P R O T O K Ó Ł   Nr XXV/3/2006

z posiedzenia XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy 
odbytej w dniu  14 lipca 2006 roku   w lokalu  Urzędu Gminy w Płośnicy
pod przewodnictwem Pani Elżbiety Szymańskiej - Przewodniczącej Rady Gminy.


Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.10, a zakończyło się o godz. 13.20.

Stan osobowy Rady Gminy w Płośnicy - 15 osób .
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 14 Radnych- Załącznik Nr 1.
Radny Jacek Wielongowski nieobecność swą zgłosił i usprawiedliwił przed terminem posiedzenia.

Poza gronem Rady Gminy, udział w posiedzeniu wzięli :
 
    1. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica 
    2. Pani  Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy 
    3. Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy
    5. Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta Gminy Płośnica
    6. Pani Anna Lipińska - Inspektor ds. obsługi Rady  Gminy
    7. Sołtysi poszczególnych wsi w/g załączonej listy obecności - 8 osób - Załącznik Nr 2
    8. Pani Barbara Kramkowska - Delegat do Izb Rolniczych
    9. Pan Kazimierz Sosiński - Radny Powiatu Działdowskiego
    10. Pani Jadwiga Sienkiewicz - Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie
    11. Pan Krzysztof Głuszczyński - Dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego.

 Lista zaproszonych gości stanowi Załącznik Nr 3 .

Przebieg    posiedzenia :
 
Pani Elżbieta Szymańska  - Przewodniczący Rady Gminy  otwierając obrady XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy  powitała wszystkich zebranych,  stwierdziła, że na sali narad  obecnych jest  15 Radnych , co stanowi quorum Rady władne do podejmowania prawomocnych uchwał, po czym. odczytała proponowany porządek obrad i poprosiła Radnych o jego przyjęcie:

    1. Otwarcie posiedzenia .
    2. Przyjęcie porządku obrad .
    3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXIV Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy.
    4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami
    5. I n t e r p e l a c j e. 
    6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego.
    7. Rozpatrzenie  i podjęcie uchwały zmieniającej regulamin dostarczania wody.
    8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowsczyzna".
    9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. .  
    10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Płośnica.
    11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian do Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok.
    12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje .
    13. Wolne wnioski i zapytania.
    14. Zamknięcie obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad  i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.
Protokół Nr XXIV/2/2006 z posiedzenia  Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy w Płośnicy odbytej w dniu 27 kwietnia 2006 roku został wyłożony na sali narad na godzinę przed rozpoczęciem niniejszych obrad w celu umożliwienia wszystkim Radnym dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Uwag ani zastrzeżeń do treści protokołu Radni nie zgłosili - przyjmując go jednogłośnie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4.
Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Cyt. ......"Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!. Zacznę od spraw finansowych:
    · w minionym okresie podpisałem Zarządzenie Nr 3 z 9 czerwca b.r. zwiększające nasz budżet o kwotę 127.925 zł. Pieniądze te były przeznaczone na : Pomoc społeczną - 89.612 zł. i stypendia dla młodzieży uczącej się - 38.313 zł.
    · 23 czerwca 2006 roku - Zarządzenie Nr 4 zmniejszające budżet gminy o 13.473 zł. w tym : w dziale opieka społecznea - zmniejszenie o 15.550 zł. Natomiast w dziale oświata zwiększenie o kwotę 2.076 zł. na wyprawki szkolne .
    - 30 czerwca 2006 roku zwiększyliśmy budżet o kwotę 541 zł. na wyprawki szkolne.  Pieniądze pochodzą z dotacji celowych.
    · W minionym okresie podpisałem porozumienie z Kuratorium Oświaty i Wychowania na kwotę około 20.000 zł. Środki te będą przeznaczone na zorganizowanie przez szkoły  wycieczek w ramach programu "Poznaj nasz region".
    · W miesiącach maj i czerwiec organizowane były festyny w ramach "Dni Rodziny". Gminny Festyn zorganizowany był w miejscowości Skurpie. Szkolne festyny odbyły się w miejscowościach: Gródki, Jabłonowo, Niechłonin., Wielki Łęck i Płośnica. 
    · Organizowaliśmy biwak dla naszych dzieci w miejscowości Górzno.
    · Nasze mażoretki z Młodzieżowej Orkiestry Dętej  w Płośnicy  uczestniczyły w Ogólnopolskim Przeglądzie Mażoretek w Ozimku . Zostały tam wyróżnione.
    · Nasza orkiestra systematycznie bierze udział w różnych przeglądach orkiestr. między innymi w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Siemiatyczach. Prawdopodobnie zakwalifikuje się na Ogólnopolski Przegląd Orkiestr.
    ·  Odbyły się Dni Strażaka oraz Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Powiatowe Dni Strażaka  organizowane były przez naszą jednostkę OSP w Wielkim Łęcku .
    · Przeprowadzony został przetarg na wydzierżawienie Domu Kultury w Niechłoninie. Przetarg ten nie został rozstrzygnięty. Do przetargu zgłosiła się tylko 1 osoba, która odstąpiła od podpisania umowy.
    · Przygotowaliśmy  do realizacji centralne ogrzewanie w Szkole Podstawowej w Wielkim Łęcku. Na tę inwestycję przetarg odbędzie się 25 lipca 2006 roku .
    · Przygotowaliśmy do realizacji remont dachu na budynku Gimnazjum oraz domu strażaka w Plośnicy. Przetarg odbędzie się 20 lipca 2006 roku. 
    · Została podpisana umowa na podkłady geodezyjne  na odcinku drogi Jabłonowo-Niechłonin.
    · Został wyremontowany budynek na mieszkanie dla Pani Krystyny Kowalczyk (wiosną nastąpił wybuch gazu w budynku mieszkalnym).
    · Zleciliśmy opracowanie dokumentacji termoizolacyjnej na budynku Szkoły Podstawowej w Niechłoninie.
    · Przygotowujemy dokumentację na zamianę sposobu użytkowania szkół w miejscowości Przełęk i Mały Łęck na mieszkania.
D z i ę k u j ę"

Ad. pkt 5.
I n t e r p e l a c j e :
Pan Jan Kawka  - Radny wsi Turza Mała 
przypomniał interpelację dotyczacą uregulowania skrzyżowania dróg Płośnica-Mały Łęck-Turza Mała w miejscowości Płośnica . W obrębie tego skrzyżowania są zakrzaczenia, które uniemożliwiają widoczność. 
 
Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin ......Cyt. ..." Pani Przewodnicząca ! Wysoka Rado! Ja już kilkakrotnie poruszałem temat Domu Kultury w Niechłoninie i myślę, że dopóki będę Radnym ten problem zawsze będę poruszał, ponieważ dom ten dosłownie straszy i należałoby go albo rozebrać albo wyremontować. Wioska wygląda estetycznie, ale w środku miejscowości budynek, w którym okna są pozabijane deskami , drzwi otwarte na oścież, przy których futryn już niemalże nie ma. Myślę, że należałoby coś z tym zrobić. Może przekwalifikować na inny jakiś ośrodek lub chociaż powymieniać okna . To jest karygodne!".

Pani Przewodnicząca podziękowała za interpelacje i nadmieniła, że odpowiedzi zostaną udzielone w pkt 12 porządku niniejszych obrad.
 
Ad. pkt 6.
Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy
nadmieniła, że projekty uchwał proponowanych na posiedzenie niniejszej Sesji , po czym przystąpiła do rozpatrzenia i zaopiniowania uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego. Po czym poprosiła zaproszonych gości o szczegółowe naświetlenia nam tego tematu.

Pani Jadwiga Sienkiewicz- Przedstawiciel Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie wyjaśniła , że rozpoczęcie tego planu zostało ogłoszone w lokalnej prasie. Plan ochrony obejmuje teren ponad 20.300 ha położonych na terenie czterech gmin tj. gmina Rybno, Płośnica, Lidzbark  i Grodziczno. Opieraliśmy się na zebranych materiałach z wymienionych gmin a także na obserwacjach własnych. Chodzi głównie o ochronę walorów przyrody danego terenu, ale również i uwarunkowania społeczno-gospodarcze, które potem stanowi pewne tło do wnioskowania o ochronę niektórych obiektów na terenie parku. Opieraliśmy się również na istniejących też istniejących strategiach w każdej z gmin. To co Radni dostali do rozpatrzenia i zaopiniowania to jest jak gdyby podsumowanie całości tych prac , na podstawie których Wojewoda wyda rozporządzenie zawierające podstawowe informacje na temat tego parku, które jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie sporządzania planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu i właśnie parku krajobrazowego. 
       W dalszej wypowiedzi Pani Przedstawiciel Instytutu w skrócie naświetliła nam waloru parku Welskiego oraz plan jego ochrony. Podkreśliła, że plan ochrony Parku nie będzie miał żadnego wpływu na sektor finansów. Nie są to zadania ochrony , które by w jakiś sposób niwelowały w gminne zadania , która ma też budżet napięty . Jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje zwrot z budżetu państwa na poczet utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku i od  nieruchomości gruntów położonych na obszarach   objętych ochroną ścisłą, pszenną i  krajobrazową na obszarze WPK . Te obszary  zgłasza się na początku roku do Wojewody i na te obszary przysługuje zwrot.

Pan Krzysztof Główczyński - Dyrektor Parku dodał , że na terenie parku na obszarze parku występuje dużo interesujących i wartościowych przyrodniczo terenów . Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskie takimi terenami są łąki, które od 2007 roku na obszarach objętych ochroną przyrody będą podlegały dodatkowym bonusom. Kiedyś mówiło się o 20 % dopłaty , teraz w tej unii trochę zmieniają . W każdym razie rolnik, który będzie miał łąki na tym terenie będzie miał szansą na uzyskanie dodatkowych bonusów. Park Krajobrazowy różni się od Parku Narodowego tym, że każdy rolnik i właściciel terenów będzie miał prawo do swojej działki i nadal może ją użytkować.
 
Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy nadmieniła , że Gmina Rybno, która bardzo duży obszar swych  działek na terenie parku wydała opinię pozytywną. Natomiast Gmina Lidzbark zgłosiła swój sprzeciw. Dlaczego?

Pan Główczyński Krzysztof - Dyrektor Parku ......Cyt.   " Proszę Państwa dotykamy tematu bardzo ważnego , tematu samorządności. Każdy samorząd ma swe suwerenne prawa i decyzja Państwa jest niezależna . Proszę porównać swoje osiągnięcia , osiągnięcia gminy w rankingu samorządowym , gdzie na drugim miejscu jest umieszczona Gmina Lidzbark i spójrzcie na swoje miejsce, na swoje wyniki waszej mozolnej pracy. Tak samo jest z Gminą Rybno czy Gminą Grodziczno, tam nie było nigdy problemów , bo gminy te realizowały swoje zadania   zgodnie z tym co mówi plan zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w Gminie Lidzbark był taki moment , gdzie zostały zakwestionowane pewne rzeczy, które zostały wprowadzone niezgodnie z prawem. Drugi tematem to są popioły, które zostały zwiezione na teren parku. Był to temat polityczny, który  wykorzystywany był przez niektórych lokalnych polityków i okazało się , że od kwietnia ukazało się nowe prawo mówiące o tym, że popioły mogą być wykorzystywane do rekultywacji. Wówczas Gmina Lidzbark dążyła do tego, aby Starosta płacił im odszkodowanie. Tak, że ukarała nas w sposób nie wydania opinii pozytywnej na plan ochrony Parku.

Pani Jadwiga Sienkiewicz - Przedstawiciel Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie wyjaśniła, że Gmina Lidzbark zarzucała nam , jako projektantom tego planu, że umieściliśmy zakazu wywozu popiołów na teren całej gminy. My moglibyśmy zakazać tego robić na obszar objęty parkiem , a nie całej gminy. To po pierwsze , a po drugie taki zakaz mógłby się znaleźć wyłącznie w  planie zagospodarowania odpadami, który gmina już powinna w tym okresie  mieć opracowany. My nie mamy takiej władzy , jako wykonawcy planu ochrony żeby coś postulować , jeżeli chodzi o gospodarowanie odpadami. Do tego władny jest   inny Inspektor.  I tutaj doszło kompletne nieporozumienia w wyniku czego doszło do rozejścia się stanowisk między nami i Radą Gminy Lidzbark. 

Pan Jerzy Duda- Sołtys wsi Płośnica zapytał , czy rolnik na swych terenach wchodzących w obszar Parku będzie mógł zbudować np. dużej obory. Czy nie będzie miał problemu z rozwojem swojego gospodarstwa.

Pani Sienkiewicz Jadwiga - Cyt. ... " Proszę Państwa ! Dopóki obowiązuje trwały i zrównoważony rozwój,  wszyscy podlegamy pewnym ograniczeniom i ustawom. Wszystkie przedsięwzięcia, które są określone jako wywołujące trwałe skutki dla środowiska podlegają raportom ocenie oddziaływania na otoczenie. Ta inwestycja będzie wymagała ścisłej ocenie oddziaływania na środowisko. Są to prawa i warunki dla wszystkich działek na terenie całego naszego kraju.

Pan Stanisław Dudek -  Radny wsi Przełęk , Wiceprzewodniczący Rady Gminy podziękował zaproszonym gościom za wnikliwe, bardzo dokładne i przejrzyste naświetlenie planu ochrony Parku i przedstawienie sposobu spojrzenia kogoś od strony ochrony środowiska , po czym nadmienił , że nie powinniśmy robić żadnych problemów i pozytywnie zaopiniować przedstawiony nam projekt planu ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego. 

Przewodnicząca Rady Gminy głośno odczytała treść przygotowanej uchwały w w/w sprawie i poprosiła Radnych o glosowanie. 

Za podjęciem uchwały  głosowało - 14 Radnych. To znaczy, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Nadmieniam, że w głosowaniu nad przyjęciem uchwały - głosowało 14 Radnych, czyli wszyscy Radni biorący udział w posiedzeniu Sesji . 
Podjęta uchwała otrzymała Nr XXV/23/2006 i wraz z projektem  stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu z niniejszego posiedzenia Sesji.

Ad. pkt 7.
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody  - Przewodniczący Rady przedstawiła treść pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Rozstrzygnięcia Nadzorczego stwierdzającego nieważność § 3 w zakresie w jakim wskazuje Zarząd Gminy Płośnica jako organ upoważniony do wydania decyzji w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 
Po wyjaśnieniach w tym temacie udzielonych przez Wójta Gminy - Przewodnicząca Rady Gminy głośno odczytała przygotowany projekt uchwały i poprosiła Radnych o pytania lub wątpliwości .
Pytań, uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego projektu nie zgłoszono, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy Płośnica jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem projektu uchwały i podjęcia ww. uchwały .  
 
Nadmieniam, że głosowanie odbyło się w obecności 14 Radnych biorących udział   w posiedzeniu .
Podjęta uchwała otrzymała Nr XXV/24/2006 i wraz z projektem uchwały stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8.
Kolejnym punktem porządku niniejszych obrad było rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna".
Rada Gminy nie zgłosiła żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionych zmian     w ww. Statucie oraz przygotowanego projektu uchwały  w tym temacie -  jednogłośnie opowiadając  się za jej podjęciem.
    
Nadmieniam, że w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych  obecnych  na posiedzeniu .
Podjęta uchwała otrzymała Nr XXV/25/2006 i wraz ze swym projektem stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 9. 
Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy
przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy głośno odczytała przygotowany projekt ww. uchwały i zapytała Radnych , czy są jakieś uwagi.
Radni nie zgłosili żadnych  pytań. 
Przewodnicząca Rady Gminy głośno odczytała projekt uchwały i poprosiła Radnych o zajęcie swego stanowiska w sprawie podjęcia uchwały.  

Za podjęciem uchwały głosowało - 14 Radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała  otrzymała kolejny Nr XXV/26/2006 i wraz  z jej projektem stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności wszystkich Radnych / 14 osób/ biorących udział w posiedzeniu

P r z e r w a
Posiedzenie wznowiono po 15 minutach.

Ad. pkt 10.
Pani Szymańska Elżbieta    - Przewodnicząca Rady Gminy
przypomniała, iż kolejnym punktem niniejszych obrad jest punkt dotyczący  rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Płośnica.

Pan Stanisław Dudek - wiceprzewodniczący Rady Gminy głośno odczytał przygotowany projekt uchwały .

Za podjęciem w/w uchwały opowiedziało się 14 Radnych, czyli wszyscy Radni biorący udział w posiedzeniu .
Uchwała otrzymała kolejny Nr , tj. XXV/27/2006 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11 .
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Płośnica oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2006. 
Radni nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionych zmian budżetu zawartych w otrzymanym projekcie uchwały i po zapoznaniu się z opinią pozytywną Komisji Budżetu i Finansów  przystąpili do głosowania.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 14 Radnych obecnych na sali.
Otrzymała Nr XXV/28/2006 i wraz z projektem uchwały stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 12.
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje Radnych:

Pan Kazimierz Podlasin  - Zastępca Wójt Gminy zapewnił, że w najbliższym czasie krzaki i zarośla przy skrzyżowaniu dróg Płośnica-Mały Łęck-Turza Mała w miejscowości Płośnica zostaną usunięte w najbliższym czasie.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy w odpowiedzi na interpelację Radnego Sobiecha wyjaśnił, iż na remont budynku byłego domu Kultury w Niechłoninie nie ma środków w budżecie gminy. Natomiast na rozebranie tego budynku potrzebna jest zgoda Rady Gminy i mieszkańców wsi .
Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin .....cyt. " Mieszkańcy wsi nie wyrażą zgody na rozbiórkę. Stanowisko wsi jest takie, aby za wszelką cenę remontować, co przy dobrej woli i przychylności Wójta i Rady w tej sprawie - środki na ten cel by się znalazły".

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójta Gminy .......Cyt. : ..." Ja swoją dobrą wolę już wyrażałem dwa razy. Na początku tej kadencji występowaliśmy o środki z zewnątrz , ale nasz wniosek został odrzucony. Drugi raz to przetarg na dzierżawę. W tej chwili decyzja należy do Rady Gminy , czy remontować , jeśli Rada znajdzie wolne środki w budżecie gminy na ten cel, na pewno moja wola będzie przychylna i zabiorę się do remontu
D z i ę k u j ę ".

Ad. pkt 13.
Wolne wnioski i zapytania:

Pan Stanisław Orłowski - Radny wsi Gródki  zwrócił uwagę na to, że od dwóch tygodni na nowym osiedlu w miejscowości Gródki nie ma oświetlenia. Może przyczyną jest tylko spalony bezpiecznik, należałoby to sprawdzić.  Poruszył  sprawę wymiany oświetlenia, o której czytał w prasie. Czy rzeczywiście na terenie naszej gminy dojdzie do wymiany oświetlenia na energooszczędne, jeśli tak , to kiedy?.
Nawiązał również do sprawy chodników, czy będą uzupełnianie tam, gdzie były przerywane w miejscowości Gródki. "

Pan Kazimierz Karczewski - Sołtys wsi Murawki zwrócił uwagę na wysoką trawę i zarośla przy poboczach drogi na trasie  Turza Mała - Koszelewy . droga ta jest wąska   i jest słaba widoczność.

Pan Stanisław Dudek - Radny w imieniu całej wsi Przełęk podziękował jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Wielki Łęck za bardzo sprawne usunięcie powywracanych drzew i gałęzi na drodze  wojewódzkiej na trasie Przełęk - Wielki Łęck . 
 
Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy  w odpowiedzi na wnioski i pytania  , wyjaśnił:
    - awaria oświetlenia na osiedlu w miejscowości Gródki  będzie usunięta przy wymianie oświetlenia, która już trwa na terenie naszej gminy . Wcześniej zostanie zgłoszona do sprawdzenia . Wymieniono już oświetlenie w miejscowości Mały Łęck, Murawki , teraz trwają prace w miejscowości Niechłonin.

Ad. pkt 14.
Ze względu na wyczerpany porządek obrad Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział i na tym zamknęła  obrady XXV Zwyczajnej Sesji  Rady Gminy  w Płośnicy.

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Szymańska

Protokołowała
Anna Lipińska