Zarządzenie Nr 1/2006
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 17 marca 2006 roku

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płośnica za 2005 rok.

Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 roku Nr 249, poz.2104), art.13, pkt5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 55, poz.577 z późn.zm.) Wójt Gminy Płośnica postanawia


§1.
Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok według którego:
    - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 10.418.909zł
    - wykonanie – 10.197.308zł
    - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 10.047.616zł
    - wykonanie – 9.664.751zł

§2.
Sprawozdanie, o którym mowa w §1 przekazać:
    1. Radzie Gminy,
    2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.