PROTOKÓŁ Nr 25/3/2006

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 11 lipca  2006 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy
pod przewodnictwem Pani Bożeny Kowalskiej - Przewodniczącej  Komisji Oświaty, Kultury.


Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.15, a zakończyło o godz. 15.20.

Stan osobowy Komisji Rewizyjnej  - 5 osób.
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 5 osób.

Stan osobowy Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych - 6 osób
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności- 5 osób

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

    1. Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy
    2. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica
    3. Pan Kazimierz Podlasin  - Z-ca Wójta Gminy
    4. Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy
    5. Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy
    6.   Pan Kazimierz Sosiński- Dyrektor Szkoły Podstawowej Wielki Łęck
    7.   Pani Marzena Monczewska - Dyrektor szkoły Podstawowej Niechłonin
    8.   Pani Marzena Jargoła- Dyrektor Szkoły Podstawowej Gródki
    9.   Pan Eryk Kubiak - Dyrektor Szkoły Podstawowej Płośnica
    10. Pani Wanda Nadolska - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródkach.

Przebieg posiedzenia:

Pani  Bożena Kowalska  - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw socjalnych   otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków obecnych Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponowała następujący porządek obrad:

    1. Otwarcie posiedzenia.
    2. Przyjęcie porządku obrad.
    3. Przyjęcie protokołu z poprzednich  posiedzeń Komisji.
    4. Ocena działalności finansowej szkól na terenie gminy Płośnica.
    5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie proponowanych zmian do Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok.
    6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na posiedzenie XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
    7. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski. 
    8. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez członków w/w Komisji i przystąpił do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.
Protokół Nr 24/42/2006 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu  31 marca 2006 roku oraz Protokół Nr 20/2/2006 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 04 kwietnia 2006 roku -   zostały wyłożone na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z ich  treścią.

Członkowie w/w  Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołów  - jednogłośnie przyjmując je w takim brzmieniu, w jakim zostały  sporządzone.

Ad. pkt 4.
Pan Kazimierz Sosiński - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkim Łęcku 
przedstawił sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 Szkoły Podstawowej Wielki Łęck wyjaśniając, że zaoszczędzone środki na wydatki inwestycyjne  przeznaczone będą na wymianę ogrzewania w szkole z pieców na centralne ogrzewanie.

Pan Konrad Sobiech - Czlonek komisji Rewizyjnej zapytał jaką kwotę zaplanowano na wymianę tego ogrzewania.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt gminy wyjaśnił , że w budżecie gminy na tę inwestycję zaplanowano środki w wysokości 87 tys. zł.

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji zapytał, czy wymiana ogrzewania będzie również obejmować mieszkania znajdujące się w budynku szkoły. Poprosił również o wyjaśnienie dwóch etatów obsługi w szkole.

W odpowiedzi Dyrektor Szkoły wyjaśnił, iż mieszkania te pozostaną na starych zasadach.
Dwa etaty obsługi to 1 i 1/2 etatu sprzątaczki w szkole podstawowej Wielki Łęck i 1/2 etatu sprzątaczki w szkole filialnej Mały Łęck , które, w związku z likwidacją szkoły filialnej, z dniem 01 września 2006 r. przejdzie do Wielkiego Łęcka.

Nadmieniam, że sprawozdanie z wykonania planu budżetowego Szkoły Podstawowej Wielki Łęck stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Pan Eryk Kubiak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Płośnicy po przedstawieniu sprawozdania z działalności finansowej szkoły nadmienił , że zakupił kosiarkę za kwotę 5 tys. zł. , która niezbędna jest do utrzymania boiska sportowego. Najważniejszym problemem szkoły jest brak pomieszczenia na świetlicę dla osób dojeżdżających . Pomieszczenie, które jest w tej chwili jest za małe , gdyż osób dojeżdżających do szkoły jest 87. Problem ten ma nadzieję rozwiązać w najbliższym czasie wykańczając część stołówki . Postara się zrobić to    w ramach posiadanego budżetu tj. 50 tys.zł. , jeśli natomiast zabraknie zwróci się o pomoc do Rady Gminy. 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji zapytał o wysokość opłaty stałej za przedszkole.

W odpowiedzi Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola istniejącego przy oddziale zerowym wnoszą opłatę stałą w wysokości 26 zł. miesięcznie.
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Szkoły Podstawowej w Płośnicy stanowi Załącznik Nr 4.

Pani Marzena Monczewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niechłoninie wyjaśniła, iż  środki  szkoły na "rzeczówkę" głównie pochłania ogrzewanie szkoły. Wymiana pieca 13 tys. zł. plus zakup opału . Udało jej się jedynie zaoszczędzić na zakup nowych mebli do sali kancelaryjnej tj. głównie stołu i nowych krzeseł. Problem jest z pomieszczeniem na świetlicę. Możliwe wyjście to przeznaczenie na ten cel  posiadanej salki gimnastycznej  i budowa nowej sali z prawdziwego zdarzenia.    

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji zapytał, czy  Pani Dyrektor Szkoły myślała o ociepleniu budynku Szkoły.

W odpowiedzi, Pani Dyrektor wyjaśniła, że ma zaplanowane 9 tys. zł. na przygotowanie dokumentacji ocieplenia i elewacji budynku. Ma również zalecenia z Sanepidu , aby do końca roku 2007 wymieniła okna .

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy nadmienił, że latem tego roku ma być przygotowany projekt i dokumentacja związana z modernizacją budynku tj, termoizolacja poprzez wymianę okien i podłóg oraz ociepleniem ścian. Staramy się i mamy nadzieję uzyskać pomoc z zewnątrz z Funduszu Norweskiego . Termin składania wniosków upływa      z końcem września tego roku. Postaramy się zdążyć przygotować wymaganą dokumentację do wniosku.  

 Nadmieniam, że przedstawione sprawozdanie z wykonania plany wydatków Szkoły Podstawowej w Niechłoninie stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Pani Marzena Jargoła - Dyrektor Szkoły Podstawowej Gródki po przedstawieniu sprawozdania z planu wydatków szkoły podzieliła się radością z członkami komisji informując, że od 01 września 2006 roku ruszy nowa pracownia komputerowa w szkole, do które planuje zakupić nowe meble tj. stoliki pod komputery i nowe krzesła. Postara się również wymienić dwa pozostałe stare okna na nowe. Najgłówniejszym problemem szkoły jest brak sali gimnastycznej. Zajęcia ruchowe na lekcjach wychowania fizycznego odbywają się na korytarzach , co przeszkadza w prowadzeniu innych lekcji. 
 Sprawozdanie, przedstawione przez Panią Dyrektor stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu z niniejszego posiedzenia.

Pani Wanda Nadolska - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródkach po przedstawieniu sprawozdania z planu wydatków na utrzymanie Gimnazjum, poinformowała zebranych o konieczności zwiększenia etatu pedagoga szkolnego z 1/2 etatu na cały. Problemy naglące  szkoły:  to  remont dachu oraz wymiana przynajmniej      4 okien i jednych drzwi wejściowych do budynku wraz z zadaszeniem przed wejściem.
Najgłówniejszym jednak problemem szkoły jest brak sali gimnastycznej .

Nadmieniam, że sprawozdanie z planu wydatków szkoły , przedstawione przez Panią Dyrektor, stanowi Załącznik Nr 7 .

Członkowie zebranych komisji podziękowali wszystkim zaproszonym gościom za uzyskane informacje i przystąpili do realizacji kolejnego punktu porządku niniejszych obrad.   

Ad. pkt 5.
Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy
przedstawiła proponowane zmiany do Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok.

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący komisji Rewizyjnej zapytał , czy jest jakaś nadzieja na otrzymanie dotacji na inwestycję związaną z ciągnięciem II etapu budowy kanalizacji .

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji zapytał, czy są już zrobione podkłady geodezyjne na budowę drogi na cmentarz w miejscowości Wielki Łęck oraz czy będą zakupione nowe komputery wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy.

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy w odpowiedzi na powyższe pytania wyjaśnił, iż : 
    - prawdopodobnie maja ruszyć fundusze , jednakże na ten rok już nie ma środków wolnych . Jest nadzieja i najprawdopodobniej otrzymamy środki na dalszą budowę kanalizacji w przyszłym roku budżetowym .
    - podkładów geodezyjnych na budowę drogi na cmentarz jeszcze nie wykonaliśmy , narazie jesteśmy na etapie uzgadniania zajęcia działek z właścicielami .
    - z nowym oprogramowaniem i zakupem komputerów  na razie myślimy się wstrzymać, gdyż niebawem ma ruszyć program " Otwarte wrota Warmii i Mazur" na które mamy nadzieję otrzymać duże środki z zewnątrz.

Więcej pytań nie zgłoszono. Członkowie komisji nie wnieśli żadnych uwag ani zastrzeżeń do proponowanych zmian , przyjmując jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały w tej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetowych stanowi Załącznik Nr 8.

Ad. pkt 6.
Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy
przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy następujących uchwał:
   - uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego.
    - uchwały zmieniającej regulamin dostarczania wody.
    - uchwały w sprawie zmian do Statutu Ekologicznego Zwiazku Gmin " Działdowszczyzna".
    - uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
    - uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Płośnica 

Członkowie zebranych komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionych projektów w/w uchwał, jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem ich pod obrady XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy. 
Nadmieniam, że przedstawione projekty uchwał stanowią Załączniki Nr nr 9-13 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 7.
Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji poprosił o przedstawienie planu dowożenia dzieci do szkół w nowym roku szkolnym 2006/2007. Zapytał również , czy jest przygotowana dokumentacja na sprzedaż mieszkań w budynku po byłej Lecznicy zwierząt w miejscowości Płośnica.

Pani Bożena Kowalska - Przewodnicząca Komisji Oświaty zapytała w jakim terminie przystąpimy do modernizacji drogi oraz wymiany chodników w miejscowości Jabłonowo.
Poprosiła również o przesunięcie znaku informacyjnego " Jabłonowo "  przy przystanku PKS w Jabłoowie, gdyż zasłania widoczność pojazdów nadjeżdżających z przeciwka.

Pani Maria Wodzyńska -  Członek Komisji zapytał o wymianę oświetlenia ulicznego.

Pan Konrad Sobiech - Członek komisji zgłosił potrzebę obkoszenia rowów przylegających do dróg oraz uregulowania ruchu drogowego w miejscowości Niechłonin, gdyż nocą  jest bardzo duży ruch samochodów ciężarowych z dużym tonażem. Zapytał również , czy Wójt Gminy robi coś w kierunku wymiany sieci wodociągowej w miejscowości Niechłonin.

Pan Jan Lemański - Członek Komisji zwrócił uwagę na bardzo niskie ciśnienie wody      w miejscowości Zalesie i Jabłonowo.

Pani Maria Wodzyńska - Członek komisji zapytała czy obowiązuje przepisowo cisza nocna na terenie naszej gmin tj w godzinach 22.00 do godz. 6.00 rano.

Na wszystkie pytania odpowiedzi i wyjaśnień udzielił Wójt Gminy:
    - dowóz dzieci do szkół w nowym roku szkolnym będzie taki sam jak w roku bieżącym tj. autobusem szkolnym , busikami oraz autobusami PKS
    - modernizacja drogi w Jabłonowie , jak zapewnił Starosta Powiatowy ma rozpocząć się     w najbliższym czasie,
    - wkrótce przystąpimy do wymiany oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy , zostaną również wykoszone rowy , a przynajmniej zgloszone do Zarządu Dróg w Działdowie.     Do Zarządu Dróg zostanie również zgłoszona potrzeba uregulowania ruchu drogowego    w miejscowości Niechłonin oraz przesunięcia znaku informacyjnego przy przystanku PKS w miejscowości Jabłonowo.
   - narazie nie mamy dokumentacji na sprzedaż mieszkań w Lecznicy zwierząt.
   - odnośnie wymiany sieci wodociagowej w miejscowości Niechłonin jest przygotowywana dokumentacja. Niskie ciśnienie wody w miejscowości Zalesie i Jabłonowo zgłosi się do WZUW Mława.
    - Cisza nocna obowiazuje nie tylko na terenie naszej gminy ale również na terenie całego kraju. Jeśli ktoś ją zakłóca odpowiada karze .
 
Ad. pkt 8. 
Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za udział i zamknęła obrady niniejszego posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Oświaty,  Kultury,
Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych  
Bożena Kowalska


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Paweł Rozentalski