UCHWAŁA Nr XXVI/30/2006

Rady Gminy w Płośnicy
z dnia  29 września 2006 roku


w sprawie:  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.


 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15   ustawy z dnia 08 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62 poz.558; Nr 113,poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214,poz.1806; z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568; z 2004 r. Nr 116,poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. Nr 17, poz.128 ) oraz art.7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roki o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 204, poz. 2086 ; z 2005 r. Nr 273, poz.2703; Nr 163, poz.1362; Nr 172, poz. 1440; Nr 163, poz. 1364; Nr 179, poz.1486; Nr 169, poz. 1420; Nr 172 poz.1441; z 2006 r. Nr 104, poz.708), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Działdowskiego, Rada Gminy w Płośnicy uchwala,  co następuje:                   

§1     
Ulice : Wincentego Witosa, Marcelego Nowotki i Bartłomieja Rusina położone w miejscowości Płośnica  zaliczyć do kategorii dróg gminnych.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Szymańska