Uchwała Nr XXIV/15/2006
Rady Gminy Płośnica
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego

Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)  oraz art. 175 i art.167 ust.2, pkt5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku, Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.
Udziela się Powiatowi Działdowskiemu dotacji na rok 2006 w kwocie 10.000zł na pokrycie kosztów zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie.

§2.
Szczegółowe zasady i terminy przekazania pomocy finansowej określi umowa zawarta z Zarządem Powiatu Działdowskiego.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Szymańska