P R O T O K Ó Ł   Nr XXIV/2/2006
z posiedzenia XXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy  
odbytej w dniu  27 kwietnia 2006 roku w lokalu  Urzędu Gminy w Płośnicy
pod przewodnictwem Pani Elżbiety Szymańskiej – Przewodniczącej Rady Gminy.


Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00, a zakończyło się o godz. 14.05.

Stan osobowy Rady Gminy w Płośnicy - 15 osób .
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności – 14 Radnych – Załącznik Nr 1 .
Nieobecny Radny Stanisław Dariusz Margalski nieobecność swą zgłosił i usprawiedliwił przez terminem posiedzenia.
 
Poza gronem Rady Gminy , udział w posiedzeniu wzięli:
1. Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica 
2. Pani  Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy 
3. Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy
4. Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta Gminy Płośnica
5. Pani Barbara Kramkowska – Przewodnicząca Delegatów do Izb Rolniczych.
6. Pani Teresa Trybowska – Kierownik GBP w Płośnicy.
7. Pan Janusz Kuklewicz – Dyrektor GOK w Płośnicy
8. Pani Beata Garncarz – Kierownik GOPS w Płośnicy
9. Pani Maria Danuta Rochon – Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10. Sołtysi poszczególnych wsi w/g załączonej listy obecności - 13 osób – Załącznik Nr 2 Lista zaproszonych gości stanowi Załącznik Nr 3 .


Przebieg    posiedzenia :
 
Pani Elżbieta Szymańska  – Przewodniczący Rady Gminy  otwierając obrady XXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy  powitała wszystkich zebranych  ,  stwierdziła , że na sali narad  obecnych jest  15 Radnych , co stanowi quorum Rady władne do podejmowania prawomocnych uchwał , po czym odczytała proponowany porządek obrad i poprosiła Radnych o jego przyjęcie:
1. Otwarcie posiedzenia .
2. Przyjęcie porządku obrad .
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXIII Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami
5. I n t e r p e l a c j e.
6. Rozpatrzenie i przyjęciem sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych za rok 2005:
           a/ Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy
           b/ Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy
           c/ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy.
           d/ Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7. Rozpatrzenie  i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za rok 2005 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płośnica.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2006.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej budynkiem “Wiejskiego Ośrodka Kultury w Niechłoninie” usytuowany na działce 902 z mapy 3 obręb Niechłonin na okres 10 lat.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w  miejscowości  Przełęk
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w miejscowości  Mały Łęck.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w miejscowości Skurpie.
16. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje .
17. Wolne wnioski i zapytania
18. Zamknięcie obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad  i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.
    Protokół Nr XXIII /1/2006 z posiedzenia  Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy w Płośnicy odbytej w dniu 23 lutego 2006 roku został wyłożony na sali narad na godzinę przed rozpoczęciem niniejszych obrad w celu umożliwienia wszystkim Radnym dokładnego zapoznania się z jego treścią.
Uwag ani zastrzeżeń do treści protokołu Radni nie zgłosili – przyjmując go  jednogłośnie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4.
    Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Cyt. ......” Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!. Od poprzedniej Sesji zajmowaliśmy się :
    - naprawą dróg polnych w Płośnicy oraz w Zalesiu'
    - podpisaliśmy umowę z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie budowy drogi asfaltowej w miejscowości Zalesie . Umowa ta mówi o kwocie 40.000 zł z zastrzeżeniem “ lecz nie więcej jak 50 % wartości wykonywanych robót”
    - wykonując uchwały Rady Gminy sprzedaliśmy mieszkania Państwu Kaczorek i Państwu Gałaj. Są to ostatnie mieszkania w budynku po starej Szkole Podstawowej w Płośnicy, następnie działkę wraz z budynkiem Państwu Filip w miejscowości Skurpie - sprzedaż na podstawie prawa pierwokupu. Następnie w wyniku przetargu działkę Państwu Mackiewicz z Przełęka;
    - przekazaliśmy ponownie na własność Pani Gutowskiej hydrofornię w miejscowości Turza Mała. 
    - obecnie , po podpisaniu umowy z Urzędem Pracy zatrudniamy cztery osoby na tzw prace społecznie użyteczne” . Osoby te pracują po 10 godzin tygodniowo tj. 40 godzin w miesiącu za wynagrodzenie po 6 zł /godz.Z czego 60 % tej kwoty refunduje nam Powiatowy Urząd Pracy ,
     - oddaliśmy do użytku dwie pracownie komputerowe. W Szkole Podstawowej w Niechłoninie oraz w Gimnazjum Publicznym w Gródkach. W tej chwili złożyliśmy wnioski o następne pracownie komputerowe. Przy Szkole Podstawowej w Gródkach i Gimnazjum w Gródkach . 
    - w minionym czasie odbyły się turnieje wiedzy: bezpieczeństwa rychu drogowego. Z etapu gminnego do etapu powiatowego zakwalifikowała się szkoła podstawowa w Płośnicy, która na szczeblu powiatu zajęła V miejsce . W turnieju tym brało udział nasze gimnazjum, które zajęło miejsce II. Uczestniczyliśmy również w turnieju wiedzy pożarniczej i po eliminacjach gminnych , w eliminacjach powiatowych brało udział dwoje uczniów szkoły podstawowej w Niechłoninie i jeden uczeń szkoły podstawowej w Wielkim Łęcku. Uczennica szkoły podstawowej w Niechłonie Barbara Ludwiczak zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego. Natomiast do etapu wojewódzkiego z naszego gimnazjum przeszedł uczeń Mateusz Zbrzyzny z Niechłonina. ;
    - obecnie na terenie gminy przy udziale wszystkich szkół trwa akcja “ sprzątania Warmii i Mazur”, D z i ę k u j ę “.

Ad. pkt 5.
    I n t e r p e l a c j e :

Pan Konrad Sobiech – Radny wsi Niechłonin: .........Cyt. : ...” Pani Przewodnicząca! Panie Wójcie! Szanowna Rado ! Mam pytanie pierwsze dotyczące tych 20 tys. EURO , czy coś jest możliwe do zyskania? Chciałbym, aby Pan Wójt na ten temat coś powiedział. Sprawa druga: te drogi, które wyznaczyliśmy do składania wniosków o fundusze unijne, czy jest to już ruszane i aktualne. I sprawa trzecia : ten Dom Kultury w Niechłoninie - jak ta sprawa wygląda. Dziękuję “.

Ad. pkt 6.
    Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań jednostek organizacyjnych z działalności za 2005 rok Pani Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że dokładnie i szczegółowo każdemu sprawozdaniu Radni przyglądali się i wspólnie z kierownikami jednostek organizacyjnych analizowali na posiedzeniach poszczególnych komisji stałych Rady Gminy przed terminem niniejszej sesji. Nie mniej jednak nadmieniła, że Kierownicy są również obecni na sali narad  i gotowi na udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień na pytania i uwagi Radnych, po czym poprosiła o zajęcie głosu Radzie Gminy.

Radni nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionych im sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych , odstąpili od głośnego czytania ich treści i bezpośrednio przystąpili do głosowania w celu ich przyjęcia: 
    a/ Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy – zostało przyjęte jednogłośnie.
    b/ Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy – zostało przyjęte jednogłośnie, 
    c/ Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy – przyjęte jednogłośnie ;
    d/ Sprawozdanie z działalności  Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płośnicy – również zostało podjęte jednogłośnie przez Radę Gminy w Płośnicy.
 
W głosowaniu udział brało 14  Radnych, czyli wszyscy obecni i biorący udział w posiedzeniu sesji.  .
Przyjęte sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych  stanowią Załączniki Nr 4-7 do niniejszego protokołu.

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy w Płośnicy poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania z działalności komisji w 2005 roku.

     Przedstawione przez Pana Pawła Rozentalskiego sprawozdanie Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie Gminy w Płośnicy stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 7.
    Przystępując do kolejnego punktu porządku  obrad tj.  rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy – Przewodnicząca Rady nadmieniła, że Radni dokładnie i szczegółowo analizowali powyższe sprawozdanie na posiedzeniach stałych komisji działających przy Radzie Gminy w Płośnicy , odbytych wcześniej , na trzy tygodnie przed terminem dzisiejszego spotkania. W związku z tym zaproponowała odstąpienie od głośnego czytania treści opisowej i referowania przez Wójta lub Panią Skarbnik.
Po czym zapytała, czy ktoś z Radnych chce zająć głos.
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag do w/w sprawozdania.

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy głośno odczytała treść Uchwały Nr 282/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia    27 marca 2006 roku o przedłożonym przez Gminę Płośnica sprawozdaniu z wykonania budżetu i sprawozdania z wykonania planu finansowego zadań administracji rządowej zleconych gminie ustawowo.

Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej głośno odczytał treść Uchwały Nr 1/2006 Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płośnica za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płośnica.

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Radyn Gminy głośno odczytała treść Uchwały Nr 395/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 5 kwietnia 2006 roku odnośnie pozytywnego zaopiniowania przedłożonego przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Płośnica wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Płośnica, po czym poprosiła Przewodniczących pozostałych komisji stałych Rady Gminy o przedstawienie swych opinii w tej sprawie.

Rada Gminy , po przedstawieniu pozytywnych opinii komisji stałych, poprosiła Przewodniczącą Rady gminy o odczytanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płośnica i przystąpienie do głosowania:

Za pojęciem w/w uchwały Rada Gminy Głosowała jednogłośnie.  
Nadmieniam, że w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych  obecnych  na posiedzeniu .
Podjęta uchwała otrzymała Nr XXIV/14/2006 i wraz ze swym projektem oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  stanowią  Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała Wójtowi Gminy oraz złożyła życzenia dalszej owocnej pracy.

Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy .....Cyt...”: Chciałbym ze swej strony serdecznie podziękować za okazane mi zaufanie i chciałbym podkreślić, że na przygotowanie budżetu i jego wykonanie złożyła się praca zarówno wszystkich Radnych jak i Sołtysów, za którą bardzo dziękuję.”

Ad. pkt 8.
    Pani Katarzyna Zakrzewska  – Sekretarz  Gminy Płośnica
przedstawiła i uzasadniła potrzebę podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na pokrycie kosztów związanych z zakupem sprzętu ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Działdowie.

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy głośno odczytała przygotowany projekt uchwały i poprosiła o głosowanie
Za podjęciem uchwały głosowało - 14 Radnych.
Uchwała  otrzymała kolejny Nr XXIV/15/2006 i wraz  z jej projektem stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9.
    Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej na realizację prac konserwatorskich, restauratowskich i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w zakresie obiektu po byłym obozie zagłady w Działdowie jako miejsca pamięci i martyrologii.
Ww. uchwała została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie . Otrzymała kolejny Nr  tj. XXIV/16/2006 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.
Nadmieniam , że głosowanie nastąpiło w obecności 14 Radnych.

Ad. pkt 10 .
    Przewodnicząca Rady Gminy
głośno odczytała treść przygotowanego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2006 ,po czym poprosiła Radnych o uwagi bądź pytania.

Pan Włodzimierz Wasiek – Radny wsi Płośnica  zwrócił uwagę na błędy w projekcie uchwały , po czym poprosił o wyjaśnienie zapisu kwoty zmian w   wydatkach - dział  760 rozdział 75023 – Urząd gminy; Załącznik Nr 2 -754(4210) zakup materiałów i wyposażenia; dział 852 (3110) Pomoc Społeczna. Uzasadnienia – Załącznik Nr 1 dział 801 (80101) remont szkoły w Wielkim Łęcku oraz przygotowanie dokumentacji na  remont szkoły w Niechłoninie.

Wyjaśnień udzieliła Pani Teresa Jędraszek- Skarbnik Gminy oraz Wójt Gminy.

Pan Stanisław Dudek - Radny wsi Przełęk .......- Cyt....." Szanowni Państwo. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Mam jeszcze jedną uwagę!. Na posiedzeniach komisji podczas analizowania proponowanych zmian do Budżetu gminy na 2006 rok wspominałem i dzisiaj chciałbym to powtórzyć, że w dziale 921 rozdział 92109 jest zapis: domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby - proponowane jest zwiększenie o 5.000 zł. Jak patrzę na te zmiany budżetu, to jakby wszystkie miejscowości zyskują . Krótko mówiąc szkoły zyskują, gimnazja zyskują , straże zyskują, powiat zyskuje- a nie zyskują miejscowości takie małe jak np. Przełęk . Zwracam się z prośbą i wnioskiem do Rady , aby te 5.000 zł. przeznaczyć na szkoły, które zostały niedawno zlikwidowane- mam tu głównie na myśli Przełęk . Jeśli te środki pójdą na Dom Kultury - to tak jak kropla w morzu. Natomiast jeśli pójdą na zlikwidowane szkoły filialne - to coś tam można zrobić. A też to jest kultura, a kultura jest nie tylko w Płośnicy , jest też i w Przełęku."

Pan Włodzimierz Wasiek - Radny wsi Płośnica-   Cyt. ...." Na poprzedniej sesji pytałem o przeznaczenie pieniędzy na bezpańskie psy. Czy jest przeznaczona jakaś kwota na złapanie i wywiezienie do schroniska bezpańskich psów wałęsających się na terenie naszej gminy".

Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta Gminy wyjaśnił, że owszem była dyskusja na posiedzeniach komisji na temat bezpańskich psów, jednakże na razie nie ma zaplanowanych środków na ten cel.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił , że w Budżecie Gminy mamy 3.000 zł. rezerwy budżetowej i jeśli zaistnieje taka potrzeba, rozwiąże nam problem  bezpańskiego psa ,

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy poprosiła Radnych o ustosunkowanie się do wniosku Pana Stanisława Dudka w sprawie zdjęcia z projektu uchwały środków w wysokości 5.000 zł. z Domu Kultury i przeznaczenie na remont świetlic wiejskich w zlikwidowanych szkołach filialnych.

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin zapytał , w czyim władaniu będą te zlikwidowane szkoły, kto będzie za nie odpowiedzialny? to nie sztuka dać te 5.000 zł. ale kto będzie tego pilnował i trzymał klucze od tych pomieszczeń.

Pan Stanisław Dudek - Radny wsi Przełęk ......Cyt. " Ja nie chce się za Wójta wypowiadać, ale po rozmowach z nim , wyobrażam sobie to tak, że część szkoły w Przełęku zostaje do celów wsi,  a więc właścicielem będzie nadal gmina. Natomiast odnośnie kluczy , ta kwestia jest do dogadania, czy będzie je miała Rada Sołecka. Po prostu będzie się tworzyć takie małe świetlice wiejskie, które będą wykorzystywane na zebrania wiejskie, czy spotkania mieszkańców się w innym celu".

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy ......Cyt. ..." W tej kwestii moje stanowisko jest jednoznaczne i myślę, że  tak będzie, że do tej części zlikwidowanych szkół , które będą do dyspozycji  wsi , klucze będzie miał Sołtys lub ktoś inny z Rady Sołeckiej lub. najbardziej prężna organizacja wsi np. OSP"

Pani  Maria Wodzyńska - Radna wsi Skurpie.....Cyt. " Chodzi o to, aby te 5.000 zł. zamiast dla GOK-u przeznaczyć na kulturę we własnym zakresie w poszczególnych wsiach naszej gminy.  Do propagowania kultury na wsi potrzebne jest przede wszystkim pomieszczenie. ".

Pani Bożena Kowalska - Radna wsi Jabłonowo.......Cyt...." Jestem jak najbardziej za przeznaczeniem tych pieniędzy na remont pomieszczeń w zlikwidowanych szkołach filialnych, ale uważam, że ta kwota powinna być w całości przeznaczona na jedną szkołę, gdyż jeśli będziemy ją rozdrabniać , wówczas nic konkretnego się nie zrobi , gdyż jest to bardzo mała kwota". 

Pan Stanisław Orłowski - Radny wsi Gródki......Cyt.: ... " Faktycznie ta kwota jest bardzo mała i myślę, ze powinniśmy to dobrze przemyśleć i zadecydować. Mój wniosek jest następujący, aby   te środki tj. 5.000 zł. przeznaczyć na kulturę na terenie gminy Płośnica, bez wskazania konkretnie na którą wieś. "

Pan Paweł Rozentalski - Radny wsi Rutkowice ......Cyt. .." Nie ma sensu, zeby te pieniądze pchać tam, gdzie są strażnice i są szkoły. W Rutkowicach szkoła została sprzedana i nikt się nie pytał, czy chcemy ją sprzedać , czy nie . Strażacy będą chcieli wyremontować dach na strażnicy. Pani Radna ze Skurpia chce również wyremontować starą szkołę. Przecież to są grube pieniądze i należałoby to jakoś pogodzić. To są i tak budynki gminy i gmina będzie musiała wyłożyć na to pieniążki. W zupełności popieram  Radnego z  Przełęka, bo tam nie ma nic , nie ma żadnej remizy ani innego pomieszczenia dla wsi.".
 
Pan Stanisław Dudek - Radny wsi Przełęk poprosił Przewodniczącą Rady Gminy o poddanie pod głosowanie wniosków .

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie Radnych nad wnioskiem Radnego Stanisława Dudka , aby środki w wysokości 5.000 zł. planowane w projekcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy  na Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy przeznaczyć w całości na remont pomieszczeń w zlikwidowanej szkole filialnej w celu stworzenia świetlicy wiejskiej:

Rada Gminy  glosowała następującą : 
   Za przyjęciem wniosku - 9 osób
   Przeciw - 3 osoby
   Wstrzymał się od głosowania - 2 osoby.

Nadmieniam, że głosowanie przebiegało w obecności 14 Radnych , obecnych na sali narad.

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wniosek Radnego Dudka został większością głosów przyjęty przez Radę Gminy , po czym zaproponował przerwę w obradach , a Panią Skarbnik o naniesienie zmian do projektu uchwały .

Przerwa

Po przerwie:

Przewodnicząca Rady Gminy  odczytała treść poprawionego projektu uchwały w sprawie   zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2006  i poprosiła Radnych o glosowanie w celu jej podjęcia:

Za podjęciem w/w uchwały opowiedziało się - 10 Radnych
Wstrzymało się od głosowania - 4 Radnych.

Nadmieniam , że w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Podjęta uchwała otrzymała Nr XXIV/17/2006 i wraz ze swym projektem stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11.
    Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy
przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody. 

Pan Konrad Sobiech -  Radny wsi Niechłonin zapytał, czy WZUW Mława proponowała podwyżkę ceny za wodę?

Pan wójt odpowiedział, że cena pozostaje bez zmian , czyli 1,70 zł. za 1 m3 wody.
 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść projektu uchwały i poprosiła o glosowanie.
 
Rada Gminy w obecności 14 Radnych jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem w/w uchwały.
Uchwała otrzymała Nr XXIV/18/2006 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu.

Ad. pkt 12.
    Przystępując do kolejnego punktu porządku niniejszych obrad tj. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej budynkiem " Wiejskiego Ośrodka Kultury w Niechłoninie" usytuowany na działce 902 z mapy 3 obręb Niechłonin na okres 10 lat

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy  .......Cyt. ..." Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! w tym punkcie jednocześnie chciałbym odpowiedzieć na interpelację dot. Domu Kultury w Niechłoninie. Skąd się wziął projekt tej uchwały? Na posiedzeniach Komisji wspominałem już , że są osoby zainteresowane tym budynkiem. Zgłosił się do mnie handlowiec , który chciałby wykupić Domu Kultury w Niechłoninie z przeznaczeniem na sklep typu "Minimarkiet". W związku z tym spotkałem się z Radnymi i Radą sołecką tej miejscowości i przedstawiłem tę propozycję. Rada Sołecka opowiedziała się , nie za sprzedażą tylko wydzierżawieniem tego budynku na okres 3 lat. Ponieważ koszt remontu jest duży i nakłady najemcy będą duże , potrzeba jest wydzierżawienia przynajmniej na okres 10 lat . Z budynku tego zostanie wydzielona część z przeznaczeniem na świetlicę dla
młodzieży. Do tej pory zgłosiły się do mnie jeszcze dwie chętne osoby na wydzierżawienie i dlatego będzie rozpisany przetarg."

Pan Grzywacz Henryk- Sołtys wsi Niechłonin zapytał kto wyremontuje częsc tego budynku z przeznaczeniem dla młodzieży.

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin.......Cyt...." Ja myślę , że gdyby Wójt dokładnie wyjaśnił Radzie Sołeckiej odnośnie propozycji dotyczącej zagospodarowania tego budynku -  decyzja Rady Sołeckiej byłaby inna . Osobiście jestem przeciwko wydzierżawieniu tego budynku. Część, którą proponuje Wójt na świetlicę jest bardzo wąska i mała . To dosłownie "kiszka", a nasza młodzież nie ma się gdzie podziać".

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy .....- Cyt:...." W tej chwili na remont Domu Kultury w Niechłoninie nie mamy środków. Pozostaje nam tylko wyjście wydzierżawienia z warunkiem wyremontowania całego budynku , również z częścią świetlicy dla młodzieży. Koszty będziemy rozliczać w ramach eksploatacji." 

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin zapytał , czy byłaby możliwość uzyskać środki z tych 20 tys. EURO przeznaczonych na remont i adaptację świetlic wiejskich.

Wyjaśnień udzieliła Pani Katarzyna Zakrzewska- Sekretarz Gminy .

Pan Stanisław Dudek - Radny wsi Przełęk .....- Cyt...." W Niechłoninie jest Dom Strażaka i szkoła i na to również idą środki . Aby wyremontować Dom Kultury najlepszym wyjściem będzie wydzierżawić na takich warunkach jak przedstawiał Wójt. Gdy słyszę od Radnego wsi Niechłonina i Radnego wsi Płośnica aluzję, że ich młodzież nie ma co ze sobą zrobić, bardzo się dziwię . co ma w takim razie powiedzieć na to młodzież np. wsi Przełęk, gdzie nie ma ani szkoły ani też remizy ani żadnej świetlicy wiejskiej."

Pan Paweł Rozentalski - Radny wsi Rutkowice.......Cyt. .." Popieram swego przedmówcę. Jeśli ktoś chce duże pomieszczenia dla młodzieży powinien postępować tak jak młodzież wsi Prioma lub wsi Gralewo, gdzie to samo własnymi siłami i częściowo środkami wyremontowali te pomieszczenia, utrzymują i opiekują się nimi."

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w ww. sprawie i poprosiła Radnych o zajęcie swego stanowiska poprzez glosowanie:

Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem uchwały.
Podjęta uchwała otrzymała Nr kolejny tj. XXIV/19/2006 .
Głosowanie odbyło się w obecności 13 Radnych będących na sali narad,
Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 13.
    Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w miejscowości Przełęk i poprosiła o przystąpienie do głosowania:

Za podjęciem uchwały głosowało – 12 osób
Wstrzymała się od głosowania – 1 osoba .
Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności – 13 Radnych .
Podjęta uchwała otrzymała nr XXIV/20/2006 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 14
    Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w miejscowości Mały Łęck została podjęta w następujący sposób:
Za podjęcie uchwały - głosowało 12 osób
Wstrzymała się od głosowania 1 osoba.
Glosowanie przebiegało w obecności 13  Radnych .
Podjęta uchwała otrzymała Nr XXIV/21/2006 i wraz z jej projektem stanowi Załącznik Nr 16.

Ad. pkt 15.
    Pan Stanisław Dudek - Wiceprzewodniczący  Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w miejscowości Skurpie.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Radnych o głosowanie:
Za podjęciem uchwały głosowało – 11 osób
Przeciw - 1 osoba
Wstrzymała  się od głosowania -  1 osoba .
Głosowanie przebiegało w obecności 13 Radnych będących na sali narad.
Podjęta uchwała otrzymała Nr XXIV/22/2006 i wraz z jej projektem stanowi Załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 16.
    Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje:

Pan Kazimierz Podlasin   - Zastępca Wójta Gminy ...... “ Na dwie zgłoszone interpelacje odpowiedzi i wyjaśnień udzielił Wójt Gminy w trakcie omawiania poszczególnych punktów. Pozostała tylko interpelacja dotycząca remontu dróg . Niedawno byłem z Panią Wiceprzewodniczacą Rady Gminy na spotkaniu dotyczącym  rozdysponowania środkami unijnymi , z którego wynikało, że odnośnie refundacji i uzyskania środków unijnych na remont naszych dróg  w zasadzie nie mamy żadnych szans. W związku z tym proponuję ponowne spotkanie wspólnych komisji Rady Gminy w celu rozważenia tego problemu i ustalenia nowego planu remontu dróg na ten rok.  .   Dziękuję bardzo!”.

Ad. pkt 17.
    Wolne wnioski i zapytania:

Pan Konrad Sobiech – Radny wsi Niechłonin nawiązał do wypowiedzi Zastępcy Wójta i poparł propozycję odnośnie ponownego spotkania Radnych w tej sprawie, na którym nelażałoby się poważnie zastanowić się nad projektami i ewentualnym zaciągnięciem kredytu, gdyż środków własnych mamy tylko 200 tys. zł.  zapytał. Zapytał również,  czy jest   w Urzędzie Gminy,  lub będzie zatrudniona jakaś osoba, która będzie pomagać rolnikom w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie uprawy ziemi. 

Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy  wyjaśnił, że przy wypełnianiu wniosków rolnikom pomagać będą dwie stażystki i pracownik ODR Poświętne.

Pan Włodzimierz Wasiek  – Radny wsi Płośnica zgłosił potrzebę naprawienia i uregulowania dwóch zasów przy hydroforach  w miejscowości Płośnica.

Pan Józef Zajdziński -  – Radny wsi  Wielki Łęck przypomniał swą prośbę odnośnie poprawienia chodnika przy drodze wojewódzkiej w Wielkim Łęcku .

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że usterki usunie jeden z pracowników socjalnych zatrudnionych przy Urzędzie Gminy.

Pan Kazimierz Karczewski – Sołtys wsi Murawki poprosił o nawiezienie drogi w miejscowości Murawki oraz pomoc w zakupie farb do malowania świetlicy wiejskiej.

Pani Barbara Bartkowska – Sołtys wsi Prioma poprosiła o nawiezienie i wyrównanie dróg w miejscowości Prioma.

Ad. pkt 18.
    Ze względu na wyczerpany porządek obrad Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział i na tym zamknęła  obrady XXIV Zwyczajnej Sesji  Rady Gminy  w Płośnicy.


Protokołowała:        
Anna Lipińska                                                                               


Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Szymańska