UCHWAŁA  Nr XXVI/31/2006
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 29 września 2006 roku


w sprawie: ustalenia wysokości stawek o procentowych opłat adiacenckich z tytułu  wzrostu wartości w wyniku podziału nieruchomości i z tytułu wzrostu  wartości nieruchomości spowodowaną wybudowaniem urządzeń  infrastruktury technicznej.

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220; Nr 62 poz. 558 ; Nr 113 poz. 984; Nr 214 poz. 1806; Nr 153 poz. 1271; Dz.U. z 2003 r. Nr  80 poz.717; Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203; Dz.U.z 2005 r. Nr 172 poz. 1441;  Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 98a ust.1 i art. 146 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1197 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz. 2603; Nr 281 poz. 2782; Dz.U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087; Nr 169 poz.1420; Nr 175 poz. 1459; Dz.U. z 2006 r. Nr 104  poz. 708 ) Rada Gminy w Płośnicy uchwala, co następuje:

§ 1
1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości w wyniku  podziału nieruchomości w wysokości 10 % różnicy wartości nieruchomości.
2. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu zwrostu wartości nieruchomości spowodowaną wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 10 % różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Szymańska