PROTOKÓŁ  Nr 20/4/ 2006

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
odbytego w dniu 24 września  2006 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy
 pod przewodnictwem Pana Jana Lemańskiego -  Przewodniczącego Komisji.


Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10:20, a zakończyło o godz. 15:15.

Stan osobowy komisji - 6 osób .
W posiedzeniu wzięło udział - 5 osób - lista obecności - Załącznik Nr 1.
Pan Stanisław Orłowski nieobecność swą zgłosił i usprawiedliwił przed terminem spotkania.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 
1. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy
2. Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy.
3. Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta Gminy

Przebieg posiedzenia:

Pan Jan Lemański - Przewodniczący Komisji , otwierając posiedzenie, powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości , po czym zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica  za I półrocze 2006 roku.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie przygotowanych projektów uchwał na posiedzenie  XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
6. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad.
 
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.
    Protokół Nr 19/3/2005 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej odbytego w dniu 12 lipca  2006 roku został wyłożony na sali 30 minut przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia wszystkim członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.
Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do treści powyższego protokołu - jednogłośnie głosując za przyjęciem go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4.
    W związku z tym, że Radni dużo wcześniej otrzymali pisemne sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2006 roku  i mieli możliwość dokładnego zapoznania się z jego treścią -Komisja odstąpiła od głośnego czytania i referowania .
Uwag ani zastrzeżeń do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płośnica za I półrocze 2006 roku  Komisja nie zgłosiła - jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem go pod obrady najbliższego posiedzenia Sesji w celu przyjęcia przez Radę Gminy.

Ad. pkt. 5

Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta Gminy
przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia na posiedzeniu XXVI Zwyczajnej Sesji  uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia :
- uchwały w sprawie zmian do Budżetu Gminy Płośnica oraz zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok.
- uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek o procentowych opłatach adiacenckich z tytułu wartości w wyniku podziału nieruchomości i z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej. 
Członkowie Komisji po dyskusji w tym temacie wyszli z propozycją ustalenia w/w stawki opłaty adiacenkiej w wysokości 15 % . Propozycja ta zostanie przedstawiona na posiedzeniu Sesji.

Ad, pkt 6.
   
Pan M. Michał Niedźwiecki  - Wójt  Gminy wyjaśnił, że przystąpiliśmy do opracowywania wzorów "Logo Gminy Płośnica " oraz regulaminu jego używania. W związku z tym został ogłoszony konkurs w szkołach podstawowych i gimnazjum, z których najlepsze prace przedstawił członkom Komisji.

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła treść skargi Pani Grażyny Wiecznej zam. Mały Łęck na działalność Wójta Gminy Płośnica.
Członkowie Komisji , po dyskusji w tym temacie postanowili przedłożyć tę skargę pod obrady Rady Gminy.

Ad. pkt 7.
    Z uwagi na wyczerpany porządek obrad - Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu zamknął niniejsze obrady Komisji.

Protokołowała :                                                                       
Anna Lipińska                                                                          


Przewodniczący Komisji  
Jan Lemański