PROTOKÓŁ  Nr 17/ 1/ 2006

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
odbytego w dniu 09 lutego   2006 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy
pod przewodnictwem Pana Jana Lemańskiego - Przewodniczącego Komisji.


Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.15, a zakończyło o godz. 14.35.

Stan osobowy komisji - 6 osób .
W posiedzeniu wzięło udział - 5 osób - lista obecności - Załącznik Nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 
1. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy
2. Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy.

Przebieg posiedzenia:

Pan Jan Lemański - Przewodniczący Komisji , otwierając posiedzenie, powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości , po czym zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2006 rok.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie stawek podatkowych na 2006 rok..
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy przygotowanych na najbliższe posiedzenie Sesji .            
7. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.
     Protokół Nr 16/5/2005 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej odbytego w dniu 05 grudnia  2005 roku został wyłożony na sali 30 minut przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia wszystkim członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do treści powyższego protokołu -jednogłośnie głosując za przyjęciem go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.
Ad. pkt 4.
Członkowie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej , po krótkiej dyskusji jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem następującego plany pracy Komisji na 2006 rok:

1. Sprawozdanie z działalności Rewiru Dzielnicowego za rok 2006.
2. Analiza utrzymania porządku, ładu i czystości o poszczególnych miejscowościach Gminy Płośnica w oparciu o podjętą przez Radę Gminy uchwałę w tej sprawie.
3. Opiniowanie projektów uchwały Rady Rady Gminy oraz Budżetu Gminy Płośnica.
4. Sprawozdanie z działalności jednostek OSP na terenie gminy Płośnica oraz spotkania z Prezesami jednostek OSP z terenu gminy Płośnica.
      Inne sprawy wynikające z potrzeb Rady Gminy lub Wójta Gminy Płośnica.

Ad. pkt 5.
Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy
przedstawiła i uzasadniła potrzebę podjęcia przez Radę Gminy w Płośnicy następujących uchwał:
- w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagradzania, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
- w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych przy obsłudze szkół podstawowych , gimnazjum na terenie Gminy Płośnica.
- w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązku  wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących przedmioty o różnym wymiarze.  
- o zamiarze  likwidacji Szkoły filialnej w miejscowości Przełęk
- w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Pan Kazimierz Podlasin - z-ca Wójta Gminy Płośnica przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy nowej
- uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie Płośnica.

Pan Wiesław Rudnicki - Członek Komisji zwrócił się z pytaniem, czy jest już wiadomo na temat miejsca, gdzie można oddać eternit do utylizacji.

W odpowiedzi Pan Podlasin - Z-ca Wójta Gminy  wyjaśnił, iż na dzień dzisiejszy nie mamy takiego terenu. Na razie prowadzona jest ewidencja mieszkańców gminy, którzy mają eternit i czeka ich wymiana pokrycia dachu.

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy  przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia uchwał w sprawie :
- nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej budynkiem hydroforni, położonej we wsi Turza Małą oznaczonej Nr działki 56/2 z mapy 2 o powierzchni 0,0623 ha stanowiącej własność Gminy.
- zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców wsi Gralewo i Murawki.
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2006.
- zmian w Budżecie Gminy Płośnica na 2006 rok: 22 tys. zł. na opracowanie projektu za modernizację oświetlenia ulicznego, dofinansowanie renowacji i adaptacji budynku po byłym obozie w Działdowie z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i  Hospicjum "Caritas" w kwocie około 24 tys.zł. ( Całkowita kwota dofinansowania160 tys. zł. w rozłożeniu na 3 lata), pomoc dla Powiatowej Straży Pożarnej na zakup podnośnika hydraulicznego oraz sprzętu hydraulicznego, środki na przygotowanie projektów wymiany sieci wodociągowych w miejscowości Niechłonin, Gródki i Płośnica .

Członkowie komisji, po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień na temat w/w projektów uchwał nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń - jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem ich pod obrady XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

Ad, pkt 6.

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

Pan Stanisław Orłowski - Członek komisji zapytał , czy będą zakupione nowe pojemniki do segregacji śmieci . Jest potrzeba ustawienia jednego pojemnika przy stacji CPN w Gródkach.  Zgłosił  potrzebę wyrównania poboczy drogi wojewódzkiej w miejscowości Gródki na odcinku od Zespołu Szkół do skrzyżowania z drogą na Płośnicę w celu umożliwienia bezpiecznego przejścia do przystanku PKS.

W odpowiedzi Pan Z-ca Wójta gminy zapewnił, że w najbliższym czasie takie pojemniki będą ustawione w miejscach, gdzie najbardziej są potrzebne. Przy stacji CPN w Gródkach - również.

Pan Stanisław Orłowski - Członek Komisji zapytał, czy przystąpimy do wymiany wodociągu na odcinku w parku przy pałacu w Gródkach.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy zapewnił, że w tym roku wniosek ten zostanie zrealizowany.
 
Ad. pkt 7.
     Z uwagi na wyczerpany porządek obrad - Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu zamknął niniejsze obrady Komisji.

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 
Anna Lipińska                                                                          Jan Lemański