Uchwała Nr XIV/17/2006
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 27.IV.2006 roku


w sprawie:  zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej  na rok 2006

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(z 2001 roku Dz.U. Nr 142,poz.1591 ze zmianami) oraz art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.
Dokonać zmian w budżecie Gminy Płośnica na rok 2006.
    1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 86.187zł oraz dokonuje zmian w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
        a) dotacje celowe na realizację zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianie wynoszą 1.924.288zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
    2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 335.149zł oraz dokonuje zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
        a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianie wynoszą 1.924.288zł zgodnie  z załącznikiem Nr 3.
    3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 zgodnie z załącznikiem, nr 4.
    4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 248.962zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§2.
Budżet Gminy po zmianach określonych Zarządzeniem Wójta Nr2/2006 z dnia 31 marca    2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy oraz niniejszą uchwałą wynosi:
 
    Dochody budżetowe – 10.685.012 zł
    Wydatki budżetowe – 10.381.541 zł
    Przychody budżetowe – 328.315 zł
    Rozchody budżetowe – 631.786 zł

§3.
Wykonaie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                
Elżbieta Szymańska


UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją NR FB 31/2006 z dnia 17 marca 2006 roku ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa dla Gminy na rok 2006.
Dział 754 rozdział 75414 §2010 zmniejszył o kwotę 700zł.
Dział 852 rozdział 85212 §2010 zwiększył o kwotę 2.000zł
Dział 852 rozdział 852114 §2030 zmniejszył dotację o kwotę 14.000zł
Krajowe Biuro Wyborcze ustaliło ostateczną kwotę dotacji na 2006 rok na prowadzenie stałego rejestru wyborców o kwotę 36zł mniejszą od kwoty przyjętej w budżecie. Kwota przyjęta w budżecie wynosiła 984zł po zmianie 948zł. Ostateczna wielkość subwencji ogólnej na 2006 rok uległa zwiększeniu o kwotę 100.923zł i dotyczyła subwencji oświatowej. Ostateczna wielkość subwencji została przekazana w załączniku do pisma Ministra Finansów NR ST3 -4820-5/2006 rok.

Załącznik Nr 2
Dział 010 rozdział 01010 §6050 zwiększono o kwotę 70.000zł z przeznaczeniem na przygotowanie do realizacji inwestycji „modernizacja i rozbudowa wodociągu Płośnica, Gródki, Niechłonin, Przełęk.
Dział 600 rozdział 60016 §4270 zwiększono o kwotę 30.000zł z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych.
Dział 700 rozdział 70095 §4270 zwiększono o kwotę 40.000zł z przeznaczeniem na pozyskanie i przygotowanie mieszkań komunalnych dla przesiedleńców z Wielkiego Łęcka.
Dział 750 rozdział 75023 §4260 zwiększono o kwotę 8.000zł z przeznaczeniem na ogrzewanie pomieszczeń Urzędu Gminy oraz w rozdziale 75076 §4300 kwotę 8.285zł na promocję jednostek samorządu terytorialnego ( przyjazd delegacji niemieckiej)
Dział 751 rozdział 75101 §4210 zmniejszono o kwotę 36zł w związku ze zmniejszoną dotacją na prowadzenie rejestru wyborców.
Dział 754 rozdział 75411 §6620 zwiększono o kwotę 10.000zł przeznaczeniem na zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Działdowie.
Dział 801 rozdział 80101 §6050zł zwiększa się o kwotę 59.000zł z przeznaczeniem na remont budynku szkoły Wielki Łęck 50.000zł oraz 9.000zł na przygotowanie dokumentacji na remont i termomodernizację budynku szkoły w Niechłoninie.
Dział 801 rozdział 80101 §4430  zwiększa się o 1.000zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie Sali komputerowej w Niechłoninie rozdział 80113 §4210 i §4300 zwiększa się o kwotę 40.000zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i części do Gimbusa oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów, opłata faktur dla prywatnego przewoźnika.
Dział 900 rozdział 90015 §4260 i §4300 łącznie 30.000zł z przeznaczeniem na oświetlenie i konserwację.
Dział 921 rozdział 92109 §2480 zwiększa się dotację o kwotę 5.000zł dla Gminnego Ośrodka Kultury na zwiększone koszty ogrzewania budynku ; rozdział 92120 §6620 zwiększa się o kwotę 23.600zł z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich na obiekcie po byłym obozie zagłady w Działdowie jako miejsce pomięci i martyrologii.