UCHWAŁA  Nr XXIV/22/2006
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w miejscowości Skurpie

Na podstawie art. 59 ust.1 i 2 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142; poz. 1591 z późn.zm.) Rada Gminy w Płośnicy  uchwala, co następuje:

§ 1
Z dniem 31 sierpnia 2006 roku likwiduje się Szkołę Filialną o nazwie Szkoła filialna w Skurpiu.

§ 2
Uczniowie zlikwidowane szkoły filialnej mają zapewnioną możliwość nauki w klasach I-VI w Szkole Podstawowej w Płośnicy.

§ 3
Dokumentację szkolną w zakresie przebiegu nauczania przejmuje jako organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad likwidowaną szkołą - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Płośnicy. Pozostałą dokumentację zlikwidowanej szkoły filialnej przejmuje organ prowadzący.

§ 4
Mienie znajdujące się w użytkowaniu zlikwidowanej szkoły filialnej przejmie - Szkoła Podstawowa w Płośnicy.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Szymańska