PROTOKÓŁ Nr 27/3/2006

z  posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  działającej przy Radzie Gminy
odbytego   w dniu 10 lipca 2006 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy
pod przewodnictwem Pana Stanisława Orłowskiego  -  Przewodniczącego Komisji .

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.45 , a zakończyło o godz. 15.10.

Stan osobowy Komisji  - 6 osób  .
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 5osób   - Załącznik Nr 1
Pani Renata Warmińska - nieobecność swą zgłosiła i usprawiedliwiła wcześniej.

Poza gronem w/w Komisji udział w posiedzeniu, wzięli :
    1. Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy
    2. Pani Teresa Jędraszek  - Skarbnik   Gminy .
    3. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy

Przebieg  posiedzenia :

Pan Stanisław Orłowski  - Przewodniczący Komisji  otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków  zebranych Komisji oraz  zaproszonych gości   , po czym  zaproponował następujący porządek obrad :
   
    1. Otwarcie posiedzenia .
    2. Przyjęcie porządku obrad .
    3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
    4.  Rozpatrzenie i zaopiniowanie proponowanych zmian do Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok.
    5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie przygotowanych projektów uchwał na posiedzenie XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy.
    6. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.
    7.  Zamknięcie obrad .

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego    posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.
Protokół Nr 26/2/2006 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 kwietnia   2006 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem się niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do w/w protokołu - przyjmując go jednogłośnie.

Ad. pkt 4.
Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy przedstawiła i uzasadniła potrzebę naniesienia zmian do Budżetu Gminy Płośnica na 2006 roku

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji
zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy, czy jest możliwość pozyskania środków z zewnątrz na przebudowę i modernizację  dróg gminnych oraz na budowę kanalizacji.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt gminy wyjaśnił, że jest możliwość starania się o kredyt z niskim oprocentowaniem na remont dróg , natomiast na środki z zewnątrz nie mamy co liczyć, bynajmniej narazie. Również na budowę kanalizacji , jest nadzieja , że otrzymamy te środki w 2007 roku , dlatego też środki własne zaplanowane na ten cel przenieśliśmy na 2007 rok.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do celowości podjęcia uchwały oraz przyjęcia proponowanych zmian do Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok , jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem ich pod obrady XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

Ad. pkt 5.
Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt gminy
przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy następujących uchwał:
    - uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego.
    - uchwały zmieniającej regulamin dostarczania wody.
    - uchwały w sprawie zmian do Statutu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna".
    - uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
    - uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Płośnica.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do powyższych uchwał, jednogłośnie opowiadając się za przedstawieniem ich projektów pod obrad XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

Ad. pkt 6.
Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

 Pan Stanisław Orłowski - Członek Komisji zapytał , czy będą kładzone chodniki i w jakim terminie.

W odpowiedzi , Wójt Gminy wyjaśnił, że z informacji, które posiada prawdopodobnie /na 99 %/ chodniki mają być położone w tym roku i niebawem ta inwestycja będzie realizowana.   
 
Ad. pkt 7. 
Ze względu na zakończenie dyskusji i brak wniosków oraz  wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady niniejszego posiedzenia .


Przewodniczący Komisji
Stanisław Orłowski  


Protokołowała 
Anna Lipińska