UCHWAŁA Nr XXVI/32/2006

Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 29 września  2006 roku

w sprawie:  skargi Pani Grażyny Wiecznej na działalność Wójta Gminy.

             Na podstawie art. 229 pkt 3  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeksu Postępowania Administracyjnego  ( Dz.U.z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. .zm. ) po rozpatrzeniu Pani Grażyny Wiecznej na działalność Wójta Gminy Płośnica Rada Gminy   w Płośnicy uchwala, co następuje:

§ 1
Uznać skargę wychodzącą poza kompetencje Rady Gminy, ponieważ przedmiotem skargi jest umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy Panią Grażyną Wieczną , a Wójtem Gminy Płośnica.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica .

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Szymańska


 
                                                                                                          
U Z A S A D N I E N I E


Pomiędzy wynajmującym - Wójtem Gminy Płośnica a Najemcą - Panią Grażyną Wieczną została zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego dnia 2 listopada 1995 roku. Lokal ten składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. o powierzchni użytkowej 75,6 m2 znajdującego się w budynku Szkoły Filialnej w Małym Łęcku.. Wyposażony jest w instalację kanalizacyjno-wodociągową, elektryczną , ogrzewania centralnego z kuchni węglowej. Ponadto Najemca korzysta z piwnicy i budynku gospodarczego oraz działki gruntu.
Bez uzgodnienia z Wójtem Gminy Pani Grażyna Wieczna samowolnie zajęła pomieszczenia usytuowane na parterze budynku. W trakcie czynności służbowych pracownik Urzędu Gminy Płośnica stwierdził zaistniałą wyżej opisaną sytuację. O tym fakcie poinformowany został Wójt Gminy. W wyniku czynności zgodnych z prawem przywrócono naruszoną przez Panią Grażynę Wieczną prawa posiadania nieruchomości mieszkaniowej z udziałem Policji. Nadmienić należy, że skarżąca nie miała prawa samowolnie zająć pomieszczenia w tym budynku. W tym czasie trwał remont wolnych pomieszczeń po zlikwidowanej szkole filialnej z przeznaczeniem na mieszkania dla innej rodziny.
        Z tych też względów skarga Pani Grażyny Wiecznej nie jest uzasadniona.