UCHWAŁA  Nr XXV/23/2006
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia  14 lipca  2006 roku

w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego.

Na podstawie art. 18 ust.2,  pkt 15  ustawy z dnia 08 marca  1990  roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm. ) oraz art. 19 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn.zm.) Rada Gminy w Plośnicy   u c h w a l a , co następuje:

§ 1.
Pozytywnie zaopiniować projekt planu ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego .

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Radu Gminy
Elżbieta Szymańska