Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 2/2006
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 30 maja 20b06 roku

w sprawie:  wykonania Uchwały Nr  XXIV/19/2006 Rady Gminy w Płośnicy z dnia  27 kwietnia 2006 roku.

 Na podstawie § 3.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U.z 2004 roku Nr 207 poz. 2108 )  z a r z ą d z a m   co następuje:

§ 1
przeznaczone Uchwałą Nr XXIV/19/2006 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 27 kwietnia 2006 roku  do wydzierżawienia  nieruchomość zabudowana budynkiem " Wiejskiego Ośrodka Kulltury " w Niechłoninie oznaczona nr działki 902 z mapy 3 należy  wydzierżawić w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Minimalna stawka wyjściowa czynszu  dzierżawnego  określam   na  kwotę 100 zł/miesięcznie.

§ 2
Warunki przetargowe dla oferentów zostaną określone w ogłoszeniu o przetragu.


§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.