Zarządzenie nr 1/2006
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 03 stycznia 2006 roku

w sprawie: regulaminu nagradzania pracowników Urzędu Gminy w Płośnicy.

Na podstawie §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie: zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2005 roku, Nr 146, poz.1223) ustala się co następuje: 

§ 1.
Fundusz nagród dla pracowników za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, zwany dalej: Funduszem” stanowi do 6 % rocznych planowanych środków na wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Płośnicy.

 § 2.
Nagrody przyznaje Wójt Gminy Płośnica po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Gminy, Zastępcy Wójta oraz Sekretarza Gminy. 

§ 3.
Nagrody przyznaje pracownikom wyróżniającym się w pracy zawodowej szczególnie za:
    - podejmowanie inicjatyw w zakresie poprawy funkcjonowania Urzędu i jednostek podległych.
    - podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
    - wydajność i operatywność w pracy.
    - dbałość o powierzone mienie oraz oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami.
    - stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań.
    - dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań mieszczących się w zakresie obowiązków pracownika.

§ 4.
Nagroda nie może być przyznana pracownikowi, który w okresie ostatnie roku:
    - został ukarany karą upomnienia lub nagany.
    - opuścił jakikolwiek dzień pracy bez usprawiedliwienia,
    - trzykrotnie spóźnił się do pracy bez usprawiedliwienia,
    - niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystywał zwolnienie lekarskie,
    - przebywał w pracy w stanie wskazującym na naruszenie ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
    - dopuścił się zagarnięcia mienia,
    - nie przestrzegał przepisów bhp i przeciwpożarowych. 

§ 5.
Pracownicy Urzędu Gminy zostaną zapoznani z treścią niniejszego regulaminu.

§ 6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2006 roku