P R O T O K Ó Ł   Nr II/2006

z posiedzenia II Nadzwyczajnej   Sesji Rady Gminy
w Płośnicy   odbytej w dniu 05 grudnia 2006 roku
w lokalu  Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem
Pana Konrada Sobiecha – Przewodniczącego Rady Gminy.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00, a zakończyło się o godz. 14.20.

Stan osobowy Rady Gminy w Płośnicy - 15 osób .
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 15 Radnych. – Załącznik Nr 1 .

Poza gronem Rady Gminy , udział w posiedzeniu wzięli :
 
 1. Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica 
 2. Pani  Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy 
 3. Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy
 5. Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta Gminy Płośnica
 6. Sołtysi poszczególnych wsi w/g załączonej listy obecności - 7osób – Załącznik Nr 2
 7. Lista zaproszonych gości stanowi Załącznik Nr 3 .

Przebieg    posiedzenia :
 
Pan Konrad Sobiech  – Przewodniczący Rady Gminy  otwierając obrady II Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy  powitał wszystkich zebranych i  stwierdził , że na sali narad  obecnych jest  15 Radnych , co stanowi guorum Rady władne do podejmowania prawomocnych uchwał , po czym odczytała proponowany porządek obrad :
 
 1. Otwarcie posiedzenia .
 2. Przyjęcie porządku obrad .
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia I Inauguracyjnej  Sesji Rady Gminy.
 4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Płośnica oraz ustalenia miesięcznego limitu przebiegu  kilometrów na jazdy lokalne. 
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zamknięcie obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad  i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.
Protokół Nr I/2006 z posiedzenia  I Inauguracyjnej  Sesji Rady Gminy w Płośnicy odbytej w dniu 27 listopada   2006 roku został wyłożony na sali narad na godzinę przed rozpoczęciem niniejszych obrad w celu umożliwienia wszystkim Radnym dokładnego zapoznania się z jego treścią.
Uwag ani zastrzeżeń do treści protokołu Radni nie zgłosili – przyjmując   go jednogłośnie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4.
Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad  Przewodniczący Rady Gminy – Pan Konrad Sobiech wyjaśnił, że na podstawie art. 29a  ustawy o samorządzie gminnym
objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania .
W związku z powyższym poprosił wszystkich obecnych na Sali narad  o powstanie oraz o wystąpienie nowowybranego Wójta gminy – Pana M. Michała Niedźwieckiego , podniesienie przez niego ręki i powtórzenie po nim roty ślubowania :
  „ Obejmując urząd Wójta Gminy Płośnica uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy .”

Po powtórzeniu roty ślubowania Wójt Gminy dodał słowa: „ Ślubuję , tak mi dopomóż Bóg”  Następnie wręczono kwiaty Wójtowi i udzielono mu głosu.

Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy :

    Cyt. : „ Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!  Szanowni Sołtysi i zebrani goście! Za Waszym pośrednictwem pragnę gorąco podziękować wszystkim mieszkańcom naszej gminy za udział w wyborach, a szczególnie tym, którzy  przy urnach wyborczych zdecydowali się oddać na mnie swój głos. Wasze głosy są dla mnie zobowiązaniem na rzecz rzetelnej i uczciwej służby społecznej w naszej Gminie. To dzięki Wam i w Waszym imieniu będę mógł realizować zadania służące rozwojowi Gminy.
W latach 2006-2010  przy pomocy środków zewnętrznych (utworzyć specjalny  etat) powinniśmy zająć się następującymi tematami: 
    Dalszą budowę kanalizacji na terenie Gminy: Płośnica, Rutkowice, Mały Łęck, przygotowanie projektów na dalszą część gminy . Doprowadzić do budowy kanalizacji w południowej części gminy przez Ekologiczny Związek Gmin
    modernizację wodociągów Gródki, Niechłonin i Płośnica
    termomodernizacją budynków szkolnych , GOK i Ośrodków Zdrowia
    modernizację dróg i chodników
    modernizację skrzyżowania w miejscowości Płośnica wraz z uregulowaniem stosunków wodnych ( likwidacja basenu)
    poprawą bazy sportowo-dydaktycznej na terenie Gminy
    utworzeniem świetlic dla młodzieży
    doposażeniem jednostek OSP w sprzęt ratownictwa
    utworzeniem jednostek operacyjno-technicznych
    organizacją turniejów wsi i imprez kulturalno-sportowych dla młodzieży.
W najbliższym czasie powinniśmy również zastanowić się nad opracowaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Płośnica, w którym powinna znaleźć się modernizacja budynku Urzędu Gminy.
Dziękuję bardzo”.

Pan Konrad Sobiech – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia  wynagrodzenia Wójta Gminy Płośnica oraz ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne , po czym poprosił Radnych o głosowanie .

Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem uchwały wg przedstawionego projektu.
Glosowanie przebiegało w obecności 15 Radnych , czyli całego składu Rady Gminy Płośnica.
Podjęta uchwała otrzymała Nr II/4/2006 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5.
Wolne wnioski i zapytania:

Pan Jerzy Duda – Sołtys wsi Płośnica zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy, czy ma jakieś plany w sprawie podniesienia wynagrodzenia dla Sołtysów .

Pan Konrad Sobiech – Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił , że w najbliższym czasie Radni będą ustalać stawki podatkowe na kolejny rok i na posiedzeniach komisji przedyskutują temat inkasa dla Sołtysów.

Pan Kazimierz Karczewski – Sołtys wsi Murawki zgłosił potrzebę nawiezienia i wyrównania drogi przy Panu Dąbrowskim w miejscowości Murawki.

Pan Ryszard Kupis- Radny wsi Turza Mała zgłosił potrzebę nawiezienia i wyrównania odcinka drogi przy przystanku PKS i skrzyżowania w miejscowości Turza Mała.
 
Pan Kazimierz Podlasin – Zastępca Wójta wyjaśnił, że wnioski  te zostaną zrealizowane w najbliższym czasie.

Pan Piotr Psiuk – Sołtys wsi zapytał czy jest możliwość przedstawienia wysokości wynagrodzenia za pracę Pani Skarbnik , Pani Sekretarz , Zastępcy Wójta Gminy i innych pracowników Urzędu Gminy.

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy informując, że średnie wynagrodzenie członka Zarządu wynosi 3.200 zł netto,  natomiast   pracownika Urzędu Gminy od 1.100 zł. do 1.600 zł.

Pan Jerzy Duda – Sołtys wsi zapytał czy budżet gminy na 2007 rok będzie przyjmowany przez Radę Gminy dopiero po zebraniach wiejskich , aby mieszkańcy mogli zgłosić swoje wnioski.

Pan Konrad Sobiech -  Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że Rada Gminy projekt Budżetu Gminy na kolejny rok musi przyjąć do końca tego roku . Zebrania wiejskie odbywają się co roku w każdych miejscowościach naszej gminy , ponadto Sołtysi mają możliwość uczestniczyć na każdym posiedzeniu Sesji , na których zgłasza wnioski . Wnioski te są brane pod uwagę Rady przy ustalaniu Budżetu . 

Ad. pkt 6.
Ze względu na wyczerpany porządek obrad Pan Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za udział  i na tym zamknął II  obrady Rady Gminy    w Płośnicy.


Protokołowała                                                                                      
Anna Lipińska