Zarządzenie Nr 3/2006
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 9 czerwca 2006 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2006 rok

 Na podstawie art.30 ust.2, pkt4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.188, ust.1, pkt1 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104), zarządzam, co następuje:


§1.
1. Dokonać zwiększenia w budżecie Gminy Płośnica o kwotę 127.925zł, w dochodach i wydatkach zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.
    a)dotacje celowe na realizację zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianie wynoszą 1.929.506zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi
    Dochody budżetowe  – 10.812.937 zł
    Wydatki budżetowe   – 10.509.466 zł

§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

          Wójt Gminy Płośnica
 
          M. Michał Niedźwiecki

 

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr3/2006 Wójta Gminy
z dnia 9 czerwca 2006 roku

Dział 852 Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 55/2006                                            z dnia 26 kwietnia 2006 roku zwiększył   dotację celową w  rozdz. 85295 §2030 o kwotę 19.884zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa na 2006 rok                    z pozycji 46. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 76/2006 z 25 maja 2006 roku zwiększył dotację celową w rozdziale 85214 o kwotę 69.728zł w tym:

- §2010 – o kwotę 5.218zł
- §2030 – o kwotę 64.510zł
Z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art.18 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn.zm.) oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej. Powyższe środki pochodzą z pozycji 41 rezerw celowych budżetu państwa na 2006 rok.

Dział 854 – Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr –FB 60/2006 z dnia 4 maja 2006 roku zwiększył dotację celową w rozdz. 85413 §2030 o kwotę 38.313zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie do czerwca 2006 zgodnie z art.90 d i art.90c ustawy o systemie oświaty. Środki pochodzą z poz.45 rezerw celowych z budżetu państwa na                      2006 rok.