UCHWAŁA  Nr XXV/25./2006
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia  14 lipca 2006 roku

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Ekologicznego Związku Gmin "DZIAŁDOWSZCZYZNA".

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3   ustawy z dnia 08 marca  1990  roku  o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) Rada Gminy w Płośnicy   u c h w a l a, co następuje:

§ 1.
Przyjąć zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin "DZIAŁDOWSZCZYZNA" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  .

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Szymańska

Załącznik do Uchwały Nr XXV/25./2006
Rady Gminy w Płośnicy z dnia 14 lipca  2006 roku

UCHWAŁA  Nr XXI/28/2006
Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin
"DZIAŁDOWSZCZYZNA" w Działdowie
z dnia 17 maja 2006 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr XVII/8/2005 z dnia 6 kwietnia 2005 roku.

        Na podstawie  § 15 i 16 Statutu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/18/2005 z dnia 6 kwietnia 2005 roku w sprawie Statutu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
     Związek między gminny pod nazwą Ekologoiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" 
     zwany dalej Związkiem tworzą i są jego uczestnikami:
     1) Gmina Działdowo
     2) Gmina-Miasto Działdowo
     3) Gmina Grodziczno
     4) Gmina Iłowo-Osada
     5) Gmina Janowiec Kościelny
     6) Gmina Kozłowo
     7) Gmina Lidzbark
     8) Gmina-Miasto Lubawa
     9) Gmina Płośnica
    10) Gmina Rybno

W § 20 uchwały skreśla się ust.3.

 § 24 ust.2 uchwały otrzymuje brzmienie:
       " Zarząd składa się z 11 osób, w tym Przewodniczący Zarządu".

§ 2. Zmiany do Statutu Ekologicznego Zawiązku Gmin "Działdowszczyzna" wprowadzone niniejszą uchwałą wymagają zatwierdzenia przez uczestników Związku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Zgromadzenia
 /-/  Teresa Majorowska