P R O T O K Ó Ł   Nr XXIII/1/2006

z posiedzenia XXIII Zwyczajnej   Sesji Rady Gminy w Płośnicy
odbytej w dniu  23 lutego  2006 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy
pod przewodnictwem Pani Elżbiety Szymańskiej - Przewodniczącej Rady Gminy.


Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10:00, a zakończyło się o godz. 15:45.

Stan osobowy Rady Gminy w Płośnicy - 15 osób .
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 15 Radnych - Załącznik Nr 1 .

Poza gronem Rady Gminy , udział w posiedzeniu wzięli :
  
1. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica 
2. Pani  Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy 
3. Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy
4. Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta Gminy Płośnica
5.Barbara Kramkowska - Przewodnicząca Delegatów do Izb Rolniczych.
6.Sołtysi poszczególnych wsi w/g załączonej listy obecności - 13 osób - Załącznik Nr 2
 Lista zaproszonych gości stanowi Załącznik Nr 3 .

Przebieg    posiedzenia :
 
Pani Elżbieta Szymańska  - Przewodniczący Rady Gminy  otwierając obrady XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy  powitała wszystkich zebranych,  stwierdziła, że na sali narad  obecnych jest  15 Radnych, co stanowi quorum Rady władne do podejmowania prawomocnych uchwał, po czym odczytała proponowany porządek obrad i poprosiła Radnych o jego przyjęcie:

1. Otwarcie posiedzenia .
2. Przyjęcie porządku obrad .
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXII Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami
5. I n t e r p e l a c j e. 
6. Rozpatrzenie  i podjęcie uchwały w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy Płośnica na 2006 rok.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Płośnica.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania reguliaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego , funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania , a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wartości najniżeszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych przy obsłudze szkół podstawowych, gimnazjum na terenie Gminy Płośnica..
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących przedmioty o różnym wymiarze.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w miejscowości Przełek
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w miejscowości Skurpie.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w Małym Łęcku.
14.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządwoymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
15.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców wsi Gralewo i Murawki.
16.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie niodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej budynkiem hydroforni położonej we wsi Turzy Małej oznaczonej nr działki 56/2 z mapy 2 o powierzchni 0,0623 ha, stanowiącej własność Gminy.
17.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie Płośnica.
18.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
19.Rozpatrzenie i przyjęcie planów pracy Komisji stałych działających przy Radzie Gminy na rok 2006:
     · Komisji Rewizyjnej
     · Komisji Budżetu i Finansów
     · Komisji Oswiaty, Kultury, Ochrony zdrowia i Spraw Socjalnych
     · Komisji Bezpeczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
     · Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa.
20.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje .
21. Wolne wnioski i zapytania
22.. Zamknięcie obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad  i przystąpili  do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.
  
         Protokół Nr XXII /2005 z posiedzenia  Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy w Płośnicy odbytej w dniu 20 grudnia 2005 roku został wyłożony na sali narad na godzinę przed rozpoczęciem niniejszych obrad w celu umożliwienia wszystkim Radnym dokładnego zapoznania się z jego treścią.

 Uwag ani zastrzeżeń do treści protokołu Radni nie zgłosili - przyjmując go  jednogłośnie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4.

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy
Cyt. ......" Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!.
W dniu 30 grudnia w 2005 roku zostały podpisane dwa zarządzenia w sprawie zmian budżetowych; jedno zarządzenie mówiące o wprowadzeniu po stronie dochodów 22.601 zł. -zwiększenie dotacji ogólnej.  Została ona wprowadzona tylko po stronie dochodów, gdyż dostaliśmy to w ostatnich dniach roku budżetowego, wydatki natomiast może wprowadzić tylko Rada gminy. Drugie zarządzenie dotyczy zmniejszenia środków zarówno po stronie dochodów jak i wydatków 96.688 zł. - środki przeznaczone na świadczebnia rodzinne, są to środki, które zostały przekazane nam w nadmiarze.
  Odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze OSP w poszczególnych miejscowościach naszej gminy;
  Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o pomoc w budowie drogi    w Zalesiu;
  Zostały sprzedane trzy działki budowlane w Gródkach;
  Zostało sprzedane mieszkanie dotychczasowemu  najemcy Pani Genowefie Szwejk;
  Został złożony wniosek do Wojewody w sprawie komunalizacji dróg gminnych- był to wykaz zgodny z uchwałą Rady Gminy z 1986 roku obejmujący 80 działek;
  Zostały zorganizowane zajęcia międzysemestralne dla dzieci szkól podstawowych  w Gminnym Ośrodku Kultury;
  Wniosek "Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej i świadczenia usług publicznych " przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej w Departamencie Wdrażania Funduszów strukturalnych. Został przekazany do oceny merytorycznej przez panel ekspertów.
  Do tej pory trwa walka ze śniegiem. Do chwili obecnej kosztowało nas to około 30.000 zł. Obecnie jesteśmy przygotowani do walki z wielką wodą wiosenną.
  OSP Gralewo zorganizowała Kulig dla dzieci mieszkańców tej wsi. Natomiast przed Wigilią wieś Skurpie zorganizowała wspólną imprezę czyli "Wigilię dla wszystkich mieszkańców". Z mojej strony chciałbym serdecznie pogratulować i podziękować mieszkańcom ww. miejscowości za zaangażowanie w organizację tak wspaniałych imprez .
D z i ę k u j ę"   

Ad. pkt 5.

I n t e r p e l a c j e :

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin poprosił o wyjasnienie:
· dlaczego do tej pory nakazy płatnicze na podatek roznosili Sołtysi w poszczególnych miejscowościach za darmo, teraz roznoszą pracownicy Urzędu Gminy? Dlaczego nastapiła zmiana? Czy pracownicy roznoszą również za darmo? Czy też mają płacone? Jeśli tak to proszę podać kwotę wynagrodzenia za tę pracę.
· czytając pracę lokalną tu i ówdzie pisze o  tym, że niektóre gminy otrzymują pieniądze. Na którejś z sesji z tamtego roku składałem wnioske o składanie wniosków przez naszą gminę o dotacje na remont świetlic wiejskich. Jak do tej pory nic na ten temat nie słyszymy. Inne sąsiednie gminy, jak wynika z prasy, otrzymują. A u nas jest cisza. Dlaczego?
· Czy słychać coś na temat przygotowania projektów na remot i modernizację naszych  dróg gminnych i składania wniosków o dofinansowanie tych inwestycji. 

Ad. pkt 6.

     Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dokonywania zmian  Budżetu Gminy Płośnica na rok 2006 Pani Elżbieta Szymańska  - Przewodniczący Rady poprosiła Wójta gminy o wyjaśnienie i  uzasadnienie potrzeby naniesienia zmian zawartych w dostarczonym projekcie tej uchwały.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił, że chodzi tu głównie o zmiany w dziale Oświata i Wychowanie poklegajace na przesunięciu środków z pragarafu zakup materiałów i wposażenia w kwocie 13.900 zł na wydatki inwestycyjne. W sprawie przesunięcia między tymi paragrafami jest tylko władna Rada Gminy. Zmiany te wyszły    w ten spośob, iż w okresie końca stycznia piec centarlnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Niechłoninie uległ awarii, nieopłaciło się jego remontowanie i musieliśmy zakupić nowy. W zwiazku z tym , że koszt zakupu oraz zamontowania  pieca wynosił około 14.000 zł, takie przedsięzięcie musi być ujęte w inwestycjach. Generalnie środki na ten cel były zabezpieczone w budżecie.

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin zwrócił uwagę na to, że w Załączniku Nr 1 projetktu tej uchwały tkwi błąd ....... Cyt. " Takie błędy występowały i występują bardzo często. W przypadku, kiedy o nie pytałem i prosiłem o poprawienie Pani Skarbnik była zawsze bardzo obrażona. Uważam , że nie są dokładnie prygotowywane projekty uchwał  w sprawie zmian i wogóle nie sprawdzane. Do tego nie są one podpisywane przez Przewodniczącą Radty gminy ani zaopiniowane przez Radcę Prawnego"

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że na projektach uchwał Przewodniczący Rady Gminy nie składa swego podpisu, dopiero robi to na podjętej uchwale. Odnośnie opinii Radcy Prawnego - kazdy projekt uchwały przedłożonej na sesji w posiadaniu Pani Przewodniczacej Rady Gminy  ma opinię i podpis Radcy. Odnośnie błędu w Załączniku przyznał rację Radnemu, jest to błąd maszynowy, po czym podał prawidłową treść..

Więcej uwag ani zastrzeżeń do projektu przedłożonej uchwały nie zgłoszono.  Pani Przewodnicząca odczytała treść projektu uchwały z poprawionym Załącznikiem Nr 1 i poprosiła o głosowanie :

Za podjęciem ww. Uchwały Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie.
W glosowaniu udział brał cały skład Rady Gminy - czyli 15 Radnych .
Podjęta uchwała otrzymała Nr XXIII/1/2006 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.     

Ad. pkt 7.

       Kolejnym punktem porządku niniejszych obrad było rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie : zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Płośnica.
Przewodicząca wyjaśniła, że Radni szczegółowo zapoznali się z projektami uchwał na posiedzeniach komisji stałych. W związku z tym przystąpiła bezpośrednio do czytania projektu  Uchwały. Po jej odczytaniu poprosiła Radnych o uwagi.
     
Rada Gminy nie zgłosiła żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały  -  jednogłośnie opowiadając  się za jej podjęciem. 
Nadmieniam, że w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych  obecnych  na posiedzeniu .
Podjęta uchwała otrzymała Nr XXIII/2/2006 i wraz ze swym projektem stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8.
  
    Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy głośno odczytała przygotowany projekt Uchwały w sprawie zasad ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania , a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacannia dodatku mieszkaniowego i poprosiła o głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowało - 15 Radnych.
Uchwała  otrzymała kolejny Nr XXIII/3/2006 i wraz  z jej projektem stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9.

     Uchwała w sprawie: ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych przy obsłudze szkół podstawowych , gimnazjum na terenie Gminy Płośnica została przyjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i otrzymała kolejny Nr  tj. XXIII/4/2006 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

Nadmieniam , że głosowanie nastąpiło w obecności 15 Radnych czyli całego składu osobowego Rady Gminy w Płośnicy.

Ad. pkt 10 .

     Przewodnicząca Rady Gminy
głośno odczytała treść przygotowanego projektu uchwały w sprawie ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących przedmioty o różnym wymiarze i poprosiła Radnych o głosowanie w celu jej podjęcia:

Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem w/w uchwały.
Nadmieniam, że w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych.
Podjęta uchwała otrzymała Nr XXIII/5/2006 i wraz ze swym projektem stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11.

     Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy
przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy uchwały o zamiarze likwidacji Szkół Filialnych.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytałą treść projektu uchwały w sprawie: 
     - likwidacji Szkoły Filialnej w miejscowości Przełęk . 

Pan Ryszard Cegiełka - Sołtys wsi Przełęk ........Cyt.  " ja protestuję. Nikt z mieszkańców naszej wsi nic nie wiedział na temat likwidacji. Wójt Gminy wraz z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gródkach sami jeżdzili i namawiali rodziców , aby wysłali swe dzieci do Szkoły w Gródkach. Powinno być zebranie dla wszystkich mieszkańców, a nie tylko dla rodziców małej grupki dzieci. Taka uchwała nie powinna mieć miejsca na tych obradach. To Wójt straszył tych rodziców , a Dyrektorka ich  wręcz szatażowała".

Pan Stanisław Dudek - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy, Radny wsi Przełęk .......Cyt.  " Ja na temat likwidacji tej Szkoły wypowiadałem się wielokrotnie, ale chciałbym wyjaśnić , że  rodzice nie decydyją na temat istnienia szkoły , tylko o tym , do jakiej szkoły poślą swoje dzieci. Stało się tak, że wszyscy rodzice posłali swoje dzieci do Szkoły Podstawowej w Gródkach. Trudno, stało się , teraz trzeba tylko zagwarantować bezpieczny i wygodny sposób dowożenia dzieci do tej szkoły. Jak narazie rodzice i dzieci są zadowolenia z dotychczasowego sposobu dowożenia i mam nadzieję , że Wójt Gminy go nie zmieni. Trzeba również zastanowić się nad zagospodarowaniem pustych pomieszczeń w budynku byłej szkoły i jak najszybciej zaadoptować na sale, które będą służyć wszstkim mieszkańcom wsi.. " 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy ......Cyt. " Nie mam żadnych przesłanek ani podstaw do tego aby zmieniać ten transport, który w tej chwili jest zorganizowany i taki sam myślę wprowadzić w kolejnym roku szkolnym. Odnośnie likwidacji szkół filialnych    w pełni podtrzymuję to, co powiedziałem na łamach naszej Gazety Działdowskiej . Natomiast sedno pretensji Sołtysa wsi Przełęk tkwi w czym innym , o czym wiem ja, Sołysi i inni Radni." 
 
Rada Gminy przystąpiła do głosowania :
Za podjęciem ww. Uchwały głosowało - 12 Radnych
Przeciwnych nie było
Wstrzymało się od głosowania - 3 Radnych. 
W głosowaniu brało udział 15 Radnych .
Uchwała otrzymała Nr XXIII/6/2006 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad. pkt 12.

    
Przed przystąpieniem do podjęcia kolejnej uchwały w sprawie likwidacji szkół filialnych Pani Renata Warmińska - Radna wsi Wielki Łęck poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie informacji na temat wyników z zebrań z rodzicami w miejscowościach , w których likwiduje się szkoły filialne.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy - Cyt.... " Odbyły się spotkania z rodzicami we wsi Mały Łęck i Skurpie. We wsi Mały Łęck rodzice wszystkich dzieci (łącznie z zerówką) na 14 osób - 8 opowiedziało się za tym aby zorganizować transport i przenieść swe dzieci do Szkoły Podstawowej w Wielkim Łęcku, natomiast 6 opowiedziało się za pozostawieniem szkoły filialnej w Małym Łęcku. Rodzice z miejscowości Skurpie jednogłośnie opowiedzieli się aby przenieść szkołę filialną do Szkoły Podstawowej w Płośnicy.  Owszem, (co zarzuca mi Sołtys wsi Przełęk) nie odbyły się zebrania wiejskie w tej sprawie , gdyż działając zgodnie z ustawą o systemie oświaty, z której wynika jednoznacznie , że o zamiarze likwidacji szkoły na sześć miesięcy wstecz powiadamia się rodziców dzieci uczęszczajacych do tej szkoły. Dla przypomienia tylko dodam, że do końca lutego zapada uchwała organu prowadzącego, jakim jest Rada, o zamiarze likwidacji, uchwałę tę przesyła się do Kuratorium i dopiero po uzyskaniu opinii Kuratora wraca z powrotem pod obrady Sesji i wtedy Rada podejmuje uchwałę o likwidacji. Dziękuję".

Pan Włodzimierz Wasiek - Radny wsi Płośnica zaproponował aby zmienić treść zapisu   w § 1 projektu uchwał w tej sprawie na treść " Z dniem 31 sierpnia 2006 roku na wniosek mieszkańców zamierza się zlikwidować Szkoły filialne" .

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił , iż nie możemy tego zrobić, gdyż w myśl ustawy o systemie oświaty likwidacji i podjęcie takiego zamiaru dokonuje organ prowadzący gminę czyli Rada Gminy, po czym głośno przytoczył treść art. 59 ust. 1 ustawy ".      

Pan Rudnicki Wiesław- Radny wsi Gralewo porosił o przedstawienie liczby dzieci uczęszczających do poszczegółnych szkół filialnych , o których się dziasiaj mówi.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił , iż do Szkoły Filialnej w Małym Łęcku (łącznie z zerówką) - 15 , natomiast w miejscowości Skurpie (również wraz z zerówką ) - 14- oro dzieci.

Pan Stanisław Orłowski - Radny wsi Gródki ...... Cyt..." Szanowni Radni - uważam , że jakakolwiek decyzja dzisiaj zapadnie dla części osób będzie zadawalająca , dla części osób niezadawalająca . Była rozmowa tylko z tymi rodzicami, których dzieci na dzień dzisiejszy chodzą do tej szkoły. Moim zdaniem opinia na temat utrzymania czy też likwidacji szkół powinna wypłynąć od grona wszystkich mieszkańców danej miejscowości".
 
Pani Maria Wodzyńska - Radna wsi Skurpie zapytała czy jest coś wiadomo na temat " pięciolatków" . Zapytała równiez , co będzie z nauczycielami i obsługą zatrudnioną do tej pory w  danych szkołach filialnych.i jak Wójt zobowiazuje się zapewnić godziwy dowóz dzieci i w jaki sposób zamierza zagospodarować puste budynki po szkołach . Cyt....." Moim zdaniem jak ginie szkoła, również ginie i kultura we wsi. Dlatego też musimy pomyśleć, jak w inny spsosób można ją podtrzymać".
 
Pan M.Michał Niedżwiecki - Wójt gminy ..... Cyt. ,...." Dzieci mniejsze będą dowożone busikami, natomiast starsze dzieci będą  dowożone autobusami. Godziny wyjażdu do szkół i powtrotu będą tak wyglądały, jak wygłądają w tej chwili. O budynkach po szkołach będzie decydowała Rada Gminy   , ja proponuję aby część tych budynków przeznaczyć na potrzeby całwej wsi jako świetlice wiejskie, natomiast częśc przeznacz na mieszkania osób potrzebujących. Nauczyciele zostana zatrudnieni w Szkołach, do których szkoły filialne zostaną przeniesione,. Natomiast na temat  obsługi trudno mi w tej chwili powiedzieć ".

Po głośnym odczytaniu przygotowanego projektu uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w miejscopwości Skurpie - Rada Gminy nie zgłosiła żadnych uwag ani zastrzeżeń w tym temacie.
Za podjęciem uchwały głosowało - 14 osób
Przeciw - 1 osoba
Podjęta uchwała otrzymała Nr kolejny tj. XXIII/7/2006 . Głosowanie odbyło się przy całym składzie osobowym Rady Gminy.
Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 13.
 
  
Przed przystąpieniem do podjęcia  uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w miejscowości Mały Łęck  :

Pan Włodzimierz Wasiek - Radny wsi Płośnica zapytał czy ten temat był konsultowany również z wszystkimi Dyrektorami Szkół na terenie gminy. Dlaczego dzieci z Małego Łęcka muszą dojeżdżać do Wielkiego Łęcka, przecież do Płośnicy jest o wiele bliżej. Czy Dyrektor Kubiak nie był zainteresowany sprawą przejęcia tych dzieci do Szkoły Podstawowej w Płośnicy?

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił , że ten temat konsultował z dyrektorami tych szkół, które są w obrębie szkolnym . Ponieważ Mały Łęck i Wielki Łęck stanowią jeden obręb szkolny rozmawiałem tylko z dyrektorem Szkoły Podskatowej w Wielkim Łęcku .

Po głośniym odzytaniu projektu uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w miejscowości Mały Łęck - Rada przystąpiła do głosowania:
Za podjęciem uchwały głosowało - 8 osób
Przeciw - 1 osoba
Wstrzymało się od głosowania - 6 osób.

Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności - 15 Radnych .
Podjęta uchwała otrzymała nr XXIII/8/2006 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 12.

     Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy, na prośbę Przewodniczacej Rady Gminy , przedstawiła i uzasadniła potrzebę podjęcia przez Radę uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rada Gminy nie zgłosiła żadnych uwag do przedstawioego projetu uchwały - przyjmując ją jednogłośnie .
Głosowanie nastąpiło w sposób jawny w obecności całego składu Rady Gminy. Podjęta uchwała otrzymała Nr XXIII/ 9/2006 i wraz z projektem stanowi Załacznik Nr 11.

Ad. pkt 13.

   Pani Elżbieta Szymańska - Przdewodnicząca Rady Gminy głośno odczytała projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców wsi Gralewo i Murawki - po czym poprosiła Radnych o zgłaszanie uwag lub pytań.

Pan Wiesław Rudnicki- Radny wsi Gralewo poprosił Wójta gminy , aby zwrócił uwagę Zakładowi dostarczającemu wodę o wcześniejszym informowaniu mieszkańców w przypadku przerwy w dostarczaniu wody.

Za podjęciem uchwały głosowało - 14 osób
Wstrzymała się od głosowania - 1 osoba.
Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności 15 Radnych. Podjęta uchwała otrzymała Nr XXIII/10/2006 i wraz z projektem stanowi Załacznik Nr 12 do ninijszego protokołu.

Ad. pkt 14

     Uchwała w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej budynkiem hydroforni, położonej we wsi Turza Mała oznaczonej nr działki 56/2 z mapy 2 o powierzchni 0,0623 ha , stanowiacej własność Gminy została podjęta jednogłośnie przez Radę gminy.

Glosowanie przebiegało w obecności całego składu Rady Gminy- czyli 15 Radnych.
Podjęta uchwała otrzymała Nr XXIII/11/2006 i wraz z jej projektem stanowi Załacznik   Nr 13.

Ad. pkt 15.

       Przed psrzystąpieniem do realizacji kolejnego punktu porządku obrad 2 Radnych z bardzo ważnych przyczyn osobistych zwolniło się z obowiązku uczestniczenia w dalszej części obradó niniejszej Sesji - na sali obrad pozostało więc 13 Radnych.

 Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczaca Rady Gminy głośno odzytała przygotowany projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Płośnica .

Pan Włodzimierz Wasiek - Radny wsi Płośnica zwrócił uwagę na zapis art. 25 Rozdzialu II Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczacy bezpańskich  psów, po czym zapytał czy Rada gminy zaplanowała jakieś środki w budżecie gminy na  wyłapanie i przewiezienie tych psów do schroniska .

Pan Kazimierz Podlsin - Z-ca Wójta Gminy Płośnica.....Cyt. ...." Słuszna uwaga skierowana do nas ale rozumiem , że ona działa również w stronę Radnych . Prosimy nad tym pomyśleć, żebyśy te środki znaleźli .

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin zwrócił uwagę na środki w wysokości 22.000 zł. z nadwyzki budżetowej , które narazie nie są zagospodarowane.

Pan M.Michał Niedźwiecki -   Wójt Gminy wyjaśnił , że wszelkie środki z podsumowania całości buidżetu za poprzedni rok będą w dyspozycji Rady i na co Rada przeznaczy te środki na taki cel będą wydatkowane. Jeśli Rada opowie się za tym , aby te środki przeznaczyć na cel wyłapywania i odstawiania bezpańskich psów i opłacania każdej doby utrzymania w schronisku tych psów- wówczas będziemy to robić.

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin ....Cyt. ... " Pani Przewodnicząca! Panie Wójcie ! Szanowna Rado , ja tak zastanawiałem się długo nad tym co przedstawił nam Wójt na temat wprowadzania zmian w budżecie w swoim sprawozdaniu i mam pytanie dlaczego pieniążki uzyskane z nadwyżki budżetowej zostały wprowadzane zarządzeniem Wójta a nie trafiły pod obrady dzisiejszej Sesji, aby Rada Gminy od razu ulokowała je w odpowiednim dziale i na odpowiedni cel . Zastanawiam się na czyją korzyść te pieniądze pracują?".

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy ...... Cyt. ...." Te pieniądze , o których mówimy, jak już wcześniej wyjaśniałem, zostały wprowadzone moim zarządzenie do Budżetu Gminy po stronie tylko i wyłącznie po stronie dochodów w grudniu ubiegłego roku i w tej chwili są na koncie naszej gminy. Przecież nigdy tak nie było i nie jest , aby nasz budżet pozostał zupełnie pusty. I one nie muszą być już natychmiast rozdysponowane. Po zamknięciu całego roku budżetowego 2005  one wejdą w nadwyżkę budżetową i wówczas Rada Gminy będzie mogła zaplanować na odpowiedni cel. Czas rozliczeń i zakończenia trwa do końca kwietnia  "

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Radnych o głosowanie:
Za podjęciem uchwały głosowało - 11 osób
Wstrzymały  się od głosowania -  2 osoby . 
Głosowanie przebiegało w obecności 13 Radnych będących na sali narad.
Podjęta uchwała otrzymała Nr XXIII/12/2006 i wraz z jej projektem stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 16.

      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 Radni rozważali i opiniowali ( tak jak i pozostałe uchwły przedstawione pod niniejsze obrad ) na posiedzeniach Komisji, w związku z czym nie zglosili  żadnych uwag i zastrzeżeń .

Uchwała została podjęta jednogłośnie , przy głosowaniu w obecności 13 Radnych.
Podjęta uchwała otrzymała Nr XXIII/13/2006 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 15 .

Ad. pkt 17.

      Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Przewodniczących stałych komisji działających przy Radzie Gminy w Płośnicy o przedstawienie soich planów pracy na 2006 rok.

Pan Stanisław Margalski - w imieniu nieobecnego Przewodnicżacego komisji przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok.
Plan ten został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Pan Stanisław Orłowski - odczytał treś planu pracy na 2006 przyjęty przez Komisję Budżetu i Finansów. 
Plan ten Radni przyjęli jednoglośnie.

Pani Bożena Kowalska - przedstawiła plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych .
Plan ten również został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
 
Pan Jan Lemański - przedstawił plan pracy na 2006 rok Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
Zaostał on przyjęty jednoglośnie przez Radę gminy.

Pani Renata Warmińska - przedstawiła plan pracy Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa.
Plan ten, podobnie jak pozostałe, został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy Płośnica.

Nadmieniam, że przedstawione plany pracy ww komisji stanowią Załączniki Nr nr 16-20 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 18.

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje:

Pan M.Michał Niedźwiecki  - Wójt Gminy ...... " Odnośnie roznoszenia nakazów płatniczych - chcę wyjasnić , że nastąpiła zmiana Ordynacji Podatkowej - a głównie dotyczy zapisu dodatkowego  artykułu w brzmieniu : .... " Organ podatkowy doręcza pisma  za pokwitowaniem przez pocztę lub przez swoich  pracowników" i w zwiazku z tym , żę Sołtys nie jest pracownikiem organu podatkowego nie może roznosić nakazów. Doręczenie przez pocztę wszystkich nakazów płatniczych za potwierdzeniem odbioru kosztuje w tej chwili 5,40 zł. za jedno pismo . Pracownicy natomiast otrzymali na podstawie umowy-zelecenia 2 zł brutto ( na czysto po potrąceniu podatku i składek zdrowotnych 1,40 zł ) od jednej sztuki. Nie mogę do końca zgodzić się z tym , że Sołtysi do tej pory roznosili nakaży płatnicze za darmo, ponieważ robili to w ramach prowizji . Wszystkich nakazów płatniczych mamy około 2 tys.
Odnośnie wniosków na remont świetlic wiejskich - my do tej pory nie mieliśmy zaplanowanych środków własnych na ten cel , nie mniej na ten rok zostały złożone wnioski  i mamy do wykorzystania ok. 20 tys. EURO w ramach programu wspierania obszarów wiejskich . 
Odnośnie przygotowania projektów remontu dróg. Przygotowaliśmy listę dróg najbardziej koniecznych do remontu i myślę , że powinniśmy się spotkać z Radnymi na zasadzie wspólnego posiedzenia wszystkich komisji i na spokojnie wybrać te drogi , które powinny być realizowane w pierwszej kolejności. Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów próbowaliśmy ten problem rozwiązać.  Dlatego też mam prośbę o spotkanie z Radnymi , abyśmy mogli jak najwcześniej przystąpić do realizacji tego zadania.  
Dziękuję bardzo!".

Ad. pkt 19.

     Wolne wnioski i zapytania:

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin zapytał dlaczego Pan Wójt , zgodnie z wcześniejszymi uprzedzeniami , nie wprowadził do porządku obrad uchwały dotyczącej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt gminy ... Cyt. ... " Po rozmowach w Zakładzie Energetycznym , kiedy byłem ustalać warunki modernizacji linii, doszedłem do wniosku  z Panem Kierownikiem Działu Inwestycji, że te wszystkie prace moderniczacyjne Zakład Energetyczny w Mławie jest w stanie wykonać nam obniżając koszt o cenę projektu.  W zwiąku z tym jesteśmy w stanie zrobić tę unwestycję bez konieczności zaciągnięcia kredytu. Jesteśmy na etapie rozmów i uzgodnień w tym temacie. W każdym razie cel nasz w tym zakresie jest nadal aktualny i będzie zrealizowany w bieżącym roku. Z pracami przystąpimy w miesiącu czerwcu lub lipcu bieżącego roku. Koszty tego przedsięwzięcia będziemy zwracać w przeciągu 5 lub 6 lat w ramach  kosztów eksploatacji ".

Pan Stanisław Dudek - Radny wsi Przełęk nawiązał do tych 20 tys. EURO , czy one już są , czy można je wziąść?

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił , że zostały one już nam przyznane , tylko teraz trzeba  spełnić warunki , o  których dowiemy się w najbliższym czasie.

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin zwrócił uwagę na okna w budynku Ośrodka Zdrowia w Niechłoninie. Jeżeli nie zostaną zmienione jak najwcześniej parapety zenętrzne  przy deszczach ściany zupełnie zamokną i zgrzybieją.

Pan Kazimierz Karczewski - Sołtys wsi Murawki zwrócił uwagę na dzikie wysypisko śmieci przy byłej szkole podstawowej w miejscowości Murawki, gdzie znajduje się sala wiejska . Należałoby uprzątnąć ten teren. Poruszył również problem zgłaszania i odśnieżania dróg .

Pani Barbara Bartkowska - Sołtys wsi Prioma zgłosiła wniosek , aby na zebranie wiejskie w miejscowości Prioma zaprosić Komendanta Posterunku Policji w Płośnicy , ponieważ mieszkańcy go nie znają.

Pan Piotr Psiuk - Sołtys wsi Wielki Łęck zgłosił potrzebę poprawienia stanu drogi prowadz ącej do Szkoły w danej miejscowości.

Pan Stanisław Ołowski - Radny wsi Gródki zaproponował , aby do odśnieżania drówg zobowiązać te osoby, które zalegają nam z płaceniem podatku.

Pan Jan Kawka - Radny i Sołtys wsi Turza Mała wyjaśnił, że kiedyś jak sołtysi roznosili nakaży płatnicze spisywali również psy . Teraz należałoby je spisywać przy przyjmowaniu wpłat za podatek.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy w odpowiedzi na powyższe uwagi i pytania wyjaśnił: ..... cyt.... " Odnośnie Osrodka Zdrowia w Niechłoninie , a głównie na temat okien będę rozmawiał z Panią Doktor Łaganowską .
- Odnośnie odśnieżania , wiem , że mamy teraz ciężki okres i walkę ze śniegiem i dlatego wszyscy się denerwujemy, bo każdy chciałby mieć swoją drogę odśnieżoną w pierwszej kolejności ,. Niestety mamy tylko jeden pług i najpierw staramy się odśnieżać drogi, którymi  dowożone są dzieci do szkół.
- Odnośnie podatników zalegających nam z opłatami - jeszcze do tej pory nie zgłosiła się żadna osoba posiadająca swój osobisty płóg z taką ofertą , a chętnie byśmy  z tego skorzystali.
- Psy , które powinny być objęte podatkiem bęą spisywane przy przyjmowaniu wpłat  za podatek rolny i podatek od nieruchomości. ".
  
Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin poprosił o ustawienie znaku " Zakaz wjazdu" dla samochodów o dużym tonażu z drogi powiatowej na drogę gminną  w miejscowości Niechłonin. 

Ad. pkt 20.

      Ze względu na wyczerpany porządek obrad Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział i na tym zamknęła  obrady XXIII Zwyczajnej Sesji  Rady Gminy  w Płośnicy.

Protokołowała                                                                  
Anna Lipińska                                                                               

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Szymańska