PROTOKÓŁ Nr 22/4/2006


z posiedzeń wyjazdowych Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytych w dniu 19 września 2006 roku
pod przewodnictwem
Pani Bożeny Kowalskiej - Przewodniczącej Komisji.


Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10:15 a zakonczyło o godzinie 15:10.
Stan osobowy Komisji - 6 osób
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 6 osób- Załącznik Nr 1.


Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięły:

1. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy
3. Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy
4. Pan Kazimierz Podlasin
5. Pani Marzena Biernat - Insp. d/s gospodarki nieruchomościami

Przebieg posiedzeń:

   
Pani Bożena Kowalska - Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitała wszystkich członków komisji oraz zaproszonych gości i zaproponowała następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Ocena stanu przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2006/2007 i dowożenia dzieci.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płośnica za I półrocze 2006 roku.
6. Zaopiniowanie przygotowanych projektów uchwała na posiedzenie XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
7. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek obrad i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.
Protokół Nr 25/3/2006 z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 11 lipca 2006 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia wszystkim członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.
Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w w/w protokole - jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4.
Pani Katarzyna Zakrzewska -
Sekretarz Gminy przedstawiła stan techniczny szkół podstawowych i gimnazjum publicznego działających na terenie naszej szkoły. Wymieniła remonty , które zostały przeprowadzone w budynkach poszczególnych szkół oraz wyjaśniła system dowożenia dzieci do szkół.
Poinformowała członków również o tym , że wystąpiliśmy z wnioskiem do Urzędu Pracy o zrefundowanie nam zatrudnienia 2 opiekunów przy dowożeniu dzieci do szkół. Jest szansa na to, że od miesiąca października dzieci dowożone będą pod właściwą opieką.

Ad. pkt 5.
Członkowie Komisji pisemne sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za I półrocze 2006 roku otrzymali wcześniej na 14 dni przed terminem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia im dokładnego zapoznania się z jego treścią.
W związku z powyższym Wójt Gminy poprosił o zadawanie pytań i uwag.
Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do powyższego sprawozdania - jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem go pod obrad Sesji w celu przyjęcia.

Ad. pkt 6.
Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica
przedstawił i uzasadnił potrzebę naniesienia zmian do Budżetu Gminy Płośnica oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2006
Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta Gminy przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia na posiedzeniu XXVI Zwyczajnej Sesji  uchwały:

- uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Pani Marzena Biernat - Inspektor d/s gospodarki nieruchomościami przedstawiła i uzasadniła potrzebę podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek o procentowych opłatach adiacenckich z tytułu wartości w wyniku podziału nieruchomości i z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej. 
Członkowie Komisji po dyskusji w tym temacie - nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do potrzeby podjęcia ani treści przedstawionych projektów uchwał - jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem ich pod obrad najbliższej Sesji .

Ad. pkt 7.
Sprawy bieżące oraz wolne wnioski  i zapytania:
Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy wyjaśniła, iż przystąpiliśmy do opracowywania wzorów "Loga Gminy Płośnica " oraz regulaminu jego używania.   W związku z tym został ogłoszony konkurs w szkołach podstawowych i gimnazjum, których najlepsze prace przedstawiła  członkom Komisji.

Ad. pkt 8.
Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za udział.


Protokołowała:                                                                                  
Anna Lipińska                                                                                    


Przewodniczący Komisji
Bożena Kowalska