PROTOKÓŁ  Nr 20/2/2006

z posiedzeń wyjazdowych  Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytych  w dniu 04 kwietnia 2006 roku
pod przewodnictwem Pani Bożeny Kowalskie- Przewodniczącej Komisji.

W dniu 06 maja 2005 roku posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.05 , a zakończyło o godz. 14.15.

Stan osobowy Komisji - 6 osób
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 5 osób- Załącznik Nr 1.
Pan Stanisław Margalski nieobecność swą na posiedzeniu zgłosił i usprawiedliwił  wcześniej.

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięły:
1. Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy.
2. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy
3. Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy
4. Pani Jolanta Fijałkowska - Przedstawiciel GOK w zastępstwie dyrektora Ośrodka
5. Pani Beata Garncarz - Kierownik GOPS
6. Pani Teresa Trybowska - Kierownik GBP
7. Pani Maria Danuta Rochon - Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przebieg posiedzeń:

Pani Bożena Kowalska- Przewodniczący Komisji  otwierając posiedzenie powitała wszystkich  członków komisji oraz zaproszonych gości i zaproponowała następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych gminy:
    - Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy
    - Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy
    - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
    - Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płośnica za 2005 rok. .
6. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek obrad i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.
    Protokół Nr 19/1/2006 z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu  10 lutego 2006 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia wszystkim członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Członkowie Komisji  nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w w/w protokole - jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4.
    Członkowie Komisji pisemne sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych i kosztów ich utrzymania otrzymali wcześniej wraz z zaproszeniem w celu umożliwienia im dokładnego zapoznania się z ich treścią.

Nie mniej na posiedzenie Komisji zostali zaproszeni kierownicy : Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy, Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pani Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W związku z powyższym członkowie Komisji przystąpili do dyskusji i zadawania pytań w tym temacie:

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy:
Pani Maria Wodzyńska - Członek komisji zwróciła się z pytaniem - dlaczego działalność Ośrodka Kultury ogranicza się tylko do miejscowości Płośnica, a w innych miejscowościach naszej gminy nie ma nic. Kiedyś np. do Skurpia przyjeżdżała Pani Instruktor, która uczyła naszych dzieci tańca. 

Pani Jolanta Fijałkowska - Przedstawicielka GOK wyjaśniła , że wyjazd Instruktorów do innych miejscowości naszej gminy wiąże się z delegacjami i dużymi kosztami.

Pani Maria Wodzyńska - Członek komisji zwróciła uwagę na to, żę budżet Gminnego Ośrodka Kultury nie jest tak mały. Młodziez i dzieci gminy nie mieszkają tylko w miejscowości Płośnica  - uważam , że zatrudnieni w Ośrodku instruktorzy powinni dotrzeć do każdej wsi i tam krzewić również kulturę.

Do sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy - Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych pytań ani zastrzeżeń.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy:
Pani Maria Wodzyńska - Członek komisji zapytała ,czy na terenie naszej gminy jest dużo osób bezdomnych?

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił , że w zasadzie na terenie naszej gminy nie ma osób bezdomnych , gdyż osoba bezdomna to aka osoba, która nie ma żadnego meldunku i nigdzie nie zamieszkuje, pomimo , że ma prawo własności do lokalu - jednak nigdzie nie zamieszkuje.    
 
Pani Maria Wodzyńska - Członek Komisji poprosiła o wyjaśnienie ile średnio wynosi kwota zasiłku okresowego dla rodziny ubiegającej się o tę formę pomocy.

Pani Beata Garncarz- Kierownik GOPS - w odpowiedzi wyjaśniła, że kwota zasiłku okresowego zależy od dochodów rodziny oraz ilości osób utrzymujacych się z nich. Niektóre rodziny otrzymują miesięcznie zasiłku okresowego po 400 zł, a inne po 100 zł lub 60 zł.
Dalsza dyskusja dotyczyła sposobów zatrudniania bezrobotnych na prace okresowe.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  :
Pan Włodzimierz Wasiek - Członek komisji poruszył problem młodzieży wsi Płośnica, która nie ma co ze sobą zrobić -  chciałaby mieć swoje boisko do gry w piłkę nożną a także siłownię.  Czy byłaby możliwość uzyskania pomocy finansowej na zakup bramek na boisko oraz utworzenia siłowni i zakupu atlasu ze środków przeznaczonych na walkę z alkoholem.

Pani Maria Danuta Rochon - Pełnomocnik Wójta Gminy wyjaśniła, że w tej kwestii musiałaby zaczerpnąć fachowej porady . Odnośnie pomocy dla młodzieży uprawiającej sport byłaby taka  możliwość , ale pod warunkiem ,że korzystać z niej będzie młodzież w stanie trzeźwym. Tak samo z siłownią , byłaby możliwość zakupu atlasu z tych środków ale pod warunkiem, że młodzieży tej pilnowałaby i opiekowała się nią osoba z odpowiednimi kwalifikacjami np. nauczyciel w-fu.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt gminy dodał , że środki na walkę z alkoholizmem są zaznaczone i przeznaczone tylko na walkę z alkoholem. Młodzież , która korzystałaby z nich niestety musi sama wiedzieć czego chce i stawiać sport jako główny punkt ich zainteresowania. Poprzednio młodzież Płośnicy chciała stół tenisowy. Otrzymała go , ale co zrobiła  z pomieszczeniem , w którym był ustawiony będąc w stanie nietrzeźwym.

Pan Stanisław Dudek - Członek komisji zapytał, czy przybywa osób leczącej się od choroby alkoholowej na terenie naszej gminy.

Pani Maria Danuta Rochon - Pełnomocnik Wójta Gminy wyjaśniła, że w tym zakresie jest ciagła roszada , jedni zapijają i przerywają leczenie inni natomiast rozpoczynają terapie. Jednakże jest coraz więcej osoby szukającej pomocy , którzy zgłaszają się sami , bądź zgłaszają je bliskie osoby i co raz więcej osób podejmuje walkę z alkoholizmem .
Coraz więcej też zgłasza się o pomoc ofiar przemocy , którzy zaczynają coś robić w kierunku jej zwalczania. 

Pan Włodzimierz  Wasiek - Członek Komisji zapytał , dlaczego młodzież nie może ustawić swoich bramek , zakupionych we własnym zakresie po cenie tańszej na boisku  szkolnym. Dyrektor Szkoły nie chce wyrazić zgody na to , gdyż mówi , że można ustawić tylko bramki posiadające atest. a takie bramki są bardzo drogie.

Ad. pkt 5.
    Członkowie Komisji pisemne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok otrzymali na miesiąc przed terminem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia im dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo omówiła zarówno dochody jaki i wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu gminy za 2005 rok , wyjaśniając  członkom komisji niejasne dla nich zagadnienia,

Komisja Oświaty , Kultury, Ochrony zdrowia i Spraw Socjalnych nie zgłosiła żadnych uwag do przedstawionego sprawozdania , jednogłośnie opowiadając się za jego przyjęciem oraz przedłożeniem pod obrad Sesji Radzie Gminy w celu udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy .

Ad. pkt 6.
    Sprawy bieżące oraz wolne wnioski  i zapytania:

Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy zasygnalizowała i uzasadniła potrzebę naniesienia zmian do budżetu gminy na 2006 rok, w związku z czym Radni otrzymają przed posiedzeniem Sesji projekt uchwały w tej sprawie. Zostanie też przedstawiony Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu z przeznaczeniem na renowację i adaptację budynku po byłym obozie pracy w Działdowie w celu utworzenia Hospicjum "Caritas".

Ad. pkt 7.
    Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za udział.


Protokołowała:                                                                                  
Anna Lipińska                                                                                        


Przewodniczący Komisji:
Bożena Kowalska