PROTOKÓŁ  Nr 23/1/2006

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 07 lutego  2006 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy
pod przewodnictwem Pana Pawła Rozentalskiego - Przewodniczącego Komisji.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10:0 , zakończyło o godz. 14:0.

Stan osobowy Komisji - 5 osób.
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 5 osób.

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

1. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy
2. Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta Gminy
3. Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz  Gminy
4. Pani Anna Lipińska - Inspektor d/s Rady Gminy

Przebieg posiedzenia:

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitał wszystkich zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na posiedzenie XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy.
5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2006 rok.
6. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego porządku - przyjmując go jednogłośnie.

Ad. pkt 3
Protokół Nr 22/9/2005 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 listopada  2005 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia wszystkim członkom zapoznania się z jego treścią .

Członkowie Komisji żadnych uwag ani zastrzeżeń nie zgłosili do protokołu - jednogłośnie opowiadając się za jego przyjęciem w brzmieniu , w jakim został sporządzony.


Ad. pkt 4.
Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy
przedstawiła i uzasadniła potrzebę podjęcia przez Radę Gminy w Płośnicy następujących uchwał:
- w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagradzania, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
- w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych przy obsłudze szkół podstawowych , gimnazjum na terenie Gminy Płośnica.
- w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązku  wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących przedmioty o różnym wymiarze.  
- o zamiarze  likwidacji Szkoły filialnej w miejscowości Przełęk
- w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji zwrócił się z pytaniem, czy gdyby on np. założył jakiś klub sportowy mógłby korzystać ze środków gminnych ?

W dpowiedzi na powyższe pytanie Wójt gminy Płosnica- Pan M.Michał Niedźwiecki wyjaśnił, że tak a ponadto w przypadku przystąpienia do realizacji jakiegość zadania np. turniej piłki ręcznej lub nożnej będzie mógł korzystać ze środków budżetu gminy zaplanowanych na sport.

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek komisji - .....Cyt. " Uważam , że na działalność tych klubów można również przeznaczyć część środków z funduszu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych , gdyż w szeregach tych klubów są też dzieci z rodzin patologicznych i jest to zgodne z polityką PARPY na imprezy bezalkoholowe.

Pan Kazimierz Podlasin - z-ca Wójta gminy Plośnica przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy nowej
- uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie Płośnica.

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy  przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia uchwał w sprawie :
- nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej budynkiem hydroforni, położonej we wsi Turza Małą oznaczonej Nr działki 56/2 z mapy 2 o powierzchni 0,0623 ha stanowiącej własność Gminy.
- zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców wsi Gralewo i Murawki.
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2006.
- zmian w Budżecie Gminy Płośnica na 2006 rok.

Członkowie komisji, po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień na temat w/w projektów uchwał nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń - jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem ich pod obrady XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy. 
 
Ad. pkt 5.
Członkowie Komisji opracowali następujący plan pracy Komisji na 2006 rok:

I kwartał:
1. Analiza kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy.
2. Analiza kosztów inwestycji wodociągowych wykonanych w 2005 roku.
3. Analiza i ocena sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za 2005 rok.
4. Analiza działalności finansowej szkół za 2005 rok.

II kwartał:

1. Absolutorium dla Wójta Gminy Plośnica.
2. Kontrola umorzeń podatkowych za 2005 rok.
3. Analiza gospodarki komunalnej za 2005 rok.
4. Analiza projektów inwestycyjnych na 2006 rok.

III kwartał:
1. Opinia i analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Plośnica za I półrocze 2006 roku.
2. Analiza działalności Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Płośnicy.

IV kwartał:
1. Opinia na temat propozycji Wójta Gminy w sprawie stawek podatkowych na 2007 rok.
2. Zapoznanie się z przebiegiem realizacji prowadzonych inwestycji na terenie gminy Plośnica za 2006 rok.
3. Zaopiniowanie Budżetu Gminy na 2007 rok.
Inne sprawy bieżące wynikające z potrzeb Rady Gminy .

Ad. pkt 6.
Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

Pan  Wasiek Włodzimierz - Członek komisji ....Cyt. Pan Wójt powiedział na ostatniej sesji, że będzie zmierzał w kierunku wymiany sieci wodociągowych w miejscowości Niechlonin, Turza Mała i Gródki . Być może lepszym wyjściem byłaby budowa nowych hydroforni i wywiercenie nowych studni głębinowych".

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił, iż koszt budowy nowej hydroforni jest bardzo wysoki. Proponuję, aby sieć wodociągową do miejscowości Gródki i Płośnica poprowadzić z hydroforni Wielki Łęck - koszt tej inwestycji wyniósłby około 350 tys.zł.         Do Niechłonina natomiast z hydroforni Jabłonowo- koszt ok. 140 tys. zł.

Pan Konrad Sobiech - Członek komisji zwrócił uwagę na dość wysoki koszt uzdatniania wody i poprosił Wójta o zaczerpnięcie szczegółowych informacji na ten temat.
Zapytał również czy Wójt Gminy poczynił jakieś przygotowania na temat złożenia wniosków na dofinansowanie naszych  zamierzeń inwetycyjnych związanych z budową i remontem dróg gminnych. Czy nie należałoby jak najszybciej przystąpić do opracowania projektów tych inwestycji i starania się o środki z zewnątrz/ środki Unijne/ ?

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt gminy wyjaśnił , iż został na razie złożony wniosek na dofinansowanie wspólnej inwestycji ze Starostwem Powiatowym w zakresie budowy drogi w miejscowości Zalesie. Został również opracowany projekt na tę inwestycję. Jesteśmy w trakcie zlecenia wykonania projektu na asfaltowanie drogi na cmentarz w miejscowości Wielki Łęck.

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący komisji zwrócił uwagę na to, że przecież zmierzaliśmy w pierwszej kolejności aby przygotować wszystkie projekty na przebudowę i emont najbardziej koniecznych dróg w naszej gminie w celu złożenia jak najwcześniej wniosków o dofinansowanie. nie możemy stracić tej okazji i przegapić możliwości uzyskania pomocy finansowej z zewnątrz. 
       
Pan Włodzimierz Wasiek - Członek komisji zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy, czy mamy zatrudnionych jakichś  pracowników na zasadach interwencyjnych z Biura Pracy.

Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta Gminy w odpowiedzi wyjaśnił , że na razie pracuje u nas dwóch mężczyzn  w celu odrobienia kary grzywny przyznanej przez Sąd Rejonowy.

Pani Bożena Kowalska - Członek Komisji poruszyła problem zbliżających roztopów śniegu i wykonania zasuwy na drodze gminnej w miejscowości Jabłonowo w celu zapobiegania przeciwko powodzi i zatapiania piwnic i posesji położonych wzdłuż tej drogi. 
 
Ad. pkt 7.
Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji   podziękował wszystkim  za udział i na tym zamknął posiedzenie Komisji. ,
 
Protokołowała:                                                                                                      Przewodniczący Komisji
Anna Lipińska                                                                                                       Paweł Rozentalski