UCHWAŁA Nr XXIV/14/2006
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za rok 2005 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płośnica


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) Rada Gminy w Płośnicy uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjąć sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Płośnica rok 2005.
 
§ 2
Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Płośnica.

§ 3
Zobowiązuje się Wójta Gminy do niezwłocznego ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Szymańska