U C H W A Ł A  Nr  XXV/27/2006
Rady Gminy w  Płośnicy
z dnia  14 lipca 2006 roku

w sprawie: zasad i trybu  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Płośnica.


Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558;  Nr 113  poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568;     z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759 ) Rada Gminy w Płośnicy,  uchwala co następuje:

§ 1.
Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Płośnica zgodnie z  zasadami  i trybem  określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania.


Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Szymańska


                                                                                                                    Załącznik  Nr 1
                                                                                                  do Uchwały Nr XXV/27/2006
                                                                      Rady Gminy w Płośnicy z dnia 14 lipca 2006 roku

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami G m i n y  P ł o ś n i c a

§ 1. Ilekroć mowa o :
    1) mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców Gminy Płośnica uprawnionych do głosowania,
    2) mieszkańcach jednostki pomocniczej Gminy - należy rozumieć mieszkańców sołectw uprawnionych do głosowania,
    3) konsultacjach - należy przez to rozumieć konsultacje z mieszkańcami, konsultacje z mieszkańcami jednostki pomocniczej Gminy,
    4) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Płośnica,
    5) radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Płośnica,
    6) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Płośnicy,
    7) zebraniu - należy przez to rozumieć zebranie wiejskie, którego przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji,
    8) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Płośnica,
    9) statucie - należy przez to rozumieć Statut jednostki pomocniczej Gminy.

§ 2. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w przypadkach przewidzianych ustawami oraz  w innych sprawach ważnych dla Gminy, w szczególności:
    1) w sprawach zmian granic gmin naruszających granice powiatów lub województw,
    2) w sprawach zmian granic Gminy podlegającej na wyłączenie obszaru lub części obszaru jednostki pomocniczej Gminy lub do sąsiedniej Gminy,                            
    3) w sprawach tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy, oraz ustalania tej granicy,        
    4) w sprawach organizacji i zakresu działania jednostki pomocniczej Gminy odrębnym statutem,
    5) w sprawach zmiany urzędowych nazw i rodzajów miejscowości.

2. Konsultacje mogą zostać ograniczone do mieszkańców jednostki pomocniczej Gminy, jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy tylko spraw tej jednostki.

§ 3. 1 Konsultacje mogą być przeprowadzone z inicjatywy Rady, Wójta lub na wniosek, co
najmniej 1/10 mieszkańców, jeżeli przewiduje się przeprowadzenie konsultacji dla wszystkich mieszkańców gminy lub na wniosek, co najmniej 1/3 mieszkańców   uprawnionych do głosowania, zamieszkujących obszar części gminy mniejszej niż wieś objęte konsultacją bądź, co najmniej 1 mieszkańców jednostki pomocniczej Gminy, gdy  konsultacje obejmują obszar całej wsi wchodzącej w skład sołectwa.

2. Lista osób popierających wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinna zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i własnoręczny podpis osoby popierającej
   wniosek.

3. W konsultacjach mają prawo uczestniczyć stale zamieszkujący na terenie gminy lub obszarze objętym konsultacją mniejszym niż gmina, posiadający czynne prawo wyborcze
    do rad gmin odpowiednio mieszkańcy gminy, mniejszej niż obszar całej wsi objętej  konsultacją bądź mieszkańcy  wsi, jeżeli przedmiotem konsultacji jest ocena, co najmniej
    jednej wsi.

4. W przypadku wniosku dotyczącego zmian granic wsi, sołectwa lub gminy konsultacje przeprowadza się na terenie:
    1) części wsi objętej wnioskiem w sytuacji, gdy wniosek dotyczy przyłączenia części jednej wsi do innej wsi w obrębie granic gminy,
    2) całej wsi objętej wnioskiem w sytuacji, gdy wniosek dotyczy odłączenie całej wsi do jednego sołectwa i przyłączenie jej do innego sołectwa lub utworzenie nowego sołectwa w obrębie granic gminy,
    3) całej wsi objętej wnioskiem w sytuacji, gdy wniosek dotyczy przyłączenia całej wsi do innej wsi w obrębie granic gminy,
    4) całej gminy w sytuacji, gdy wniosek dotyczy przyłączenia części wsi do innej wsi położonej na terenie innej gminy lub całej wsi w granicach innej gminy.

5. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji winien wskazać przedmiot konsultacji oraz zawierać uzasadnienie.

§ 4. 1. Termin, komisje przeprowadzające konsultację oraz miejsce przeprowadzenia konsultacji ustala Wójt Gminy.

2. Zarządzenie Wójta o przeprowadzeniu konsultacji podlega opublikowaniu przez  rozplakatowanie na terenie, który obejmują konsultacje.

3. W zarządzaniu w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Wójt podaje:
    1) przedmiot konsultacji,
    2) datę, godzinę oraz miejsce konsultacji.

§ 5. Konsultacje przeprowadza się na zebraniach wiejskich zwołanych przez Wójta lub sołtysów w terminie ustalonym w zarządzeniu Wójta Gminy.

§ 6. 1. Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół zawierający wyniki konsultacji w tym: datę zebrania, ogólną liczbę mieszkańców, liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę  głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się, przedmiot zebrania i przebieg dyskusji, podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.

2. Załącznikiem do protokołu jest lista osób uczestniczących w konsultacjach.

3. Jeżeli konsultacje przeprowadzone były na kilku zebraniach wiejskich, zbiorczy wynik konsultacji sporządza Wójt Gminy.