UCHWAŁA   Nr  XXIV/19/ 2006
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej budynkiem „Wiejskiego Ośrodka Kultury w Niechłoninie “ usytuowany na działce 902 z mapy 3 obręb Niechłonin  na okres 10 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z póź. zm. ) oraz  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr z 2006 r. Nr 261 poz. 2603 z póź. zm. ). Rada Gminy w Płośnicy uchwala co następuje :

§  1
Wyrazić zgodę w trybie przetargu na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem „Wiejskiego Ośrodka Kultury w Niechłoninie”,z wyłączeniem części dla młodzieży, usytuowanego na działce Nr 902  z mapy 3 obręb Niechłonin o powierzchni 0,08 ha na okres 10 lat.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Szymańska