PROTOKÓŁ Nr 26/4/2006

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 14 września 2006 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy
pod przewodnictwem Pana Pawła Rozentalskiego – Przewodniczącego Komisji.


Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9:00 , a zakończyło o godz. 12:20.
Stan osobowy Komisji – 5 osób.
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności – 5 osób.

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

  1.Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica
  2. Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta Gminy

Przebieg posiedzenia:

Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3 .Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Analiza działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy.
5. Ocena realizacji Budżetu Gminy za I półrocze 2006 roku.
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał proponowanych na najbliższe posiedzenie  Sesji Rady Gminy w Płośnicy.
7. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.
Protokół Nr 25/3/2006 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 11 lipca 2006 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.
Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu – jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4.
Pani Beata Garncarz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy
przedstawiła działalność Ośrodka  za okres od 01 stycznia 2006 roku , po czym poprosiła o pytania:

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji przedstawił problem jednego z mieszkańców wsi Niechłonin, po czym zapytał, czy nie byłoby możliwości pomóc tej osobie i jego rodzinie. Najbardziej skuteczną pomocą byłoby przeniesienie go do innego lokalu mieszkalnego, gdyż te które zajmuje w każdej chwili grozi zawaleniem lub pożarem.
W odpowiedzi - Pani Kierownik GOPS wyjaśniła, że ta osoba nie chce opuścić tego pomieszczenia , które zajmuje. Ośrodek nie może go do tego zmusić, może jedynie pomóc w przeprowadzeniu drobnych remontów np. dachu , komina . Osobie tej i jego rodzinie jest cały czas udzielana pomoc i nie jest ona pozostawiana sama sobie.

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji zapytał czy w Gimnazjum Publicznym będzie gorący posiłek dla dzieci objętych dożywianiem .

Pani Kierownik poinformowała , że od dnia 15 września br. będzie wydawana zupa , której koszt będzie wynosił 2,33 zł. Rodzinom , które objęte są dożywianiem wydawane są również produkty żywnościowe takie jak: mleko , ryż, mąka,  kasza, makaron, cukier i ser.

Pani Kierownik GOPS poinformowała, że w Ośrodku rolnicy mogą odbierać wnioski o zasiłek celowy w związku z suszą w 2006 roku. Po czym wyjaśniła, jakie muszą być spełnione warunki , aby uzyskać ten zasiłek/.

Ad. pkt 5.
Członkowie Komisji pisemne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze  2006 roku  otrzymali na miesiąc przed terminem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia im dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Pan Konrad Sobiech - Członek komisji zwrócił uwagę na to, że  zostały zaoszczędzone środki w dziale transportu z wyników przeprowadzonych przetargów na inwestycje dróg.
 
Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy  wyjaśnił , żę środki te pozostaną nadal w dziale transportu i będą wydatkowane na inne drobne remonty dróg . Dodał również ,  że zostaną do tego działu wprowadzone również dodatkowe środki w wysokości 40.000 zł. zapewnione od Marszałka Województwa jako dofinansowanie modernizacji drogi w miejscowości Zalesie.
 
Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji zapytał, czy jest możliwość dofinansowania budowy kaplicy przy Kościele Parafialnym w Płośnicy, chociażby w wysokości 2.000 zł. Inne gminy pomagają swoim parafiom.

W odpowiedzi - Wójt Gminy wyjaśnił, że udzielając takiej pomocy Parafii Płośnica, wpływałyby do nas również wnioski z innych parafii znajdujących się na terenie naszej gminy oraz sąsiadujących gmin, do których należą nasi  mieszkańcy. Wnioski te dotyczyłyby wszystkich remontów . Parafia Płośnicka otrzymała już od nas pomoc chociażby w tym, że pracownicy Urzędu należący do niej opłacili koszty notarialne przy przekazaniu działki gminnej na powiększenie cmentarza , przekazaliśmy również nieodpłatnie działkę na parking przy kościele i ponieśliśmy wszystkie koszty związane z ich  rozgranieczeniem oraz daliśmy pracowników zatrudnionych u nas na zasadach interwencyjnych do prac związanych z budową kaplicy.

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji  zwrócił uwagę na teren starego cmentarza w miejscowości Niechłonin, który wymaga uporządkowania.

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt  Gminy wyjaśnił, że rozmawiał już z Księdzem Proboszczem Niechłonina na ten temat i wspólnie doprowadzimy  do uporządkowania terenu tego cmentarza poprzez wykoszenie trawy, oczyszczenie i ogrodzenie jego terenu w przyszłym roku.

Więcej pytań ani uwag dotyczących sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica  - Komisja nie zgłosiła - jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem go pod obrady Sesji w celu jego przyjęcia przez Radę Gminy.

Ad. pkt 6.
Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica
przedstawił i uzasadnił potrzebę naniesienia zmian do Budżetu Gminy Płośnica oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2006 oraz podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek o procentowych opłatach adiacenckich z tytułu wartości w wyniku podziału nieruchomości i z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej oraz wyjaśnił, iż przystąpiliśmy do opracowywania wzorów "Loga Gminy Płośnica " i jego  regulaminu jego używania. W związku z tym został ogłoszony konkurs w szkołach podstawowych i gimnazjum, których najlepsze prace przedstawił  członkom Komisji.

Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta Gminy przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia na posiedzeniu XXVI Zwyczajnej Sesji  uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Ad. pkt 7.
Sprawy  bieżące oraz wolne wnioski i zapytania :

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji zwrócił się z pytaniem którą część działki sąsiadującej z budynkiem po " harcówce" mają prawo użytkować Państwo Kowalczyk .

Pan M.Michał Niedżwiecki - wyjaśnił , że Państwo Kowalczyk będą użytkować część sąsiadującej działki do miejsca, gdzie kończy się fundament po fontannie. Dalsza część jest planowana do zagospodarowania pod parking dla samochodów osobowych. Użytkowaną działkę właściciele zobowiązali się ogrodzić we własnym zakresie. 

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin zwrócił uwagę :
- na rów przy drodze pwoiatowej w miejscowości Niechłonin w kierunku Zalesie, który należałoby oczyścić ,
- na nieprzejezdną drogę w Niechłoninie i w miejscowości Przełęk przy tamie na której stoi woda . Zasuwy tamy są zamknięte i wylała woda .

Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta niezwłocznie w obecności Komisji wykonał telefon do Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie oraz Spółek Wodnych  i na bieżąco przedstawił powyższe problemy.

Pan Konrad Sobiech - Członek komisji zapytał jak wygląda sprawa z wnioskowaniem o dofinansowanie budowy kanalizacji w miejscowości Plośnica

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że z chwilą ogłoszenia naboru ponownie będziemy składać wnioski.

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji poinformował , że osoba , która wykosiła trawę na boisku wiejskim znajdującym się przy jego posesji , skoszoną trawę wyrzuciła na jego posesję. W tej chwili zrobił się tam gnojowisko i zażądał uprzątnięcia .

Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta wyjaśnił, że skoszona trawa nie miała być złożona na posesji Pana Waśka , ale na terenie boiska. Jeśli ta osoba zrobiła inaczej , Pan Wasiek powinien sam osobiście zwrócić się z żądaniem do niej o usunięcie skoszonej trawy z jego działki.
 
Pan Włodzimierz Wasiek - Członek komisji zapytał , czy jest już zrobiony podział mieszkań i wytyczenie działek dla mieszkańców budynku po byłej Lecznicy Zwierząt w miejscowości Płośnica.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił , że sprawa ta jest już w toku . Zajął się tym już zlecony rzeczoznawca , niewiadomo tylko czy zdoła się uporać z cała procedurą do końca roku, abyśmy przystąpili do sprzedaży tych mieszkań i działek .  

Ad. pkt 8.
Z uwagi na wyczerpany porządek niniejszych obrad - Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim zebranym za udział i na tym zamknął obrad Komisji Rewizyjnej.
 

Protokołowała:
Anna Lipińska
                           

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Paweł Rozentalski