PROTOKÓŁ Nr 19/3/2006

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
odbytego w dniu 12 lipca 2006 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy 
pod przewodnictwem  Pana Jana Lemańskiego - Przewodniczącego   Komisji .

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.10 , a zakończyło o godz. 15.15 .

Stan osobowy Komisji - 6 osób
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności   - 5 osób.
Pan Wiesław Rudnicki wcześniej zgłosił i usprawiedliwił swą nieobecność na posiedzeniu.

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli : 

    1. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica
    2. Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy
    3. Pan Kazimierz Podlasin- Zastępca Wójta Gminy
    4. Pan Stanisław Dobrzeniecki- Komendant Komisariatu Policji w Lidzbarku
    5. St.sierżant Arkadiusz Masiak - Zespół Dzielnicowy w Płośnicy
    6. Pani Anna Lipińska - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Przebieg  posiedzenia :

Pan Jan Lemański - Przewodniczący Komisji  otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponował następujący porządek obrad :
    1. Otwarcie posiedzenia .
    2. Przyjęcie porządku obrad .
    3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
    4. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie naszej gminy - sprawozdanie z działalności Rewiru Dzielnicowego Policji w Płośnicy.
    5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na najbliższe posiedzenie Sesji Rady Gminy w Plośnicy.  
    6. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania
    7. Zamknięcie obrad .
       
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów

Ad. pkt 3.
Protokół Nr 18/2/2006 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej odbytego w dniu 06 kwietnia  2006 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia  w celu umożliwienia członkom komisji dokładnego zapoznania się  z jego treścią . 
 
Członkowie Komisji  nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści  w/w protokołu - jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu , w jakim został sporządzony.
 
Ad. pkt 4.
Pan  Stanisław Dobrzeniecki - Komendant Komisariatu Policji w Lidzbarku
przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Płośnica za rok 2005.
Ocena stanu bezpieczeństwa, przedstawiona przez Komendanta Policji stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.      

Pan Stanisław Orłowski - Członek Komisji zgłosił wniosek , aby patrol Policji zwrócił szczególną uwagę na samochody z dużym tonażem jeżdżące w porze nocnej w miejscowości Niechłonin.

Pan Paweł Rozentalski - Członek Komisji zapytał , czy jest możliwość przymuszenia właścicieli działek do ich uprzątnięcia i wykoszenia.

Ad. pkt 5.
Pan M.Michał Niedźwiecki  - Wójt  Gminy przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy w Płośnicy następujących uchwał:
    - uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego.
    - uchwały zmieniającej regulamin dostarczania wody.
    - uchwały w sprawie zmian do Statutu Ekologicznego Zwiazku Gmin " Działdowszczyzna".
    - uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
    - uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Płośnica 

Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy przedstawiła i uzasadniła potrzebę naniesienia zmian do Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok.

Członkowie Komisji, po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień na temat w/w projektów uchwał nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń - jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem ich pod obrady XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

Ad. pkt 6.
Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy
wyjaśnił  poinformował Radnych, że coraz więcej mieszkańców zgłasza do niego wysychanie studni, z których czerpią wodę.

W dalszej dyskusji Członkowie Komisji nagannie odnieśli się do zachowania jednostki OSP Zalesie w ostatnich zawodach strażackich.   
 
Ad. pkt 7.
Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i na tym  zamknął niniejsze posiedzenie Komisji.


Przewodniczący Komisji 
Jan Lemański

Protokołowała
Anna Lipińska