PROTOKÓŁ  Nr 19/1/2006

z posiedzenia  Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 10 lutego  2006 roku
pod przewodnictwem Pani Bożeny Kowalskiej - Przewodniczącej Komisji.

 Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.05 , a zakończyło o godz. 14.45.

Stan osobowy Komisji - 6 osób
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 6 osób- Załącznik Nr 1.

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięły:
1. Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy
2. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica
3. Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy
4. Pan Kazimierz Podlasin- Zastępca Wójta Gminy
5. Anna Lipińska - Inspektor ds. Rady Gminy


Przebieg posiedzeń:

Pani Bożena Kowalska- Przewodniczący Komisji  otwierając posiedzenie powitała wszystkich  członków komisji oraz zaproszonych gości i zaproponowała następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2006 rok.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru  zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Płośnica. 
 
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w  miejscowości Przełęk.
7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu  określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków  motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników  wynagradzania, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania  dodatku mieszkaniowego.
8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wartości najniższego  wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb opracowania  tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników  samorządowych zatrudnionych przy obsłudze szkół podstawowych , gimnazjum na terenie  Gminy Płośnica.
9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pozostałych projektów uchwał przygotowanych na najbliższe  posiedzenie Sesji.
10. Sprawy bieżące oraz  wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek obrad i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.
Protokół Nr 19/7/2005 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 30 listopada 2005 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia wszystkim członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.
Członkowie Komisji  nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w w/w protokole - jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4.
Pani Bożena Kowalska - Przewodnicząca Komisji
zaproponowała następujący porządek obrad:

I kwartał:
1. Posiedzenie dotyczące reorganizacji Szkół Filialnych .
2. Analiza pracy Pełnomocnika Wójta Gminy d/s Profilaktyki Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki na 2006 rok.
3. Analiza budżetu w szkołach podstawowych i gimnazjum za okres od stycznia 2005 roku do 12 grudnia 2005 roku.

II kwartał:
1. Zapoznanie się z działalnością :
a/ Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy.
b/ Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy
c/ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy
2.  Analiza i przyjęcie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2006  roku.

III kwartał:
Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2006 roku.

IV kwartał:
1.   Zaopiniowanie propozycji stawek podatkowych w naszej gminie.
2. Stan przygotowania placówek oświatowych na terenie naszej gminy za rok szkolny 2006/2007.
Inne sprawy wynikające z potrzeb Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy.

Ad. pkt 5.
Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy Płośnica
przedstawiła i uzasadniła potrzebę podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Płośnica.
Członkowie Komisji , po zapoznaniu się z przygotowanym projektem uchwały w w/w sprawie , nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń .

Ad. pkt 6.
Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy
prdstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w miejscowości Przełęk.

Pan Stanisław Dudek - Członek Komisji zapytał , czy warunki dowożenia dzieci z miejscowości Przełęk do Szkoły Podstawowej w miejscowości Gródki pozostaną bez zmian w porównaniu do takich jakie są w tej chwili.

W odpowiedzi Wójt Gminy zapewnił , że nic się nie zmieni w tym temacie.

Pan Wójt nadmienił również o tym, iż zmierza się również w kierunku likwidacji Szkoły Filialnej w miejscowości Skurpie i Mały Łęck . W związku z tym w   najbliższym czasie odbędą się zebrania rodziców dzieci uczęszczających do danych szkół w celu zaciągnięcia opinii na ten temat.

Pani Maria Wodzyńska - Członek Komisji zasugerowała , że skoro zamierzamy wyjść z tym tematem do rodziców oraz Rady Gminy musimy mieć zapewniony należyty dowóz dzieci do wskazanych szkół i zapewnioną pracę dla nauczycieli zlikwidowanych szkół filialnych.

Członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za przedłożeniem projektów uchwał     w ww sprawie na najbliższym posiedzeniu Sesji Rady Gminy.
 

Ad. pkt 7.
Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy
przedstawiła i uzasadniła potrzebę podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie zasad ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania , a także wysokość szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Członkowie Komisji żadnych uwag ani zastrzeżeń do projektu powyższej uchwały nie zgłosili, jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem go pod obrad Sesji Rady Gminy       w celu  podjęcia tej uchwały.

Ad. pkt 8.
Sekretarz Gminy Płośnica
przedstawiła i uzasadniła potrzebę podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i artości jednego punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych przy obsłudze szkół podstawowych , gimnazjum na terenie gminy Płośnica.

Członkowie Komisji żadnych uwag ani zastrzeżeń do projektu powyższej uchwały nie zgłosili, jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem go pod obrad Sesji Rady Gminy       w celu  podjęcia tej uchwały.

Ad. pkt 9.
Pan Kazimierz Podlasin - z-ca Wójta gminy Plośnica
przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy nowej  uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku  w gminie Płośnica.

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji ......cyt. " Musimy rozwiązać problem bezpańskich psów . Proszę ten temat poruszyć na posiedzeniu Komisji Budzętu i Finansów."

Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta Gminy poprosił o propozycję Radnych , gdzie poszukać środki na rozwiązanie tego problemu.

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy  przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia uchwał w sprawie :
- nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej budynkiem hydroforni, położonej we wsi Turza Małą oznaczonej Nr działki 56/2 z mapy 2 o powierzchni 0,0623 ha stanowiącej własność Gminy.
- zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców wsi Gralewo i Murawki.
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2006.
- zmian w Budżecie Gminy Płośnica na 2006 rok.

Pani Katarzyna Zakrewska - Sekretarz Gminy przedstawiła i uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Płośnica              z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Członkowie komisji, po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień na temat w/w projektów uchwał nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń - jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem ich pod obrady XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

Ad. pkt 10.
Wolne wnioski i zapytania:

Pan Stanisław Dudek - Członek Komisji zapytał  czy to prawda , że otrzymamy dodatkowe środki na dożywianie dzieci w szkołach , jeśli tak , to czy się zmieni w zakresie kwalifikowania dzieci do dożywiania.

W odpowiedzi , na powyższe pytania Wójt Gminy wyjaśnił, że otrzymaliśmy więćej środków na dożywianie a otrzymają te dzieci, które spełniały warunki takie jakie obowiązywały do tej pory tj. głównie niską dochodowość w rodzinie.

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek komisji zapytał , czy dzieci z gimnazjum nadal będą otrzymywać gorące posiłki? Zapytał również na jakim etapie jesteśmy z pracami adaptacyjnymi pustych pomieszczeń w Szkole Podstawowej na oddział przedszkolny. Czy koszty tych prac pokrywane są z budżetu gminy?

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił, że w gimnazjum nadal jest gorący posiłek  dla młodzieży  objętej dożywianiem oraz chętnych osób, którzy opłacają ten posiłek.
Odnośnie prac w Szkole Podstawowej w Płośnicy w celu przystosowania pomieszczeń do oddziału zerowego nadal trwają i niedługo zostaną zakończone. Koszty tych prac ponosi Dyrektor Szkoły ze środków otrzymanych z budżetu gminy. 

Ad. pkt 11.
Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za udział.


Protokołowała:                                                                                   Przewodniczący Komisji
Anna Lipińska                                                                                    Bożena Kowalska