P R O T O K Ó Ł   Nr XXVI/2006

z posiedzenia XXVI Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy w Płośnicy  
odbytej w dniu  29 września  2006 roku w lokalu  Urzędu Gminy w Płośnicy
pod przewodnictwem Pani Elżbiety Szymańskiej – Przewodniczącej Rady Gminy.


Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10:00, a zakończyło się o godz. 14:20.

Stan osobowy Rady Gminy w Płośnicy - 15 osób .
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 15 Radnych– Załącznik Nr 1 .

Poza gronem Rady Gminy , udział w posiedzeniu wzięli :
 
1. Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica 
2. Pani  Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy 
3. Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy
5. Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta Gminy Płośnica
6. Sołtysi poszczególnych wsi w/g załączonej listy obecności - 10 osób – Załącznik Nr 2
7. Pani Barbara Kramkowska - Delegat do Izb Rolniczych
8. Pan Dariusz Buńkowski - Przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie - Oddział w Lidzbarku .

 Lista zaproszonych gości stanowi Załącznik Nr 3 .

Przebieg  posiedzenia :

Pani Elżbieta Szymańska  – Przewodniczący Rady Gminy  otwierając obrady XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy  powitała wszystkich zebranych,  stwierdziła, że na sali narad  obecnych jest  15 Radnych, co stanowi quorum Rady władne do podejmowania prawomocnych uchwał , po czym odczytała proponowany porządek obrad i poprosiła Radnych o jego przyjęcie:

1. Otwarcie posiedzenia .
2. Przyjęcie porządku obrad .
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXV Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami
5. I n t e r p e l a c j e. 
6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za I półrocze 2006 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2006.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek  procentowych opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości w wyniku podziału nieruchomości i z tytułu  wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej .
10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje .
11. Wolne wnioski i zapytania
12. Zamknięcie obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad  i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.
Protokół Nr XXV /2006 z posiedzenia  Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy w Płośnicy odbytej w dniu 14 lipca 2006 roku został wyłożony na sali narad na godzinę przed rozpoczęciem niniejszych obrad w celu umożliwienia wszystkim Radnym dokładnego zapoznania się z jego treścią.
Uwag ani zastrzeżeń do treści protokołu Radni nie zgłosili – przyjmując go jednogłośnie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4.
Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy
Cyt. ......” Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!. Od ostatniej sesji do  budżetu naszej  gminy zostały wprowadzone dwie zmiany , tj:
budżet gminy został zwiększony o kwotę 33.022 zł. Zwiększenia te objęły dział 801 § 2030 - 1.574 zł. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników . W dziale 852 zwiększono o kwotę 21.650 zł. z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci. W dziale 854 zwiększono budżet o kwotę 9.798 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego Aktywizacja i Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego i Organizacji   Pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy o charakterze edukacyjnym.
Zarządzeniem Nr 7  budżet nasz zwiększono o kwotę 451.609 zł. z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne
Ze spraw gospodarczych:
- przeprowadzono remont dachu w Gimnazjum w Gródkach i Domu strażaka w Płośnicy oraz częściowo zabezpieczono przed przeciekami budynek mieszkalny przy Ośrodku Zdrowia w Płośnicy.
- przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w OSP Płośnica i w budynku po byłej szkole filialnej w Małym Łęcku.
- w trakcie uzgodnień jest projekt przyłączenia wodociągu we wsi Niechłonin z Jabłonowa.
- zostały zlecone podkłady geodezyjne na doprowadzenie wody do Gródek.
- zostało wykonane centralne ogrzewanie łącznie z zamontowanie pieca w Szkole Podstawowej w Wielkim Łęcku.
- została wykonana modernizacja drogi w Zalesiu.
- został rozstrzygnięty przetarg i już podpisana umowa na wykonanie drogi na cmentarz w Wielkim Łęcku.
- są w trakcie realizowania chodniki w miejscowości Gródki i Jabłonowo.
- zostały odnowione przystanki autobusowe w całej gminie , z wyjątkiem jednego, który będzie wykonany w najbliższych dniach.
- we wsi Płośnica na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej  zostały zorganizowane Dożynki Powiatowe.
- zorganizowane zostały festyny w miejscowości : Skurpie, Niechłonin, Koszelewy ( wspólnie z gminą Rybno).
- nadal trwa jeszcze wymiana oświetlenia ulicznego całej gminy.
D z i ę k u j ę".

Ad. pkt 5.
I n t e r p e l a c j e :
Pani Maria Wodzyńska - Radna wsi Skurpie zapytała w jakich miejscowościach zostało już wymienione oświetlenie uliczne oraz zwróciła się z pytaniem do Zastępcy Wójta w jakim terminie zostanie poprawiona droga i poprawiony asfalt.  

Pan Stanisław Dudek - Radny wsi Przełęk poprosił Wójta Gminy, aby przy wymianie oświetlenia w miejscowości Przełęk wziął pod uwagę dołożenie lamp w tych miejscach, o których wspominałem kilkakrotnie.

Ad. pkt 6.
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. przyjęcie sprawozdania z wykonania   Budżetu Gminy Płośnica za I półrocze 2006r roku Pani Elżbieta Szymańska  – Przewodniczący Rady wyjaśniła, że Radni dokładnie rozpatrywali sprawozdanie na posiedzeniach komisji przed Sesją , po czym głośno odczytała treść Zarządzenia Nr 7 Wójta Gminy Płośnica z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za I półrocze 2006 roku  i poprosiła Radnych  o głosowanie :
Rada Gminy Płośnica jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem sprawozdania  z wykonania   Budżetu Gminy za I półrocze  2006 roku.  
 
Nadmieniam, że głosowanie odbyło się w obecności 15 Radnych biorących udział   w posiedzeniu .
Przyjęte sprawozdanie  stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7.
Kolejnym punktem porządku niniejszych obrad było rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2006 , której potrzebę podjęcia przedstawiła i uzasadniła Pani Skarbnik Gminy - Pani Teresa Jędraszek. 
Rada Gminy nie zgłosiła żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały  -  jednogłośnie opowiadając  się za jej podjęciem. 
Nadmieniam, że w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych  obecnych  na posiedzeniu .
Podjęta uchwała otrzymała Nr XXVI/29/2006 i wraz ze swym projektem stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8. 
Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy
przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 
Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy głośno odczytała przygotowany projekt ww. uchwały i zapytała Radnych , czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu lub pytania w tym temacie. 
Za podjęciem uchwały głosowało - 15 Radnych.
Uchwała  otrzymała kolejny Nr XXVI/30/2006 i wraz  z jej projektem stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności wszystkich Radnych /15 osób/ biorących udział w posiedzeniu.

Ad. pkt 9.
Przewodnicząca Rady Gminy
głośno odczytała treść przygotowanego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości w wyniku podziału nieruchomości i z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, po czym wyjaśniła, iż uchwała ta była omawiana i rozpatrywana na posiedzeniach Komisji , które wnioskowały o ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej w wysokości 10 %.

Pan Włodzimierz Wasiek - Radny wsi Płośnica poprosił o wyjaśnienie , czy te opłaty, które wnieśli mieszkańcy wsi Płośnica za przyłącze kanalizacji lub mieszkańcy gminy za przyłącze do sieci wodociągowej  też będą ujęci  w tej uchwale? Czy będą oni wnosić te opłaty do budżetu gminy?

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił, że nie, gdyż ta uchwała weszłaby dopiero teraz w życie. Co prawda może być obciążone wstecz do trzech lat, tylko z tym, że ja nie widzę takiej potrzeby ani nie mamy moralnego prawa cofać się wstecz aby obciążać mieszkańców za roboty, za które już raz dobrowolnie zapłacili. Takie są wymogi prawne.  

Pani Przewodnicząca Rady Gminy nadmieniła, że w innych gminach opłata ta ustalona jest w wysokości 30 % a nawet 50 % różnicy wzrostu między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Nasza Komisja Budżetu i Finansów opowiedziała się za ustaleniem stawki 10 %.  Po czym zapytała , czy Radni mają inne propozycje?
Nikt nie zabrał głosu, w związku z tym Pani Przewodnicząca poprosiła o głosowanie:
Za podjęciem uchwały głosowało - 14 Radnych
                        1 Radny wstrzymał się od glosowania
Nadmieniam , że w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Podjęta uchwała otrzymała Nr XXVI/31/2006 i wraz ze swym projektem stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10.
Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy
przedstawiła treść skargi Pani Grażyny Wiecznej na działalność Wójta Gminy, która kierowana była do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie i zgodnie z art. 229 pkt 3, w związku z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  przekazana została według właściwości do Rady Gminy Płośnica. Po czym głośno odczytała przygotowany w tej sprawie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i wyjaśniła, że przydzielanie mieszkań nie należy do kompetencji Rady Gminy. Te kompetencje posiada Wójt Gminy.

Pan Stanisław Dudek - Radny wsi Przełęk  - Cyt. ....." Prawnik ocenił, że Rada Gminy nie ma kompetencji i nie może stwierdzić , czy to jest słuszne, czy też nie. Tylko , jak spojrzeć z punktu widzenia zwykłego mieszkańca gminy to prawdę mówiąc skargę na Wójta gminy nikt nie ma prawa rozstrzygnąć. Bo nikt nie może na to wpłynąć, Rada nic nie może zrobić, jedynie Sąd."

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił , że w tym przypadku pani Wieczna powinna umowę zaskarżyć do sądu, gdyż sąd jest władny rozstrzygnąć zaistniały spór

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin .......cyt. ..." Słuchając tej skargi i wypowiedzi Radnego Dudka , myślę , że powinniśmy ten temat pociągnąć trochę dalej.   Ja myślę , że skoro była rozmowa prywatna między Wójtem a osobą skarżącą i pewne uzgodnienia . Czyli kobieta wychodząc od Wójta była pewna, że te mieszkanie dostanie w związku z tym zajęła te pomieszczenia, o których mówiła , stwierdziła , że doszło do porozumienia . Natomiast Wójt nie chciał być gorszy od niej. Chciał udowodnić , kto tu rządzi , w związku w tym udowodnił wysyłając ludzi , żeby z tego mieszkania Panią Wieczną wyprowadzić. Dalej, Pani Wieczna argumentowała swoją prośbę tym , że ma dziecko niepełnosprawne i myślę , że Pan Wójt w tym jej przyznał rację . Musi to dziecko wnosić i dźwigać po schodach do jedynego pokoju. Natomiast na tej samej kondygnacji co kuchnia są jeszcze wolne pomieszczenia. Tyle się mówi w prasie i w mediach na temat niepełnosprawności , przystosowania mieszkań i pomocy. Myślę , że należałoby , co zależy od Wójta , czy będzie chciał jej pomóc, czy też uparcie będzie się trzymał swojego zdania, może tej kobiecie udostępnić te mieszkania. Jeżeli ona sama wychowuje czworo dzieci należałoby jej pomóc. "

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy....... Cyt. " Występuje tu drobne nieporozumienie lub niedomówienie. Faktem jest, że ta kobieta była u mnie w sprawie zamiany pomieszczenia na górze na dwa pomieszczenia na dole budynku. Faktem jest, że powiedziałem jej , że będziemy się tej sprawie przyglądać, że rozpatrzymy tę sprawę, że mam w zwyczaju, o czym Państwo wiecie, w sprawach trudnych nie podejmować decyzji na gorąco i mówić tak lub nie. Jeśli spotkam się z jakimś problemem, to staram się ten problem zbadać z każdej strony. Faktem jest , że po tej rozmowie i mojej odpowiedzi ta Pani nie mogła być pewna , że pomieszczenia te dostanie, mogła mieć jedynie nadzieję. Spotykaliśmy się jeszcze dwukrotnie , czy nawet trzy razy i nie były to rozmowy prywatne, ale normalne rozmowy służbowe i faktem jest, że w trakcie tych rozmów powiedziałem kategorycznie , pozwólcie, że przytoczę moją odpowiedź; " Pani Grażyno, do tej chwili to ja się wahałem i waham , co z tym fantem zrobić, bo tu wchodzą  trzy podmioty, a jeżeli wprowadzisz się na dziko, to ja z czystym sumieniem wyprowadzę Paną i na pewno tego mieszkania nie dostaniesz". Pomimo tych rozmów dostała na piśmie, aby się nie wprowadzała. I pomimo tego wszystkiego, wprowadziła się do tych pomieszczeń. Dlatego też uważam , że to nie jest do końca tak: że ja dawałem nadzieję i że była przekonana , że te pomieszczenia dostanie. Takie są fakty. Sprawy ludzkie są naprawdę trudne i wierzcie mi Państwo ja naprawdę nie jestem szczęśliwy z takiego obrotu sprawy, jak to się zakończyło. Nie jestem usatysfakcjonowany. Nie chcę się bić w piersi ani kalać przed Państwem , ale postąpiłem tak gdyż uważam, że tak powinno być. Bo tutaj w tle tego wszystkiego są jeszcze dwa podmioty, niezależne od Pani Wiecznej, o których my tu  milczymy. Jest jedna sprawa, to są te mieszkania dla rodzin z Wielkiego Łęcka , a druga sprawa to są jeszcze potrzeby wsi i po ostatecznych rozmowach stanęło na tym, że te dwa pomieszczenia   zostały przeznaczone do dyspozycji wsi. Tak zostało na dzień dzisiejszy     i ja nie mam tu już nic do dodania . Niezależnie od tej skargi , skarga o podobnej treści Pani Wiecznej wpłynęła również do Wojewody , a Wojewoda zgodnie z kompetencjami odesłał tę skargę do ponownego rozpatrzenia Wójtowi Gminy. Dziękuję " .

Pan Stanisław Orłowski- Radny wsi Gródki ......Cyt.: ..." Co do tych wypowiedzi, ze strony Radnych i ze strony Wójta nie mam zastrzeżeń . Natomiast niejasna jest dla mnie treść uzasadnienia, w którym przedstawiona jest wypowiedź jednej strony, natomiast nie ma uzasadnienia tej drugiej strony tj. strony skarżącej"

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy ......Cyt. " W tym stanie pismo Pani Grażyny Wiecznej jest częścią integralną , czytając odpowiedź Rady musi być przy tym treść uzasadnienia tej uchwały , bo to stanowi całość  jako plik dokumentu".

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy poprosił Sołtysa wsi Mały Łęck o przedstawienie stanowiska mieszkańców wsi.

Pan Roman Breski - Sołtys wsi Mały Łęck ..... Cyt...." Wysoka Rado! Panie Wójcie!   Z mojej strony to ja bym dał te dwa pomieszczenia Pani Wiecznej. Budynek należałoby podzielić na dwie części i przeznaczyć na sprzedaż ."

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy .....Cyt. : " To co mówi dziś Pan Sołtys jest dla mnie zupełną nowością i nie widzę przeszkód żadnych , żeby Wójt za kilka miesięcy podjął rozmowę z mieszkańcami wsi i tę sprawę zrealizował tak jak mieszkańcy chcą. Natomiast na dzień dzisiejszy ja mam informację taką z Małego Łęcka , że będzie bardzo dobrze, aby te dwa pomieszczenia były do dyspozycji wsi. Sprawa ta zostaje otwarta i nie mam nic przeciwko ponownemu jej  rozpatrzeniu ."

Pan Stanisław Dudek - Radny wsi Przełęk .....Cyt. .." Widzicie z każdą minutą mamy coraz więcej nowych argumentów się dowiadujemy. Jedno jest pewne Rada Gminy nie jest  kompetentna  decydować o tym , kto ma rację , czy Wójt , czy Pani Wieczna. Ale wnioskuję o to , aby jeszcze raz przyjrzeć się tej sprawie, spotkać się z Sołtysem,  z mieszkańcami wsi i Panią Wieczną i jakoś po ludzku podejść do sprawy.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek Radnego Dudka i poprosiła o wyłączenie uzasadnienia z projektu przygotowanej uchwały w w/w sprawie.
Przewodniczący Rady Gminy odczytała treść projektu uchwały i poprosiła o głosowanie:
Za podjęciem uchwały głosowało - 13 osób
Wstrzymały się od głosowania - 2 osoby.

Głosowanie nastąpiło w obecności 15 Radnych. Podjęta uchwała otrzymała Nr XXVI/32/2006 i wraz z treścią skargi  i projektem uchwały  stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11.
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje Radnych:

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy............Cyt. :" Pani Przewodnicząca ! Wysoka Rado!  odpowiem na zgłoszoną interpelacje dotyczącą oświetlenia.

-    do tej pory nie jest jeszcze wykonana Płośnica, Prioma, Gralewo , Skurpie i Przełęk. Z ostatnich rozmów otrzymałem zapewnienia , że sprawa oświetlenia do końca miesiąca października ma być zakończona. Na uzupełnienie lamp, których niema będziemy musieli trochę dłużej poczekać , tzn. dopiero po wymianie starych , gdyż na ten cel muszą dowozić inne materiały.

Pani Maria Wodzyńska - Radna wsi Skurpie poprosiła o zamontowanie jednej lampy więcej w miejscowości Skurpie przy posesji Pana Gałki.

Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta w odpowiedzi na interpelację dotyczącą drogi w miejscowości Skurpie zapewnił, że stan tej drogi będzie poprawiony do terminu kolejnej Sesji, tj. w miesiącu październiku.

Ad. pkt 12.
Wolne wnioski i zapytania:

Przewodniczący Rady Gminy  wyjaśniła, że w związku z planem pracy Komisji Rolnictwa , Przemysłu, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych na posiedzenie niniejszej Sesji został zaproszony Przedstawiciel ODR , po czym poprosił o pytania Radnych , Sołtysów oraz pozostałych uczestników Sesji .

Pan M.Michał Nidźwiecki - Wójt Gminy poprosił o wyjaśnienie sprawy głównej nurtującej rolników z terenu naszej gminy tj. sprawy dopłat z tytułu klęski suszowej.

Pan Dariusz Buńkowski - Przedstawiciel  ODR z siedzibą w Lidzbarku ....Cyt. ..." Witam Wysoką Radę i dziękuję za zaproszenie na posiedzenie Waszej Sesji. Jak wiemy wszyscy w tym roku w naszym kraju była ogłoszona klęska suszy i w związku z tym Wojewoda powołał na terenie naszego województwa Komisję , która szacowała  straty poniesione przez rolników. Był to bardzo krótki okres czasu, rolnicy, którzy chcieli , aby w ich gospodarstwach były oszacowane straty byli poinformowani zawiadomieniem  i ogłoszeniami wywieszonymi we wszystkich miejscowościach naszej gminy.  Szacowaliśmy 256 gospodarstw z naszej gminy , razem 6.145 ha gruntów. Postaraliśmy się zrobić jak najprędzej wyceny. Protokoły, które zostały przekazane z Urzędu Wojewódzkiego rolnicy, którzy chcą ubiegać się o pomoc socjalną lub kredyty suszowe powinni jak najszybciej /do 15 października/ odebrać z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i złożyć inne dokumenty i wnioski. O taką pomoc mogą ubiegać się tylko i wyłącznie te osoby , u których szacowane były straty."

Ad. pkt 13.
Ze względu na wyczerpany porządek obrad Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział i na tym zamknęła  obrady XXVI Zwyczajnej Sesji  Rady Gminy  w Płośnicy.

Protokołowała :                                                                     
Anna Lipińska                                                                       

Przewodniczący Rady Gminy 
Elżbieta Szymańska