Zarządzenie Nr 4/ 2006
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 1 czerwca 2006 roku


w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej w Urzędzie Gminy w Płośnicy.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1
Ustala się organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Gminy Płośnica.

§ 2
    1. Komisja przetargowa wykonuje czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dla którego została powołana.
    2. Wykonując czynności, o których mowa w zarządzeniu, komisja przetargowa  stosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177), zwanej dalej " ustawą ".

§ 3
    1. Komisję przetargową, o której mowa w § 2 ust. 1 powołuje Wójt.
    2. W przypadku zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach  równowartości kwoty 60.000 euro, komisja przetargowa powoływana jest w składzie co najmniej trzyosobowym.
    3. W przypadku zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro, komisja przetargowa powoływana jest w składzie co najmniej pięcioosobowym.
    4. Dla skuteczności czynności podejmowanych przez komisję wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków, z wyjątkiem otwarcia ofert.
    5. Skład osobowy Komisji jest stały przez cały czas trwania postępowania przetargowego, o ile nie staną na przeszkodzie trudności obiektywne.

§ 4
    1. Powołując komisję przetargową Wójt wskazuje przewodniczącego komisji przetargowej oraz sekretarza komisji przetargowej, którym jest merytoryczny pracownik, którego postępowanie dotyczy.
    2. W okresie nieobecności przewodniczącego komisji przetargowej, o którym mowa w ust.1 czynności zastrzeżone dla przewodniczącego wykonuje osoba wskazana w trybie określonym w ust.1.

§ 5
Wyznaczenie osób do składu komisji przetargowej następuje w szczególności z uwzględnieniem odpowiednich kwalifikacji związanych z przedmiotem zamówienia.

§ 6
    1. komisja przetargowa przystępuje do wykonywania czynności niezwłocznie po otrzymaniu, od osoby wykonującej czynności kierownika zamawiającego, decyzji o powołaniu komisji oraz materiałów umożliwiających przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania i wymaganych przepisami  ustawy oraz przepisami wykonawczymi.
    2. W sprawach spornych komisja przetargowa dokonuje rozstrzygnięć w głosowaniu zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw", rozstrzyga głos przewodniczącego.
    3. Członek komisji przetargowej nie może wstrzymać się od głosu . Może natomiast żądać na piśmie załączenia jego pisemnego stanowiska do protokołu postępowania.
    4. Komisja przetargowa , w przypadkach wymagających wiedzy specjalistycznej związanej z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wnioskuje do osoby wykonującej czynności kierownika zamawiającego o powołanie biegłych ( rzeczoznawców). Przedkładany wniosek ze wskazaniem biegłego                    ( rzeczoznawcy)  musi zawierać uzasadnienie.
    5. Zakończenie prac komisji przetargowej następuje z chwilą zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego.

§ 7
    1. Pracą komisji kieruje przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:
        1) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,
        2) podział prac między członków komisji przetargowej,
        3) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
        4) odebranie od członków komisji oraz innych osób wykonujących czynności związane z postępowaniem o zamówienie publiczne, oświadczeń o treści określonej w § 8 ust.1
    2. Sekretarz komisji przetargowej w szczególności dokumentuje prace komisji przetargowej w formie protokołu postępowania oraz zapewnia formę pisemna postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według wymagań określonych przepisami ustawy.

§ 8
    1. Członkowie komisji przetargowej, po ujawnieniu wykonawców ubiegających się lub zamierzających się ubiegać o zamówienie publiczne, składają pisemne oświadczenie, że nie podlegają wyłączeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o treści wymaganej przepisami art. 17 ust. 2 ustawy, z  uwzględnieniem postanowień  ust. 2.
    2. W przypadku ujawnienia się w toku prowadzonego postępowania okoliczności, o których mowa w ust. 1, członek komisji obowiązany jest niezwłocznie wyłączyć się z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powiadamiając o tym na piśmie przewodniczącego komisji przetargowej.
    3. Przewodniczący komisji przetargowej ma obowiązek powiadomić osobę  wykonująca czynności kierownika zamawiającego o okolicznościach wskazanych w ust. 2, jak również w przypadku nie wywiązywania się przez członka komisji przetargowej z obowiązków przewidzianych przepisami ustawy oraz postanowieniami zarządzenia. 
    4. Osoba wykonująca czynności kierownika zamawiającego, odwołując członka komisji przetargowej może, uwzględniając postanowienia § 3 ust. 2 i 3, wskazać do składu komisji przetargowej nową osobę.
    5. Czynności komisji, jeżeli zostały dokonane z udziałem członka komisji, o którym mowa w ust. 2 podlegają powtórzeniu, z zastrzeżeniem ust. 7, chyba, że postępowanie powinno zostać unieważnione.
    6. Postanowienia ust. 1-4 mają odpowiednio zastosowanie do przewodniczącego komisji przetargowej.
    7. Postanowień ust. 5 nie stosuje się w przypadku czynności otwarcia ofert oraz tych czynności faktycznych, które nie mają wpływu na wynik postępowania.
    8. Postanowienia ust. 3-5 stosuje się odpowiednio, gdy członek komisji zostanie wyłączony z powodu nie złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub złoży oświadczenie niezgodne z prawdą.
 
§ 9
    1. Komisja przetargowa przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia Wójtowi w szczególności:
        1) propozycję trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem,
        2) projekt ogłoszenia lub zaproszenia wymaganego dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
        3) propozycję listy wykonawców, do których mogłoby być skierowane zaproszenie, wraz z podaniem kryteriów kwalifikacji na listę,
        4) projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    2.Wójt zatwierdza przedłożone dokumenty z uwzględnieniem postanowień ust. 3-4.
    3. Osoba wykonująca czynności kierownika zamawiającego odmawia zatwierdzenia projektów dokumentów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w jej ocenie są one niezgodne z przepisami  wykonawczymi, a w szczególności postanowienia w nich zawarte nie gwarantują wyboru najkorzystniejszej oferty lub są niekorzystne dla Zamawiającego. Odmowa zatwierdzenia musi zawierać pisemne uzasadnienie. W tym przypadku ma odpowiednie zastosowanie postanowienie § 10 ust. 3.
    4. Zatwierdzenie dokumentów określonych w ust. 1 przez osobę wykonująca czynności kierownika zamawiającego stanowi podstawę do rozpoczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego poprzez odpowiednio skierowanie ogłoszenia, zaproszenia do składania ofert lub negocjacji oraz wydania wykonawcom odpowiednich dokumentów wymienionych w ust. 1, według zasad określonych  przepisami ustawy.

§ 10
    1. Przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego komisja przetargowa w szczególności:
        1) przygotowuje projekt wyjaśnień dotyczących treści dokumentacji udostępnianej wykonawcom ubiegającym się lub zamierzającym się ubiegać o udzielenie zamówienia publicznego,
        2) wnioskuję o wprowadzenie zmian do dokumentacji, o której mowa w pkt. 1,
        3) wnioskuję o przedłużenie terminu do składania ofert,
        4) prowadzi negocjacje z wykonawcami w przypadkach przewidzianych ustawą,
        5) dokonuje otwarcia ofert,
        6) dokonuje oceny ofert oraz wnioskuje o wykluczenie wykonawców w przypadkach określonych ustawą,
        7) wnioskuję o odrzucenie oferty w przypadkach określonych w ustawie,
        8) ocenia na podstawie przyjętych kryteriów, oferty nie podlegające odrzuceniu,
        9) wnioskuje o przedłużenie terminu związania ofertą, w tym terminu ważności wadium,
        10)  przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o unieważnienie postępowania w przypadkach określonych w ustawie,
        11) przyjmuje i analizuje wnoszone protesty oraz przygotowuje projekt odpowiedzi na protest.
    2. Wójt akceptuje i podpisuje dokumenty, o których mowa w  ust. 1 przekazywane uczestnikom postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, zatwierdza wybór najkorzystniejszej oferty, jeżeli czynności dokonane w postępowaniu są zgodne z przepisami ustawy  i przepisami wykonawczymi lub zatwierdza wniosek o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie danego zamówienia.
    3. W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 2 zostaną dokonane z naruszeniem przepisów prawa, osoba wykonująca czynności kierownika zamawiającego, po stwierdzeniu zaistnienia takich okoliczności, unieważnia je i poleca komicji powtórzenie tych czynności. W przypadku  wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością unieważnienia postępowania, postępowanie unieważnia się.

§ 11
    1. Dokumentacja z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzona jest w oparciu o wzory dokumentów określone w ustawie.
    2. W sprawach nie uregulowanych zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy.

§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.