PROTOKÓŁ Nr 24/2/2006

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 31 marca 2006 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy
pod przewodnictwem Pana Pawła Rozentalskiego –Przewodniczącego Komisji.


Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00, a zakończyło o godz. 13.30.

Stan osobowy Komisji – 5 osób.
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności – 5 osób.

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

  1.Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy
  2.Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica
  3.Pani Teresa Jędraszek- Skarbnik Gminy
  4. Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta Gminy
  5. Pan Janusz Kuklewicz - Dyrektor GOK
  6. Pani Teresa Trybowska - Kierownik GBP
  7. Pani Beata Garncarz - Kierownik GOPS
  8. Pani Maria Danuta Rochon - Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
.

Przebieg posiedzenia:

Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Analiza kosztów utrzymania i działalności jednostek organizacyjnych gminy w 2005 roku.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok. Podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia i udzielenia absolutorium Wójtowi
6. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.
    Protokół Nr 23/1/2006 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 07 lutego 2006 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu – jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4.
    Członkowie Komisji pisemne sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych i kosztów ich utrzymania otrzymali wcześniej wraz z zaproszeniem w celu umożliwienia im dokładnego zapoznania się z ich treścią.

Nie mniej na posiedzenie Komisji zostali zaproszeni kierownicy : Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy, Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pani Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W związku z powyższym członkowie Komisji przystąpili do dyskusji i zadawania pytań w tym temacie:

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy:
Pan Konrad Sobiech - Poprosił o wyjaśnienie dyrektora jak to się stało, że z jednej strony dyrektor wnioskował do Radnych o zwiększenie środków na działalność GOK-u na rok 2005, a z drugiej ze sprawozdania  wynika, że zostały środki niewykorzystane.

Pan Janusz Kuklewicz- Dyrektor GOK , że środki te to kwota, którą trzeba zapłacić za rachunek zużycia gazu w miesiącu listopad i grudzień 2005 roku . Fakturę otrzymujemy dopiero w  kolejnym roku budżetowym.

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji zapytał , czy za ogrzewanie gazem Dyrektor płaci tylko za pomieszczenia zajmowane przez Ośrodek Kultury , czy również za pozostałe pomieszczenia w tym budynku.

W odpowiedzi Dyrektor GOK wyjaśnił, że ze środków GOK-u płacone są rachunki za wszystkie pomieszczenia w budynku, również za GBP oraz pomieszczenia jednostki OSP i garaże.

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący Komisji zapytał, czy pomieszczenie zajmowane przez agencję Rozliczeniową PKO zajmowanego przez Panią Brzozowską zostało już zwolnione i jakie Dyrektor ma z nim plany.

Pan Janusz Kuklewicz - Dyrektor GOK wyjaśnił, że pomieszczenie to jest zwolnione, ale niestety nie jest puste, gdyż znajdują się w nim przedmioty zarekwirowane przez Komornika i toczy się przeciwko Pani Brzozowskiej postępowanie , również za czynsz, który powinna zapłacić Ośrodkowi za wynajęcie lokalu pod działalność.
Dyrektor zgłosił wniosek o zwiększenie środków budżetowych na działalność GOK na 2006 rok, gdyż w celu oszczędności na ogrzewaniu chce wymienić okna. Ze swej strony chce pozyskać również środki z zewnątrz składając wniosek.
    Nadmienił również, że zgłosiła się dno niego młodzież z Płośnicy z prośbą o wygospodarowanie pomieszczenia z przeznaczeniem na siłownię. Gdybyśmy mieli taką siłownię powstałby kolejny problem , gdyż musiałbym zatrudnić jaką osobę z odpowiednimi kwalifikacjami , która pilnowałaby tę młodzież w czasie korzystania z tej siłowni, ta osoba również musiałaby pilnować pomieszczenia, gdyż zazwyczaj przychodziłaby młodzież starsza, często pod wpływem alkoholu , która niszczy pomieszczenia .

Pan Konrad Sobiech - Członek komisji zwrócił uwagę na to , że nie wszyscy z młodzieży piją i przejawiają wandalizm, jest również młodzież ambitna, trzeźwa i chętna . Gdybyśmy mieli cała młodzież mierzyć jedną miarkę zrobiliśmy krzywdę większości z ludzi młodych .
   
Pan Wlodzinierz Wasiek - Członek komisji poparł swego przedmówcę zwracając uwagę na to, że na sali gimnastycznej w Plośnicy w godzinach popołudniowej spotyka się młodzież w celu pogrania sobie w piłkę , ale niestety nie ma żadnego nauczyciela w-fu , który by ją poprowadził i udzielił fachowej pomocy.

Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono - Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy za 2005 rok.

Do sprawozdań z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy ,  Gminnej Komisji Profilaktyki i d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Plośnicy-  Komisja nie zgłosiła żadnych pytań ani uwag - jednogłośnie opowiadając się za ich przyjęciem i przedłożeniem Radzie Gminy na najbliższym posiedzeniu Sesji .

Przy rozpatrywaniu sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy: Radny Konrad Sobiech zapytał czy te 393 osoby objęte dożywianiem to są dzieci, czy również osoby dorosłe.

Pani Beata Garncarz - Kierownik GOPS wyjaśniła, że dozywianie zostały objęte zarówno dzieci jak i całe rodziny ( zwłaszcza wielodzietne) które spełniały wymagane kryteria. Rodziny te dostały pomoc materialną w formie gotowych produktów pokarmowych tj. ryż, makaron, mleko, ser itp.

Nadmieniam, że pisemne sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych gminy stanowią Załacznik Nr nr 2-5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5.
    Członkowie Komisji pisemne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok otrzymali na miesiąc przed terminem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia im dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Pan Konrad Sobiech - Członek komisji zwrócił uwagę na to, że skoro się daje Radnym materiały mające służyć na posiedzeniach zarówno Wójt , jak i Skarbnik oraz Przewodnicząca Rady powinni sprawdzić , czy nie ma w nich błędów i pomyłek , gdyż jest ich dużo.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy  poprosił o ich wskazanie w celu wyjaśnienia i poprawienia.
 
Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo omówiła zarówno dochody jaki i wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu gminy za 2005 rok , wyjaśniając  członkom komisji niejasne dla nich zagadnienia,

Pan Włodzimierz Wasiek  - Członek Komisji jako pierwszą pomyłkę zwrócił uwagę na Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmian do budżetu gminy , dlaczego w ich wymianie zostało pominięte Zarządzenie Wójta Nr 9 .

W odpowiedzi - Wójt Gminy wyjaśnił, że Zarządzenie Nr 9 absolutnie nie dotyczy  budżetu gminy , jest to zarządzenie dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu..

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji  zwrócił uwagę na różne kwoty przedstawiające wykonanie inwestycje związaną z budową hydroforni i sieci wodociągowej w miejscowości Turza Mała, dlaczego różnią się one od kwoty zawartej w przetargu.

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt  Gminy wyjaśnił, że proponowana kwota w przetargu na wykonanie inwestycji obejmuje tylko założenia i przedstawione planowane prace. Jednakże podczas trwania robót zachodziła konieczność naniesienia zmian , co wpłynęło na wydłużenie linii. Takie zmiany zachodzą przy każdej inwestycji , ponieważ z góry nie można przewidzieć wszystkich problemy , jakie zgłoszą mieszkańcy ,

Pan Paweł Rozenalski  - Przewodniczący Komisji poprosił Wójta Gminy o przygotowanie na następne posiedzenie Komisji całej dokumentacji związanej z budową tego wodociągu w celu wyjaśnienia  różnicy w jej  kosztach.

Dalsze pytania dotyczyły działu :
- Bezpieczeństwo Publiczne - straż Pożarna - kwota poniesiona w związku z renowacją i korosacją samochodu bojowego należącego do jednostki OSP Wielki Łęck,
- spłaty pożyczek i kredytu;
- działu Oświaty - dowożenie dzieci do szkół i poniesione koszty z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS.
- zwrot zaległości z tytułu nie płacenia podatków .

Na powyższe pytania odpowiedzi i wyjaśnień udzielił Wójt Gminy oraz Pani Skarbnik Gminy.

Więcej pytań ani uwag dotyczących sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za 2005 rok Komisja nie zgłosiła.

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący Komisji wyjaśnił, iż w celu przyjęcia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy potrzebne jest podjęcie przez Komisję uchwały.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem w/w sprawozdania oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, po czym podpisała uchwałę Nr 1/2006 polecając Przewodniczącemu Komisji wysłanie tej uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu jej zaopiniowania oraz przedłożenia Radzie Gminy.

Nadmieniam, że uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płośnica za 2005 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy podejmowana była w obecności całego składu osobowego Komisji i stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6.
   Sprawy  bieżące oraz wolne wnioski i zapytania :

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy ilu mamy zatrudnionych pracowników z Urzędu Pracy na prace interwencyjne. Zapytał również na jakim jesteśmy etapie w celu wyprzedaży mieszkań w budynku po Lecznicy Zwierząt, czy robimy już jakieś kroki w tym zakresie.

Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta gminy wyjaśnił, że od poniedziałku pracować będzie 4 pracowników w ramach prac socjalnych Będą oni pracować po dwie godziny dziennie , co da w efekcie 10 godzin pracy dla każdego z nich . Ponadto zostanie przyjętych 4 stażystów .

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy odnośnie sprzedaży mieszkań poinformował , że jeszcze nie robił nić w tym zakresie, dopiero to nastąpi w najbliższym czasie.
Wójt Gminy wyjaśnił , że zgłosiła się do niego osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie handlu , która prosi o sprzedaż lub wydzierżawienie budynku po byłym Domu Kultury w Niechłoninie z przeznaczeniem na utworzenie sklepu typu Minimarkiet.  W związku z tym zwrócił się z prośbą do Radnego wsi Niechłonin o pomoc w zorganizowaniu spotkania Rady Sołeckiej w tej miejscowości w celu rozważenia tej oferty. 

Ad. pkt 7.
    Z uwagi na wyczerpany porządek niniejszych obrad - Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim zebranym za udział i na tym zamknął obrad Komisji Rewizyjnej.
 

Protokołowała:
Anna Lipińska
            

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Paweł Rozentalski