PROTOKÓŁ Nr 19/3/2006


z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa
odbytego w dniu 07 lipca 2006 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy
pod przewodnictwem Pani Renaty Warmińskiej - Przewodniczącej Komisji.


Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.30, a zakończyło o godz. 13.15.

Stan osobowy Komisji - 5 osób.
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 5 osób.

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

    1.Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy
    2.Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica
    3. Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy
    4. Pani Barbara Kramkowska - Przewodnicząca Izb Rolniczych
    5. Pan Jerzy Duda - Delegat do Izb Rolniczych

Przebieg posiedzenia:

Pani Renata Warmińska  - Przewodnicząca Komisji otwierając posiedzenie powitała wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponowała następujący porządek obrad:

    1. Otwarcie posiedzenia.
    2. Przyjęcie  porządku obrad.
    3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
    4. Spotkanie z Delegatami Izb Rolniczych.
    5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na posiedzenie XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
    6. Sprawy bieżące oraz  wolne wnioski.
    7. Zamknięcie obrad.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.


Ad. pkt 3.
Protokół Nr 18/2//2006 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony  Środowiska i Budownictwa  odbytego w dniu   10 kwietnia  2006 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu - jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4.
Pani Barbara Kramkowska - Przewodnicząca Izb Rolniczyh
wyjaśniła, iż głównym kierunkiem działania Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2006 roku jest przygotowanie rolników Warmii i Mazur do efektywnego prowadzenia gospodarstw rolnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W szczególności zaś Zarząd bedzie realizował następujące działania kierunkowe:
    1. Dążenie do zmiany ustawy o izbach rolniczych i innych ustaw określających kompetencje samorządu rolniczego.
    2. Uczestnictwo w opracowaniu celów i zadań do realizacji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
    3. Udostępnienie rolnikom niezbędnych informacji do pełnego wykorzystania środków finansowych dostępnych z tytułu wdrażania w Polsce Wspólnej Polityki Rolnej .
    4. Promocja regionalnej produkcji rolnej , agroturystyki, rzemiosła i  rękodzielnictwa.
    5. Wspieranie efektywnego i odpowiadającego potrzebom rolników doradztwa rolniczego.
    6.Wspieranie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i szkołami rolniczymi województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych  rolników.
    7. Wspieranie branżowych związków i organizacji rolniczych oraz współpraca ze związkami zawodowymi rolników.
    8. Współpraca z samorządami terytorialnymi województwa warmińsko-mazurskiego.
    9. Współudział w organizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.
    10. Współpraca z zagranicznymi organizacjami rolników.
    11. Działalność na rzecz prawnego uregulowania paliwa rolniczego. produkcji biomasy oraz umów kontrakcyjnych.
    12. Działalność na rzecz poprawy i organizacji rynków zbytu płodów rolnych .
    13. Pomoc w organizacji praktyk zawodowych krajowych i zagranicznych dla młodzieży wiejskiej.
    14. Pozyskanie nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
    15. Przygotowanie wyborów do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej III kadencji,

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił zasady zwrotu za paliwo oraz procedury i warunki , jakich należy dotrzymać w celu uzyskania dopłat do zakupu paliwa.
Dalsza dyskusja dotyczyła budowy płyt gnojowych oraz warunków przy oddawaniu mleka i dopłat do materiałów siewnych.

Ad. pkt 5.
Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt gminy
przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy następujących uchwał:
    - uchwały w sprawie zmian do Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok.
    - uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego. 
    - uchwały zmieniającej regulamin dostarczania wody.
    - uchwały w sprawie zmian do Statutu Ekologicznego Związku Gmin  "Działdowszczyzna".
    - uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
    - uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Płośnica.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do powyższych uchwał, jednogłośnie opowiadając się za przedstawieniem ich projektów pod obrad XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

Ad. pkt 6.
Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

Pan Jan Kawka - Członek Komisji zgłosił potrzebę wykoszenia krzewów i zarośli rosnących w obrębie skrzyżowania dróg Płośnica-Mały Łęck-Turza Mała w  miejscowości Płośnica.

Pan wiesław Rudnicki- Członek Komisji
zgłosił potrzebę wycięcia krzewów i usunięcia zarośli przy Bocznicy obok przejazdu niestrzeżonego przy drodze Gralewo wieś- Gralewo stacja.

Pan Jacek Wielongowski- Członek Komisji zwrócił się z pytaniem, czy odbył się już przetarg na dzierżawę  budynku po byłym Domu Kultury w Niechłoninie.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy  poinformował , że zostały ukarane trzy osoby za wysypywanie swoich śmieci w miejsca  niedozwolone na terenie naszej gminy. Osoby te zamieszkują na terenach sąsiadujących gmin. Dwie osoby zapłaciły karę i zostały zobowiązane do wysprzatnia terenów, które zanieczyszczali, natomiast wobec trzeciej osoby toczy się postępowanie w Sądzie Rejonowym w Działdowie.

Ad. pkt 7.
Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za udział i na tym zamknęła  posiedzenie komisji.


Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,
Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa
Renata Warmińska


Protokołowała
Anna Lipińska