PROTOKÓŁ Nr 26/2/2006
z  posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
działającej przy Radzie Gminy
odbytego w dniu 11 kwietnia 2006 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy
pod przewodnictwem Pana Stanisława Orłowskiego  –  Przewodniczącego Komisji .

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.05 , a zakończyło o godz. 15.25.

Stan osobowy Komisji  – 6 osób  .
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności – 6osób   – Załącznik Nr 1

Poza gronem w/w Komisji udział w posiedzeniu, wzięli :
1. Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy
2. Pani Teresa Jędraszek  – Skarbnik   Gminy .
3. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy
 
Przebieg  posiedzenia :

Pan Stanisław Orłowski  - Przewodniczący Komisji  otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków  zebranych Komisji oraz  zaproszonych gości   , po czym  zaproponował następujący porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia .
2. Przyjęcie porządku obrad .
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
   - udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej
   - zmian do budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za 2005 rok .  
6. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.
7.  Zamknięcie obrad .

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.
    Protokół Nr 25/1/2006 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 14 lutego  2006 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem się niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.
Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do w/w protokołu - przyjmując go jednogłośnie.

Ad. pkt 4.
    Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt gminy
przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy uchwał dotyczących  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego tj.
   - dotacji na lata 2006-2008 w kwocie 152.927 zł. z przeznaczeniem na realizację restauratorskich , konserwatorskich  i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w zakresie obiektu po byłym obozie zagłady w Działdowie jako miejsca pamięci martyrologii .
    - dotacji na rok 2006 w kwocie 10.000 zł. na pokrycie kosztów zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Działdowie.
    - zmian do Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok
    - dział 010 - zwiększenia środków o kwotę 70 tys. zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji " modernizacja i rozbudowa wodociągu Plośnica, Gródki ,Niechłonin, Przełęk
    - dział 600 - zwiększenie o kwotę 30 tys. zł. z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych
    - dział 700 zwiększenie o kwotę 45 tys.zł. na pozyskanie i przygotowanie mieszkań komunalnych dla przesiedleńców z Wielkiego Łęcka
    - dział 801 z przeznaczeniem na remont budynku szkoły  Wielki Łęck zwiększenie o kwotę 59 tys.zł. na przygotowanie dokumentacji na remont i termomodernizację .
    - dział 754 o kwotę 10 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla Powiatowej  Straży Pożarnej w Działdowie  oraz 45 tys. zł. dla Ochotniczych straży Pożarnych ; w tym: 10 tys. zł. na zakup sprzętu ; 5 tys. zł. na energię elektryczną i gaz oraz 30 tys. zł. na remont remiz
    - dział 921 o kwotę 23.600 zł. z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich na obiekcie po byłym obozie zagłady w Działdowie jako miejsce pamięci i martyrologii.

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji  poprosił o wyjaśnienie , jakie planuje się remonty w strażnicach OSP.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy w odpowiedzi wyjaśnił , iż remonty te dotyczą :
    - wymiany dachu wraz z wymianą sieci energetycznej w remizie OSP Płośnica
    - wymiany okien w remizie OSP_ Wielki Łęck
    - wymiany okien w rezie OSP Skurpie

Pan Stanisław Orłowski -  Członek Komisji -.....Cyt. " GOK pozostawił niewykorzystane środki z 2006 roku w wys. 10 tys. zł. Tymczasem my jeszcze dokładamy środki w wys. 5 tys. zł. do tegorocznego budżetu. Mam bardzo duże wątpliwości , uważam , że coś nie tak się dzieje w naszym Ośrodku. Temat Płośnickiego Lata Teatralnego budzi duże wątpliwości Członków Komisji".

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do celowości podjęcia uchwał ani przedstawionych projektów jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem ich pod obrady XXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem tych zmian i poleciła przedstawić  projekt uchwały w tej sprawie na obradach Sesji Rady Gminy.
Pozytywnie zaopiniowała również celowość udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego .

Ad. pkt 5.
    W związku z tym, że /radni dużo wcześniej otrzymali pisemne sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2004 rok i mieli możliwość dokładnego zapoznania się z jego treścią -Komisja odstąpiła od głośnego czytania i referowania .

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie na temat przedłożonego przez Wójta sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płośnica za 2004 oraz pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie Gminy Płośnica.

Ad. pkt 6.
    Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

Ad. pkt 7.
    Ze względu na zakończenie dyskusji i brak wniosków oraz  wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady niniejszego posiedzenia .


Protokołowała:                                                                                 
Anna Lipińska                                                                                        


Przewodniczący Komisji:
Stanisław Orłowski