P R O T O K Ó Ł   Nr I/2006

z posiedzenia I Inauguracyjnej   Sesji V kadencji Rady Gminy
w Płośnicy   odbytej w dniu  27 listopada  2006 roku
w sali Domu Strażaka  w Płośnicy.


Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00, a zakończyło się o godz. 13.30.
Stan osobowy Rady Gminy w Płośnicy - 15 osób .
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 15 Radnych – Załącznik Nr 1 .

Poza gronem Rady Gminy , udział w posiedzeniu wzięli :
     1. Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica 
     2. Pani  Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy 
     3. Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy
     5. Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta Gminy Płośnica
     6. Sołtysi poszczególnych wsi w/g załączonej listy obecności - 9 osób – Załącznik Nr 2
     7. Pani Barbara Kramkowska - Delegat do Izb Rolniczych
     8. Pan Krzysztof Groblewski - Radny Powiatu Działdowskiego
     9. Pan Jan Lemański - Radny IV kadencji Rady Gminy w Płośnicy
    10. Pan Stanisław Dariusz Margalski - Radny IV kadencji Rady Gminy w Płośnicy.
    11. Pan Stanisław Orłowski - Radny IV kadencji Rady Gminy Płośnica.
    12. Radny Paweł Rozentalski - Radny IV kadencji Rady Gminy w Płośnicy
    13. Radny Jan Kawka - Radny IV kadencji Rady Gminy w Płośnicy.

Lista zaproszonych gości stanowi Załącznik Nr 3 .

Przebieg    posiedzenia :

Posiedzenie I Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy rozpoczęło się wysłuchaniem Hymnu Rzeczypospolitej Polski, wykonanej przez Młodzieżową Orkiestrę OSP w Płośnicy pod batutą Pana Jana Wiśniewskiego.
 
Pani Elżbieta Szymańska  – Przewodniczący IV kadencji Rady Gminy w Płośnicy  serdecznie powitała wszystkich zebranych,  stwierdziła, że na sali narad  obecnych jest 15 Radnych, co stanowi quorum Rady władne do podejmowania prawomocnych uchwał , po czym poprosiła Radnego seniora Pana Konrada Sobiecha o otwarcie obrad .

Pan Konrad Sobiech - Najstarszy wiekiem Radny V kadencji Rady Gminy w Płośnicy powitał wszystkich zebranych, pogratulował Radnym, a szczególnie tym, którzy zostali pierwszy raz wybrani na Radnych, że społeczeństwo obdarzyło ich wielkim zaufaniem , życzył im, aby godnie pełnili tę funkcję. Pogratulował Wójtowi Gminy Panu M.Michałowi Niedźwieckiemu wyboru na następną kadencję,   po czym otworzył obrad I Sesji i   głośno odczytał proponowany przez byłą Przewodniczącą porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie guorum Rady władne do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad .
3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej . Ukonstytuowanie się Komisji. 
5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Płośnicy. 
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Płośnicy.
7. Sprawozdanie Wójta  o stanie mienia Gminy Płośnica.
8. Wolne wnioski i zapytania
9. Zamknięcie obrad.

Pan Włodzimierz Wasiek - zgłosił wniosek , aby do porządku obrad I Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy przyjąć punkt dotyczący powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.

Pan Stanisław Dudek -  zaproponował, aby z wyborem składów osobowych stałych komisji wstrzymać się do kolejnego posiedzenia Sesji , które nastąpi niebawem. Radni będą mieli trochę czasu nad zastanowieniem się, w której komisji chcą pracować.

Pan Konrad Sobiech - poprosił o przegłosowanie odnośnie przyjęcia wniosku Pana Włodzimierza Waśka:

Za przyjęciem wniosku opowiedziało się - 9 osób
Przeciw - 6 osób .
Wniosek Pana Włodzimierza  Waśka większością głosów został przyjęty.

Pan Konrad Sobiech - prowadzący obrady zaproponował powołanie składów osobowych  stałych komisji Rady Gminy wstawić jako punkt 8 przed punktem " Wolne wnioski i zapytania" do porządku obrad , po czym poprosił o opinię:

Za przyjęciem propozycji opowiedziało się - 11 osób
Wstrzymało się od głosu - 4 osoby

Przewodniczący ponownie odczytał porządek obrad Sesji z uwzględnieniem poprawki .  
         
Ad. pkt 3.
Rada Gminy w Płośnicy przystąpiła do złożenia ślubowania:
W związku z powyższym Pan Konrad Sobiech poprosił najmłodszego wiekiem Radnego Pana Arkadiusza Czechrowskiego , aby po odczytaniu przez niego roty ślubowania odczytał głośno kolejno nazwiska Radnych wchodzących w skład Rady Gminy Płośnica w układzie alfabetycznym.
Po odczytaniu przez Radnego Seniora roty ślubowania -  " Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polski , ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców" oraz usłyszeniu swojego nazwiska - Radni kolejno wypowiedzieli słowo "Ślubuję" i według swojego uznania "Tak mi dopomóż Bóg" .

Ad. pkt 4.
Przed przystąpieniem do wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego na Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy Pan Konrad Sobiech podkreślił, że nie  wolno łączyć członkostwa tej komisji   z kandydowaniem.

Na kandydatów w skład Komisji Skrutacyjnej Radni zgłosili następujące osoby:
1.Pana Arkadiusza Golubskiego  - wyraził swą zgodę
2.Pana Grzegorza Zalewskiego    - wyraził swą zgodę
3.Panią Marię Wodzyńską - nie wyraziła zgody
4.Panią Bożenę Kowalską - wyraziła swą zgodę

Proponowane  osoby w skład Komisji Skrutacyjnej zostały przyjęte przez Radę Gminy jednogłośnie.
Komisja Skrutacyjna na Przewodniczącego Komisji wybrała Pana Grzegorza Zalewskiego, do czego Rada gminy nie zgłosiła żadnych uwag ani zastrzeżeń.

Ad. pkt 5.
Przystępując do realizacji kolejnych punktów porządku obrad tj. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy i podjęcia uchwał w tej sprawie Radny Senior nadmienił, że na podstawie art. 19 ust.1  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku oraz na podstawie § 29 pkt 2 statutu Gminy - Rada Gminy na swej I Sesji  wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch jego zastępców  bezwzględną większością głosów, po czym poprosił Radnych o zgłaszanie kandydatów:

Pan Piotr Monczewski - Radny wsi Zalesie na Przewodniczacego Rady Gminy zgłosił kandydaturę Pana Konrada Sobiecha - Radnego wsi Niechłonin.

Pani Bożena Kowalska - Radna wsi Jabłonowo zgłosiła kandydaturę Pani Elżbiety Szymańskiej - Radnej wsi Płośnica.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili swą zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatów nie zgłoszono, w związku z tym Komisji Skrutacyjna przystąpiła do pracy: tj. stwierdzenie quorum Rady , przygotowanie kart do głosowania , przeprowadzenia głosowania tajnego oraz ustalenia wyników i sporządzenia protokołu z przeprowadzonego głosowania.

P o   g ł o s o w a n i u :

Pan Grzegorz Zalewski - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej głośno odczytał protokół      z przeprowadzonego głosowania tajnego w celu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, który wraz z kartkami do głosowania stanowi Załącznik Nr 4  do niniejszego protokołu.
S t w i e r d z o n o , że w wyniku głosowania tajnego na  funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Płośnica V kadencji Radni wybrali Pana Konrada Sobiecha , po czym Inspektor d/s obsługi Rady Gminy głośno odczytała przygotowany w tej sprawie projekt uchwały i poprosiła o głosowanie:

Rada Gminy w Płośnicy jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem uchwały w sprawie wyboru Pana Konrada Sobiecha na Przewodniczącego Rady.

Pan Konrad Sobiech - Nowo wybrany Przewodniczący Rady gminy w Płośnicy  podziękował Radnym za okazane mu zaufanie ........ Cyt. : " Wiadomo, że pracą Przewodniczącego jest pracą z jednej strony przyjemną a z drugiej strony pracą trudną. Tym bardziej jak patrzę i widzę niektóre miny to robi mi się naprawdę źle. Ale myślę , że dojdziemy do jakiegoś konsensusu , że Proszę Państwa wspólnie będziemy dobro tej gminy budować, bo nie wierzę w to, żeby takie nastawienie było podczas tej kadencji jak w tej chwili obserwuję na sali. Dziękuję jeszcze raz za wybór i za zaufanie  " 
Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności 15 Radnych , czyli całego składu osobowego Rady Gminy, natomiast podjęta uchwała otrzymała Nr I/1/2006 i wraz  z projektem stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6.
Na Wiceprzewodniczących Rady Gminy :
Pan Arkadiusz Czechrowski - Radny wsi Gródki zgłosił :
  Pana Leszka Mańkę - Radnego wsi Gródki
  Pana Włodzimierza Waśka - Radnego wsi Płośnica

Pani Renata Warmińska - Radna wsi Wielki Łęck zgłosiła :
  Panią Elżbietę Szymańską - Radną wsi Płośnica
  Panią Marię Wodzyńską - Radną wsi Skurpie.

Pan Włodzimierz Wasiek - Radny wsi Płośnica poprosił o 5-o minutową przerwę
Rada Gminy wyraziła zgodę

Po przerwie :

Pani Maria Wodzyńska - Radna wsi Skurpie na Wiceprzewodniczących Rady Gminy zgłosiła :
  Pana Piotra Monczewskiego -  Radnego wsi Zalesie
  Pana Arkadiusza Czechrowskiego - Radnego wsi Gródki 
Pan Konrad Sobiech - Przewodniczący Rady Gminy zapytał zgłoszonych kandydatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie:
  Pan Leszek Mańka - nie wyraził zgody
  Pan Piotr Monczewski - nie wyraził zgody
  Pan Arkadiusz Czechrowski - nie wyraził zgody.

Pozostali kandydaci wyrazili swą zgodę  tj. :
  Pan Włodzimierz Wasiek
  Pani Elżbieta Szymańska
  Pani Maria Wodzyńska  i ich nazwiska zostały umieszczone na kartach do głosowania tajnego.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na sali narad jest 15 Radnych, rozdała karty do głosowania i poprosiła o oddaniu swych głosów , po czym wrzucenie ich do urny.

Po przeprowadzeniu głosowania oraz zliczeniu głosów
Pan Grzegorz Zalewski - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej głośno odczytał protokół z głosowania i stwierdził, że na Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Płośnicy większością głosów zostali wybrani:
  1. Pan Włodzimierz Wasiek
  2. Pani Elżbieta Szymańska

Pan Konrad Sobiech - Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy głośno odczytał przygotowany projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Płośnicy i poprosił Radę Gminy o głosowanie w celu jej podjęcia.
Rada Gminy jednogłośnie ww. uchwałę wg. przedstawionego projektu.
Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności całego składu Komisji . Podjęta uchwała otrzymała kolejny nr tj. Nr I/2/2006 i wraz z projektem oraz Protokołem Komisji
Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego i kartkami do głosowania - stanowi Załącznik   Nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy złożył gratulacje swoim nowo wybranym zastępcom i poprosił o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym i pomoc w przeprowadzeniu dalszej części obrad.

Ad. pkt 7.
Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy
……Cyt: „ Panie Przewodniczący ! Wysoka Rado! Przede wszystkim chciałbym pogratulować Panu Przewodniczącemu za wybór na tak odpowiedzialne acz zaszczytne stanowisko. W związku z tym ,że już nieoficjalnie jestem powołany na stanowisko Wójta nowej kadencji liczę na pełną współpracę i jestem przekonany , że nasza współpraca zaowocuje dalszym rozwojem naszej gminy. Serdecznie gratuluję Panie Przewodniczący i chciałbym jednocześnie pogratulować wszystkim nowo wybranym Radnym i życzyć owocnej pracy.”
 Następnie przedstawił informację o stanie mienia Gminy Płośnica na dzień 15 listopada 2006 roku:
 1. Działki rolne o wartości 85.535,00 powierzchnia 5,29 ha
 2. Działki zabudowane o wartości 80.030,50 ; powierzchnia 14,51 ha.
 3. Działki niezabudowane o łącznej  wartości 789.582,00 zł. powierzchnia 6,22 ha
 4. Budynek biurowy - wartość 104.140,20 zł.
 5. Budynki Ośrodków Zdrowia o wartości 684.000,00 zł.   szt. 2
 6. Budynki Ośrodków Kultury  o wartości 127.752,40 zł. szt. 2
 7. Biblioteki - wartość 15.276,00 zł. szt.2
 8. Inne budynki mieszkalne ( remizy OSP , gospodarcze przy U.G, przy szkołach)            o wartości 810.042,68 zł. - szt. 35.
 9. Budynki mieszkalne o wartości 335.432,06 zł. szt. 16
 10. Zbiorniki przeciwpożarowe, studnie głębinowe o wartości 157.534,70 zł. -                    5 zbiorników, 3 studnie.
 11. Sieci wodociągowe z hydroforniami o wartości 4.173.248,16 zł. ( 8 hydroforni,          11 sieci wodociągowych o łącznej długości 117,10 km.
 12. Drogi o wartości 1.141.208,98 zł.
 13. Kanalizacja sanitarna o wartości 1.550.443,01 zł.
 14. Oczyszczalnia ścieków o wartości 2.042.011,23 zł.
 15. Budynki szkół podstawowych o wartości 6.129.353,72 zł. - szt. 6
 16. Budynek Gimnazjum o wartości 555.963,47 zł. - szt. 1
Stan środków pieniężnych na dzień 24 listopada 2006 roku - 775.018,00 zł.

Łączna kwota długu -   1.126.196,00 zł. ; w tym:
  1. szkoła   podstawowa w Płośnicy - 870.833,00 zł.  ( kredyt z BISE )
  2. kanalizacja  w Płośnicy    - 300.000,00 zł.
  3. samochód strażacki - 45.362,00 zł.
  4. pożyczka z funduszu ochrony środowiska - 345.362,00 zł.
  5. zaległość z tytułu podatków - 252.360,00 zl.

Ad. pkt 8.
Wybór składów osobowych stałych komisji Rady Gminy:

Pan Konrad Sobiech - Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie ze Statutem Gminy Płośnica przy Radzie Gminy działa 5 komisji stałych , po czym poprosił o zgłaszanie kandydatów:

W skład Komisji Rewizyjnej - zgłoszono następujących Radnych:
 1. Arkadiusz Czechrowski
 2. Ryszard Kupis
 3. Krzysztof Pszenny
 4. Kszysztof Kornelski
 5. Stanisław Dudek

W skład Komisji Budżetu i Finansów:
 1. Maria Wodzńska
 2. Renata Warmińska 
 3. Piotr Monczewski
 4. Arkadiusz Czechrowski
 5. Arkadiusz Golubski
 6. Włodzimierz Wasiek

W skład Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa:
 1. Renata Warmińska 
 2. Maria Wodzyńska
 3. Elżbieta Szymańska
 4. Grzegorz Zalewski
 5. Krzysztof Pszenny
 6. Leszek Mańka

W skład Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej:
 1. Leszek Mańka
 2. Krzysztof Kornelski
 3. Bożena Kowalska
 4. Grzegorz Zalewski
 5. Ryszard Kupis
 6. Arkadiusz Golubski

W skład Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony zdrowia i Spraw Socjalnych:
 1. Włodzimierz Wasiek
 2. Stanisław Dudek
 3. Elżbieta Szymańska
 4. Bożena Kowalska
 5. Piotr Monczewski.

Zgłoszeni kandydaci w skład poszczególnych komisji wyrazili zgodę na pracę w danych komisjach , a Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem kandydatur i powołaniem składów komisji , w jakich zostały zgłoszone.

Pan Konrad Sobiech – Przewodniczący Rady Gminy zaproponował 10-o minutową przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji.

P r z e r w a

Po przerwie:

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Komisje spośród siebie wybrali Przewodniczących i ich zastępców , po czym poprosił o podanie nazwisk:

Komisja Rewizyjna :
 Pan Arkadiusz Czechowski – Przewodniczący Komisji 
 Pan Stanisław Dudek   - Z-ca Przewodniczącego

Komisja Budżetu i Finansów:
 Pan Piotr Ronczewski – Przewodniczący Komisji
 Pan Arkadiusz Czechowski – Z-ca Przewodniczącego

Komisja Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa:
 Pan Krzysztof Pszenny – Przewodniczący Komisji
 Pan Grzegorz Zalewski  – Z-ca Przewodniczącego

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej:
 Pan Leszek Mańka – Przewodniczący Komisji
 Pan Krzysztof Kornelski – Z-ca Przewodniczącego

Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony zdrowia i Spraw Socjalnych:
 Pan Włodzimierz Wasiek – Przewodniczący Komisji
 Pan Stanisław Dudek – Z-ca Przewodniczącego

Pan Konrad Sobiech – Przewodniczący Rady Gminy głośno odczytał przygotowany projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji , po czym poprosił         o głosowanie :
Rada gminy jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem uchwały z ustaleniem składów osobowych i wyznaczeniem funkcji wg. danych, wyżej przedstawionych.
Głosowanie przebiegało w obecności 15 Radnych – czyli całego składu osobowego Rady.
Podjęta uchwała otrzymała Nr I/3/2006 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9.
Wolne wnioski i zapytania:

Pan Konrad Sobiech – Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść art. 24 h ust. 1 i 4 ustawy o samorządzie gminnym dotyczący obowiązku złożenia przez Radnych oświadczenia o stanie majątkowym i poprosił Radnych o dotrzymanie ustawowego terminu.
Następnie Przewodniczący Rady podziękował Wójtowi Gminy za wyrażenie opinii, że chce współpracować z Radą dla dobra naszej małej ojczyzny, jaką jest gmina Płośnica. Cyt. : "Jestem z tego bardzo zadowolony i myślę , że wszyscy Radni też. Żeby za cztery lata ta nasza gmina była ładniejsza wyglądał podobnie jak inne sąsiednie gminy. Dziękuję bardzo”

Ad. pkt 10.
Ze względu na wyczerpany porządek obrad Pan Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za udział i na tym zamknął  obrady  I Inauguracyjnej Sesji  Rady Gminy  w Płośnicy.

Protokołowała
Anna Lipińska  

Przewodniczący Rady Gminy
Konrad Sobiech