Uchwała Nr XXV/26/2006

Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 14 lipca 2006 roku


w sprawie: określenia  zasad  dofinansowania  osobom  fizycznym  budowy  przydomowych   oczyszczalni ścieków .

Na podstawie art. 406 pkt. 7a i 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627) oraz art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) Rada Gminy w Płośnicy uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustalić zasady  częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na terenie gminy Płośnica, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta SzymańskaZałącznik do uchwały nr XXV/26/2006
Rady Gminy w Płośnicy w dnia 14 lipca 2006 roku


Zasady częściowego zwrotu wydatków poniesionych
na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków   Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na terenie gminy Płośnica

§ 1. Ustala się zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy środowiska poprzez zainstalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewniają oczyszczenie ścieków bytowych  w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby i wody  zgodnie   z obowiązującymi przepisami.

§ 2. Częściowy zwrot poniesionych kosztów na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków mogą uzyskać osoby fizyczne na stałe zameldowane na terenie gminy Płośnica i legitymujące się prawem do dysponowania nieruchomością.

§ 3. Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości , na których prowadzona jest działalność gospodarcza, w myśl przepisów z dnia 19 listopada 1999r., Prawo działalności gospodarczej.

§ 4. Inwestycja, o której dofinansowanie występuje wnioskodawca, musi spełniać poniższe warunki techniczne:
    1) urządzenia muszą mieć atest.
      
§ 5. O dotację na budowę inwestycji mogą ubiegać się wnioskodawcy, przy łącznym spełnieniu poniższych warunków:
    1) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie  z Prawem budowlanym,
    2) inwestycja spełnia wszystkie wymogi sanitarne określone odrębnymi przepisami, do realizacji których wnioskodawcę wezwał organ administracji architektoniczno - budowlanej,
    3) nastąpi złożenie do organu administracji architektoniczno - budowlanej dokumentów wymaganych Prawem budowlanym, zawierające miedzy innymi:        
           - szkice lub rysunki przedstawiające plan działki z naniesionymi istniejącymi obiektami i planowaną inwestycją,
    4) zostanie złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji

§ 6. Kwota dofinansowania jest jednorazowa i  może wynieść do  25 %  udokumentowanych rachunkami kosztów budowy oczyszczalni, jednak nie więcej niż 1.000,00 zł.
Wypłata nastąpi po stwierdzeniu przez Urząd Gminy wykonania obiektu. 

§ 7.  1. Warunkiem otrzymania dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska jest rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeń do gleby lub do wody przez  budowę przydomowej oczyszczalni ścieków realizowanych przez osoby fizyczne oraz  likwidacja zbiornika na ścieki bytowo-gospodarcze w przypadku ich występowania.
         2. Wymagania formalne:
              1) skierowanie wniosku do Wójta Gminy Płośnica wraz z załącznikami:
                      a. oryginał faktury VAT lub rachunku określających koszt inwestycji,
                      b. oryginał pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków lub zgłoszenia budowy oczyszczalni ścieków zgodnie z ustawą Prawo budowlane do wglądu oraz kopia do akt sprawy,
                      c. mapa sytuacyjno- wysokościowa z zaznaczeniem oczyszczalni,
                      d. opis techniczny przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków,
                      e. protokół odbioru oczyszczalni,
               2) Wójt Gminy w Płośnicy może żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów  i informacji niezbędnych do prawidłowej oceny realizacji zadania .
          3. Dofinansowanie dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków nabytych po 1 stycznia 2006 r.
 
§ 8. Dofinansowanie do zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób wnioskujących  w przedmiotowej sprawie będzie realizowane do momentu wyczerpania się środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.