PROTOKÓŁ Nr 18/2/2006

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
odbytego w dniu 06 kwietnia 2006 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy
pod przewodnictwem Pana Jana Lemańskiego – Przewodniczącego Komisji.


Posiedzenie rozpoczęło się o godz.10.00, a zakończyło o godz. 14.20.

Stan osobowy Komisji – 6 osób.
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności – 6 osób.
Załącznik Nr 1.

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:
1. Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica
2. Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy
3. Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy
4. Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta Gminy


Przebieg posiedzenia:

Pan Jan Lemański – Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za 2004 rok.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych Urzędu.
7. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek i przystąpili do omawiania poszczególnych punktów. 

Ad. pkt 3.
    Protokół Nr 17/1/2006 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów   odbytego w dniu       09 lutego  2006 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią. Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu – jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4.
    W związku z tym, że /radni dużo wcześniej otrzymali pisemne sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2004 rok i mieli możliwość dokładnego zapoznania się z jego treścią -Komisja odstąpiła od głośnego czytania i referowania .

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie na temat przedłożonego przez Wójta sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płośnica za 2004 oraz pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie Gminy Płośnica.

Uwag ani zastrzeżeń do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płośnica za 2005 rok Komisja nie zgłosiła - jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem go pod obrady najbliższego posiedzenia Sesji w celu przyjęcia przez Radę Gminy.

Ad. pkt 5.
    Członkowie Komisji pisemne sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych i kosztów ich utrzymania otrzymali wcześniej wraz z zaproszeniem w celu umożliwienia im dokładnego zapoznania się z ich treścią.
Nie mniej na posiedzenie Komisji zostali zaproszeni kierownicy : Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy, Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pani Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
   W związku z powyższym członkowie Komisji przystąpili do dyskusji i zadawania pytań w tym temacie:

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy:

Pan  Stanisław Orłowski - Członek Komisji
zwrócił uwagę na to, że z analizy kosztów GOK wynika, iż pozostało środków niewykorzystanych w wysokości 10 tys. zł. Dyrektor podczas roku budżetowego zwracał się do Rady Gminy na zwiększenie budżetu. Wniosek jest taki, że GOK otrzymał za dużą pulę, gdyż część jej nie została wykorzystana.

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała Komisję, że na posiedzeniu Komisji Oświaty również zwrócono na to uwagę. Członkowie tej komisji zastanawiali się również nad sensem organizowania Płośnickiego Lata Teatralnego, gdyż jest ona bardzo kosztową imprezą, a w zasadzie poza rozgłosem - bardzo mała ilość naszej młodzieży z niej korzysta.  Zastanawiano się nad tym, czy  w miejsce tej imprezy nie lepiej byłoby utworzyć siłownię i zatrudnić osobę z kwalifikacjami jako osoby opiekującej się młodzieżą korzystającą z niej.

Pani Jolanta Fijałkowska - Przedstawicielka Dyrektora GOK w Płośnicy wyjaśniła, że środki w wysokości 10 tys. zł. pozostały na opłacenie rachunków za zużycie gazu w miesiącu listopad i grudzień.   Nie zostały one opłacoe w grudniu, gdyż GOK otrzymał rachuenk dopiero w m-cu lutym tego roku. Część tych środków miała również być przeznaczona na wypłacenie zaległej premii za pracę w roku budżetowym 2004.

Pan Stanisław Orłowski - Członek Komisji.......Cyt. ..." To bardzo dziwne, że przez cały rok budżetowy 2005 nie wypłacono zaległej premii dla pracowników za pracę w roku 2004. Po co te środki leżą? Tym bardziej dziwne, że w tym czasie Dyrektor jeszcze zwraca się do Rady Gminy o zwiększenie budżetu na działalność Ośrodka."

Pan Jan Lemański - Przewodniczący Komisji ......Cyt. .." Osobiście jestem krytycznie nastawiony na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, gdyż wtedy kiedy jest potrzebny do pomocy w zorganizowaniu jakiejś imprezy w naszej miejscowości (tj. Zalesie) odpowiedź Dyrektora jest negatywna ze stwierdzeniem np do jednostki OSP "teraz już jest za późno, róbcie sami co chcecie".

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy .......Cyt. ...." Jest bardzo dużo zarzutów od Radnych, że działalność GOKu ogranicza się tylko do miejscowości Płośnica, nic natomiast nie robi się w pozostałych miejscowościach naszej gminy."

Pani Jolanta Fijałkowska - Przedstawiciel Dyrektora GOK ..... Cyt.: ...." My jako Gminny Ośrodek Kultury jesteśmy otwarci na pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych na terenie całej gminy, nie ma problemu z przedstawieniem części artystycznej , ale mamy prośbę, aby w miarę wcześniej zgłaszano nam o terminie, gdyż musimy mieć czas na jej przygotowanie".

Członkowie Komisji wnioskowali do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Pana Pawła Rozentalskiego , aby Komisja Rewizyjna  wspólnie z Komisją Oświaty dokładnie przyjrzała się gospodarce finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy.
 
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy:
Pan Stanisław Orłowski - Członek Komisji zwrócił uwagę na bardzo mała ilośc czytelników, a bardzo dużą ilość wypożyczanych książek.

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy  nadmieniła, że od 01 września 2006 roku zostanie zlikwidowany punkt biblioteczny w byłej szkole podstawowej w miejscowości Skurpie. Czy będzie taka możliwość, aby pracownik GBP mógł dojechać chociaż raz w tygodniu na kilka godzin w celu umożliwienia mieszkańcom tej wsi wypożyczenia książek i ich wymiany.

Pani Teresa Trybowska - Kierownik GBP zapewniła, że zrobi wszystko, aby umożliwić mieszkańcom tej wsi korzystania z książek GBP.

Sprawozdanie  z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Pan Stanisław Orłowski - Członek Komisji zapytał, co się dzieje z młodymi osobami nadużywającymi alkoholu?

Pani Maria Danuta Rochon - Pełnomocnik Wójta gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Płośnica wyjaśniła, że zazwyczaj jest tak , że rodziny tych osób bronią ich i robią wszystko aby ukryć ten  problem alkoholowy , ale niektóre z nich szukają u nas pomocy. Osoby powyżej 20-tego roku życia nadużywającego ilość spożywania alkoholu wysyłani do Ośrodka Uzależnień w Działdowie. Tam po rozmowach z psychologiem wystawia się diagnozę , czy występuje choroba alkoholowa i wskazuje się metodę leczenia. 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy:
Pan Wiesław Rudnicki - Członek Komisji zapytał , czy zasiłki okresowe  są wypłacane do ręki osobom wnioskującym o nie , czy oddawane do sklepu na możliwość wykupienia artykułów żywnościowych. Wśród osób ubiegających się o taką pomoc jest bardzo dużo osób nadużywających alkoholu i podczas wypłacania zasiłku do ręki traci sens niesienia pomocy całej rodzinie. Pomaga się zazwyczaj tym osobom w piciu.

Pan Stanisław Orłowski - Członek Komisji zapytał jakie kryteria musi spełniać rodzina ubiegająca się o pomoc finansową?

Pani Beata Garncarz - Kierownik GOPS wyjaśniła, że rodzina , w której dochodowość miesięczna na jedną osobę nie przekracza kwoty 316 zł. może ubiegać się o zasiłki finansowe. Zazwyczaj są one wypłacane do ręki, natomiast tam , gdzie pracownicy socjalni wiedzą , że występuje problem alkoholowy ojca lub matki pomoc udzielana jest w inny sposób np. poprzez zakup odzieży, opału, książek do nauki lub też przekazywanie do sklepów w celu wymiany na artykuły spożywcze.

Więcej pytań ani uwag do działalności jednostek organizacyjnych urzędu nie zgłoszono . Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przedłożeniem ich Radzie Gminy pod obrady XXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

Ad. pkt 6.
    Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy przedstawiła i uzasadniła potrzebę naniesienia zmian do Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok, w związku z czym Radni otrzymają projekt uchwały w tej sprawie.

Pan Stanisław Orłowski - Członek komisji zaproponował, aby zorganizować jakiś gminny turniej np, piłki nożnej o Puchar Wójta gminy lub Puchar Przewodniczącego Rady Gminy.
Zgłosił uwagę również na to, że pracownicy Urzędu na uwagi mieszkańców gminy odnośnie wzrostu stawek podatkowych nie odsyłali ich do Radnych .

Ad. pkt 7.
    Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za udział i zamknął obrady niniejszego posiedzenia.

 

Protokołowała:                                                                         
Anna Lipińska                                                                                  


Przewodniczący Komisji:
Jan Lemański