Zarządzenie Nr 5/2006
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 30 czerwca  2006 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2006 rok

 Na podstawie art.30 ust.2, pkt4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.188, ust.1, pkt1 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104) oraz §9 pkt2 uchwały Nr XXII/32/2005 Rady gminy w Płośnicy z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu na rok 2006, zarządzam, co następuje:

§1.
1. Dokonać zwiększenia w budżecie Gminy Płośnica o kwotę 541zł, w dochodach i wydatkach zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.
2. Dokonać przeniesień w wydatkach w budżecie Gminy Płośnica zgodnie z załącznikiem Nr3 do zarządzenia
3. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:
Dochody budżetowe  – 10.800.005 zł
Wydatki budżetowe   – 10.496.534 zł

§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr5/2006 Wójta Gminy
z dnia 30 czerwca 2006 roku

Dział 801 Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 105/2006  z dnia 29 czerwca 2006 roku zwiększył dotację celową  w dziale 801 o kwotę 541zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej zakup podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 do 100zł – zgodnie  z uchwałą Nr 74 Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 w sprawie Rządowego programu wyrównania warunków startu szkolnego uczniów w 2006 roku „wyprawka szkolna”. Powyższe środki pochodzą z pozycji 43 rezerw celowych budżetu państwa na 2006 rok.
Załącznik Nr 3
W dziale 750 rozdział 75023 dokonuje się zmniejszenia środków na krajowe podróże służbowe w kwocie 2.500zł przeznaczając je na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2006 roku, gdyż zaplanowane środki są niewystarczające na odpis ustawowy dla pracowników Urzędu.
W dziale 852 rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 4.000zł przeznaczając je na pozostałą działalność na świadczenia społeczne tj. zabezpieczenie środków na wypłatę z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych