UCHWAŁA Nr XXV/28/2006

Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 14 lipca  2006 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2006 .


Na podstawie art.18 ust.2 pkt4; ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1581 ze zmianami oraz art. 184 , ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami).
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.
Dokonać zmian w budżecie Gminy Płośnica na rok 2006:
    1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 542.565 zł. oraz dokonuje zmian w dochodach budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

    2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 542.565 zł. oraz dokonuje zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

    3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 -2008 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2.
Budżet Gminy po zmianach określonych Zarządzeniem Wójta Nr 3,4,5 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz niniejszą uchwałą wynosi:
        dochody budżetowe - 10.257.440 zł.
        wydatki budżetowe - 9.953.969 zł.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Szymańska