UCHWAŁA  Nr XXV/24/2006
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 14 lipca 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U.Nr 72, poz. 747, z 2002 roku Nr 113 poz.984, z 2004 roku Nr 96 poz. 959,  Nr 173 poz. 1808; z 2005 roku Nr 85 poz. 729, Nr 130 poz. 1088 ) Rada Gminy w Plośnicy   u c h w a l a , co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XXIV/18/2006 Rady Gminy w Plośnicy z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
" § 3. Zakład wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę udzielanego decyzją Wójta Gminy Płośnica. Zakład eksploatuje udostępnione mu obiekty technicznej infrastruktury gminy w sposób wskazany w zezwoleniu , zapewniając:
1) zdolność eksploatowanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostawy wody o ustalonej jakości , wymaganej ilości, w sposób ciągły i niezawodny.
2) należytą określoną prawem jakość dostarczanej wody
3) dochowanie zasad i warunków wprowadzania ograniczeń jej niedoboru  tak jak określono to w zezwoleniu. "

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Szymańska