Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 3/2006
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 30 maja 2006 roku

 


w sprawie:  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na  dzierżawę nieruchomości stanowiących  własmość gminy.

 Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 38 ust. 1 z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  ( Dz.U.  z 2004r.  z Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. )  oraz §  8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 wrzesnia 2004 roku  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U.z 2004 roku Nr 207 poz. 2108 )  z a r z ą d z a m   co następuje:

§ 1
W celu zapewnienia  realizacji przepisów Działu II Rozdziału 4 ustawy d nia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. )  powołuję  Komisje Przetargową  do przeprowadzenia  przetargów na dzierżawę stanowiących  własność gminy , w nastepującym składzie:
   1. P. Kazimierz Podlasin  - Przewodniczący
   2. P. Katarzyna Zakrzewska - Z-ca Przeowdniczącego
   3. P. Halina Jabłońska - Czlonek
   4. P. Marzena Biernat - Członek

§ 2
Zasady  pracy Komisji Przetargowej  oraz zakres jej zadań  wynika z wyżej cytowanych przepisów prawnych  oraz z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w  sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie  nieruchomości ( Dz.U. z 2004 roku Nr 207 poz. 2108 )

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania