PROTOKÓŁ Nr 28/4/2006

z posiedzenia Komisji  Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 26 września 2006 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy 
pod przewodnictwem Pana Stanisława Orłowskiego - Przewodniczącego  Komisji .

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10:00 , a zakończyło o godz. 13:50 .

Stan osobowy Komisji – 6 osób
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności   – 6 osób.
 
Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli : 

1.Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy w Płośnica
2.Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica
3.Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy
4.Pani Anna Lipińska – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy
 
Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Przebieg  posiedzenia :

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji  otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponowała następujący porządek obrad :
1.Otwarcie posiedzenia .
2.Przyjęcie porządku obrad .
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Ocena realizacji budżetu Gminy Płośnica za I półrocze 2006 roku
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie zmian do Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok.
6. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do Budżetu Gminy Płośnica na 2006  rok.
7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy przygotowanych na  najbliższe posiedzenie Sesji. 
8. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania .
9. Zamknięcie obrad .
      
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.
Protokół Nr 27/3/2006 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 10 lipca  2005 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia  w celu umożliwienia członkom komisji dokładnego zapoznania się  z jego treścią . 
 
Członkowie Komisji  nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu - jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu , w jakim został sporządzony.
 
Ad. pkt 4.
W związku z tym, że Radni dużo wcześniej otrzymali pisemne sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2006 roku  i mieli możliwość dokładnego zapoznania się z jego treścią -Komisja odstąpiła od głośnego czytania i referowania .
Uwag ani zastrzeżeń do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płośnica za I półrocze 2006 roku  Komisja nie zgłosiła - jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem go pod obrady najbliższego posiedzenia Sesji w celu przyjęcia przez Radę Gminy

Ad. pkt 5.
Pani Teresa Jędraszek- Skarbnik Gminy
, na prośbę Wójta Gminy, przedstawiła i uzasadniła potrzebę naniesienia zmian do Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok ujętych w przygotowanym projekcie uchwały i jej załącznikach, które stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji zwrócił się z pytaniem do Wójta Gmny na co planuje przeznaczyć środki w dziale transportu w wysokości 63.00 zł.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy odpowiedział, że środki te zostaną przeznaczone na dokończenie chodników oraz bieżące utrzymanie naszych dróg.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do propozycji zmian - przyjmując je jednogłośnie i opowiadając się za przedłożeniem projektu uchwały w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu Sesji w celu jej podjęcia.
 
Ad. pkt 6.
Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji
poprosił Wójta Gminy o przedstawienie informacji na temat realizacji przyjętych przez Radę Gminy zadań inwestycyjnych na 2006 rok.

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy:
- zrealizowana została modernizacja drogi w miejscowości Zalesie
- w trakcie realizacji jest kładzenie chodników
- odbył się przetarg na modernizację i wyłożenie dywanika asfaltowego drogi na cmentarz w miejscowości Wielki Łęck
- w najbliższym czasie zostanie ukończony projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Niechłonin
- uporządkowane zostało boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Płośnicy
- wkrótce zostaną zakończone prace związane z instalacją centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w miejscowości Wielki Łęck
- został wyremontowany dach oraz wymieniono instalację energetyczną w budynku Domu Strażaka w Płośnicy
- wyremontowano pokrycie dachowe na budynku Publicznego Gimnazjum w Gródkach
- wyremontowano Remizę OSP w miejscowości Wielki Łęck
- wyremontowano Remizę OSP w miejscowości Jabłonowo
- jesteśmy w trakcie realizacji wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie całej gminy . Wkrótce prace te zostaną zakończone.
- zleciliśmy przygotowanie projektu na połaczenie sieci wodociągowej z hydroforni w miejscowości Jabłonowo do miejscowości Niechłonin.

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji zapytał , czy mieszkańcy Jabłonowa wyrażą zgodę na przejście z siecią przez ich działki.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił , że to będzie zależało od negocjacji z właścicielami tych działek, przez które będzie przebiegać sieć   i kwestii dogadania w sprawie wysokości odszkodowania.
 
Pani Maria Wodzyńska - Członek Komisji poinformowała, że w miejscowości Skurpie słychać protesty mieszkańców na to, aby z ich hydroforni była ciągniona sieć wodociągowa do miejscowości Skurpie, gdyż obawiają się o spadek ciśnienia.

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji zapytał , czy nie lepiej byłoby rozważyć myśl budowy nowej hydroforni dla miejscowości Płośnica i Gródki? Co z tego, że otrzymamy wodę z innych hydroforni, jeśli ta woda przepływać będzie przez stare rury wodociągowe, woda ta będzie nadal brudna i szara. 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił, iż rozważał już ten problem , ale budowa nowej hydroforni  wymaga bardzo dużych nakładów finansowych i koszty te byłyby o wiele większe niż podłączanie się do już istniejących hydroforni. Natomiast rury zostaną oczyszczone i przepłukane, tak , że napewno woda przepływająca przez nie  będzie brudna.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono.

Ad. pkt 7.
Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta Gminy
przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia na posiedzeniu XXVI Zwyczajnej Sesji  uchwały:
 - uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia :
- uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek o procentowych opłatach adiacenckich z tytułu wartości w wyniku podziału nieruchomości i z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej. 
Członkowie Komisji po dyskusji w tym temacie wyszli z propozycją ustalenia w/w stawki opłaty adiacenkiej w wysokości 10 % . Propozycja ta zostanie przedstawiona na posiedzeniu Sesji.

Ad. pkt 8.
Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

Pan M. Michał Niedźwiecki  - Wójt  Gminy wyjaśnił, że przystąpiliśmy do opracowywania wzorów "Loga Gminy Płośnica " oraz regulaminu jego używania. W związku z tym został ogłoszony konkurs w szkołach podstawowych i gimnazjum, których najlepsze prace przedstawiła  członkom Komisji.

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła treść skargi Pani Grażyny Wiecznej zam. Mały Łęck na działalność Wójta Gminy Płośnica.

Ad. pkt 9.
Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i na tym  zamknął niniejsze posiedzenie Komisji.


Protokołowała                                                                                       
Anna Lipińska 


Przewodniczący Komisji
Stanisław Orłowski