Zarządzenie Nr 5/2006
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 27 czerwca 2006 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na roboty:
    1) remont dachu na budynku Publicznego gimnazjum w Gródkach.
    2) Remont dachu na budynku OSP w Płośnicy

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z póżn.zm) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową w następującym składzie:
    1. Kazimierz Podlasin - Przewodniczący komisji
    2. Halina Jabłońska - sekretarz
    3. Marzena Biernat - członek

§2.
Do obowiązków komisji przetargowej należy przeprowadzenie przetargu na remont dachów na budynku Publicznego gimnazjum w Gródkach i OSP w Płośnicy.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.