PROTOKÓŁ Nr 20/4/2006

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu , Ochrony Środowiska i Budownictwa
odbytego w dniu 21 września 2006 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy 
pod przewodnictwem
Pani Renaty Warmińskiej - Przewodniczącej   Komisji .

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11:05 , a zakończyło o godz. 14:15 .

Stan osobowy Komisji – 5 osób
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności   – 3 osoby.
Pan Wiesław Rudnicki nieobecność swą zgłosił i usprawiedliwił wcześniej - tj. przed terminem spotkania.
 
Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli : 

1.Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta Gminy
2.Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy
3.Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy
4.Pani Anna Lipińska – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy
Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Przebieg  posiedzenia :

Pani Renata Warmińska - Przewodnicząca Komisji  otwierając posiedzenie powitała wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponowała następujący porządek obrad :

1.Otwarcie posiedzenia .
2.Przyjęcie porządku obrad .
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania  Budżetu Gminy Płośnica za  I półrocze  2006 roku. 
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na najbliższe posiedzenie Sesji Rady Gminy w Płośnicy.
6. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania .
7. Zamknięcie obrad .

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.
Protokół Nr 19/3/2006 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa odbytego w dniu 07 lipca  2006 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia  w celu umożliwienia członkom komisji dokładnego zapoznania się  z jego treścią . 
Członkowie Komisji  nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści  w/w protokołu - jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu , w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4.
W związku z tym, że Radni dużo wcześniej otrzymali pisemne sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2006 roku  i mieli możliwość dokładnego zapoznania się z jego treścią -Komisja odstąpiła od głośnego czytania i referowania .

Pani Renata Warmińska - Przewodnicząca Komisji zapytała jak wygląda ściągalność zadłużeń z tytułu nieopłacania podatku od nieruchomości Spółdzielni Wiejskiej "ROLNIK" w Płośnicy.

Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta Gminy udzielił wyjaśnień w tym temacie.
Uwag ani zastrzeżeń do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płośnica za I półrocze 2006 roku  Komisja nie zgłosiła - jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem go pod obrady najbliższego posiedzenia Sesji w celu przyjęcia przez Radę Gminy.

Ad. pkt. 5
Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta G miny
przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia na posiedzeniu XXVI Zwyczajnej Sesji  uchwał:
- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
- w sprawie zmian do Budżetu Gminy Płośnica oraz zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok.

Pani Marzena Biernat - Inspektor d/s gospodarki nieruchomościami przedstawiła i uzasadniła potrzebę podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek o procentowych opłatach adiacenckich z tytułu wartości w wyniku podziału nieruchomości i z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej. 

Ad. pkt 5.
Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy
wyjaśniła, iż przystąpiliśmy do opracowywania wzorów "Loga Gminy Płośnica " oraz regulaminu jego używania.  W związku z tym został ogłoszony konkurs w szkołach podstawowych i gimnazjum, których najlepsze prace przedstawiła  członkom Komisji.

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła treść skargi Pani Grażyny Wiecznej zam. Mały Łęck na działalność Wójta Gminy Płośnica.
Członkowie Komisji , po dyskusji w tym temacie postanowiła przedłożyć tę skargę pod obrady Rady Gminy.

Ad. pkt 6.
Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękowała wszystkim za udział i na tym  zamknęła niniejsze posiedzenie Komisji.


Protokołowała
Anna Lipińska


Przewodniczący Komisji 
Renata Warmińska