Zarządzenie Nr 2/2006
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 31 marca 2006 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2006 rok

 

 Na podstawie art.30 ust.2, pkt4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.188, ust.1, pkt1 ustawy          z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104), zarządzam, co następuje:


§1.
1. Dokonać zwiększenia w budżecie Gminy Płośnica o kwotę 14.667zł, w dochodach i wydatkach zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.
2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody – 10.598.825 zł
Wydatki – 10.046.392 zł

§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr2/2006 Wójta Gminy
z dnia 31 marca 2006 roku

Dział 854 Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 25/2006 z dnia 06 marca 2006 roku przyznał dotację celową w  rozdz. 85415 §2030 o kwotę 14.667zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

- zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.
Powyższe środki pochodzą z poz.45 rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2006 rok.