Uchwała Nr XXIV/16/06
Rady Gminy Płośnica
z dnia 27 kwietnia 2006r.


w sprawie: udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej.

Na podstawie art. 10 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 175 i art. 167       ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Udziela się Powiatowi Działdowskiemu dotacji na lata 2006 – 2008 w kwocie 152.927zł
W poszczególnych latach środki będą przekazywane w wysokościach:
    1. 2006 – 23.598 zł
    2. 2007 – 91.605 zł
    3. 2008 – 37.724 zł

Środki przeznaczone zostaną na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w zakresie obiektu po byłym obozie zagłady w Działdowie jako miejsca pamięci i martyrologii.

§ 2
Szczegółowe zasady przekazania środków określi umowa.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwala wchodzi w życie w dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Szymańska

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XXIV/16/2006
Rady Gminy Płośnica
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego jest przeznaczona na renowacje obiektu po byłym obozie zagłady w Działdowie, będący zabytkiem . Finansowanie robót renowacyjnych będzie ze  środków pochodzących z:

EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 9689.968 zł
samorządów lokalnych - 1529.270 zł
Caritas - 890.018 zł
inne - 806.496 zł

Ogólny koszt inwestycji wyniesie 12915.752 zł. Realizatorem przedsięwzięcia będzie Działdowskie Centrum Caritas w Działdowie. Realizacja inwestycji zostanie rozłożona na okres trzech lat.