PROTOKÓŁ Nr 18/2/2006

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu , Ochrony Środowiska i Budownictwa
odbytego w dniu 10 kwietnia  2006 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy 
pod przewodnictwem Pani Renaty Warmińskiej - Przewodniczącej   Komisji .

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00 , a zakończyło o godz. 15.10.

Stan osobowy Komisji – 5 osób
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności   – 4 osoby.
Pan Wiesław Rudnicki nieobecność swą zgłosił i usprawiedliwił wcześniej - tj. przed terminem spotkania.
 
Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli : 
1. Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy w Płośnica
2. Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica
3. Pani Anna Lipińska – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy
Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Przebieg  posiedzenia :

Pani Renata Warmińska     - Przewodnicząca Komisji  otwierając posiedzenie powitała wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponowała następujący porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia .
2. Przyjęcie porządku obrad .
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie  sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy za 2005 rok.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania  Budżetu Gminy Płośnica za 2005 rok.
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na najbliższe posiedzenie Sesji Rady Gminy w Płośnicy.
7. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania .
8. Zamknięcie obrad .
  
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.
    Protokół Nr 17/1/2006 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa odbytego w dniu 08 lutego  2006 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia  w celu umożliwienia członkom komisji dokładnego zapoznania się  z jego treścią .
Członkowie Komisji  nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu - jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu , w jakim został sporządzony.
 
Ad. pkt 4.
    Członkowie Komisji pisemne sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych i kosztów ich utrzymania otrzymali wcześniej wraz z zaproszeniem w celu umożliwienia im dokładnego zapoznania się z ich treścią.

Nie mniej na posiedzenie Komisji zostali zaproszeni kierownicy : Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy, Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pani Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pani Renata Warmińska - Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę Członkom Komisji na ilość świadczeń zasiłku okresowego oraz ilość świadczeń z tytułu urodzenia dzieci wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płośnicy .

Więcej uwag ani pytań do ww. sprawozdań nie zgłoszono. Komisja przyjęła je w takim brzmieniu w jaki zostały sporządzone i poprosiła Przewodniczącą Rady Gminy  o przedłożenie ich na obradach XXIV Zwyczajnej Sesji w celu przyjęcia ich przez Radę Gminy.   

Ad. pkt 5.
    W związku z tym, że Radni dużo wcześniej otrzymali pisemne sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2005 rok i mieli możliwość dokładnego zapoznania się z jego treścią -Komisja odstąpiła od głośnego czytania i referowania .

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Olsztynie na temat przedłożonego przez Wójta sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płośnica za 2005 oraz pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie Gminy Płośnica.

Uwag ani zastrzeżeń do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płośnica za 2005 rok Komisja nie zgłosiła - jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem go pod obrady najbliższego posiedzenia Sesji w celu przyjęcia przez Radę Gminy.
 
Ad. pkt 6.
    Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy na najbliższym posiedzeniu Sesji następujących uchwał:
   - w sprawie regulaminu dostarczania wody przez WZUW Mława
    -  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej budynkiem " Wiejskiego Ośrodka Kultury w Niechłoninie" usytuowanej na działce 902 z mapy 3 obręb niechłonin na okresk 10 lat ;
    - w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w miejscowości Przełęk;
    -  w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w miejscowości Mały Łęck;
    - w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w miejscowości Skurpie;
    - w sprawie zmian do Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok:
    - dział 010 - zwiększenia środków o kwotę 70 tys. zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji " modernizacja i rozbudowa wodociągu Plośnica, Gródki ,Niechłonin, Przełęk
    - dział 600 - zwiększenie o kwotę 30 tys. zł. z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych
    - dział 700 zwiększenie o kwotę 45 tys.zł. na pozyskanie i przygotowanie mieszkań komunalnych dla przesiedleńców z Wielkiego Łęcka
    - dział 801 z przeznaczeniem na remont budynku szkoły  Wielki Łęck zwiększenie o kwotę 59 tys.zł. na przygotowanie dokumentacji na remont i termomodernizację .
    - dział 754 o kwotę 10 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla Powiatowej  Straży Pożarnej w Działdowie  oraz 45 tys. zł. dla Ochotniczych straży Pożarnych ; w tym: 10 tys. zł. na zakup sprzętu ; 5 tys. zł. na energię elektryczną i gaz oraz 30 tys. zł. na remont remiz
    - dział 921 o kwotę 23.600 zł. z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich na obiekcie po byłym obozie zagłady w Działdowie jako miejsce pamięci i martyrologii.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do celowości podjęcia uchwał ani przedstawionych projektów jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem ich pod obrady XXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

Pani Renata Warmińska - Przewodnicząca Komisji zgłosiła potrzebę ustawienia lustra na skrzyżowaniu dróg w Wielkim Łęcku.

Wójt Gminy  zapewnił, że będzie interweniował w tej sprawię w Powiatowym Zarządzie Dróg.

Pan Wiesław Rudnicki - Członek Komisji zapytał , czy na wiosnę będą zatrudnieni pracownicy interwencyjni. 

W odpowiedzi - Wójt Gminy wyjaśnił , że już teraz są zatrudnionych 4 pracowników, którzy będą pracowali w wymiarze po 10 godzin tygodniowo.

Pani Renata Warmińska - Przewodnicząca Komisji zapytała , czy już Wójtowi wiadomo coś na temat uzyskania dofinansowania na budowę dalszej części kanalizacji.

Wójt Gminy stwierdził , że  praktycznie nie wierzy już w to. Jest jeszcze szansa ciągnięcia tej inwestycji środkami własnymi oraz zaczerpnięciem pożyczki. Ale nie chciałby wchodzić w kredyt w tym roku .

Pan Józef Zajdziński - Członek Komisji zapytał , czy robi się coś  w kierunku inwestycji drogowych.

W odpowiedzi - Wójt Gminy wyjaśnił , że w tej chwili trwają przygotowania podkładów geodezyjnych drogi na cmentarz w miejscowości Wielki Łęck

Pani Renata Warmińska - Przewodnicząca Komisji zgłosiła potrzebę montażu centralnego ogrzewania w remizie OSP w miejscowości Wielki Łęck . Ogrzewanie elektryczne jest bardzo drogie.

Pan M.Michał Niedźwiecki -  Wójt Gminy .......Cyt. ..." To zależy od zimy , poprzedniego roku była bardzo mroźna i długa , dlatego też koszt zużycia prądu w tej remizie jest większy. Wymiana ogrzewania na centralne wiązałaby się nie tylko z kosztami inwestycji ale również z zatrudnieniem palacza".

Ad. pkt 7.
    Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękowała wszystkim za udział i na tym  zamknęła niniejsze posiedzenie Komisji.


Protokołowała:
Anna Lipińska                                                                                 


Przewodniczący Komisji:
Renata Warmińska