Zarządzenie Nr 4/2006
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 23 czerwca  2006 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2006 rok

 

 Na podstawie art.30 ust.2, pkt4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.188, ust.1, pkt1 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104), zarządzam, co następuje:


§1.
1. Dokonać zmniejszenia w budżecie Gminy Płośnica o kwotę 13.473zł, w dochodach   i wydatkach zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.
2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

    Dochody budżetowe  – 10.799.464 zł
    Wydatki budżetowe   – 10.495.993 zł


§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr4/2006 Wójta Gminy
z dnia 21 czerwca 2006 roku

Dział 852 Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 89/2006   z dnia 13 czerwca 2006 roku zmniejszył   dotację celową w  rozdz. 85295 §2030 o kwotę 15.550zł na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w celu zabezpieczenia dotacji na ujednoliconym poziomie.
Dział 801 Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 92/2006   z dnia 21 czerwca 2006 roku zwiększył dotację w dziale 801 rozdz. 80101 §2030 o kwotę 2077zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej zakup podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 do 100zł – zgodnie  z uchwałą Nr 74 Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 w sprawie Rządowego programu wyrównania warunków startu szkolnego uczniów w 2006 roku „wyprawka szkolna”. Powyższe środki pochodzą z pozycji 43 rezerw celowych budżetu państwa na 2006 rok.
Szkoła Podstawowa w Płośnicy – 717zł
Szkoła Podstawowa w Gródkach – 288zł
Szkoła Podstawowa w Niechłoninie – 423zł
Szkoła Podstawowa w Wielkim Łęcku – 649zł