PROTOKÓŁ Nr 25/1/2006

z posiedzenia Komisji  Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 14 lutego 2006 roku
 w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy  pod przewodnictwem
Pana Stanisława Orłowskiego - Przewodniczącego  Komisji .

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10:05 , a zakończyło o godz. 14:10 .

Stan osobowy Komisji - 6 osób
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności   - 6 osób.
 
Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli : 

1. Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy w Płośnica
2. Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica
3. Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy
4. Pani Anna Lipińska - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy
 
Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Przebieg  posiedzenia :

Pan Stanisław Orłowski     - Przewodniczący Komisji  otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponowała następujący porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia .
2. Przyjęcie porządku obrad .
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2006 rok.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie zmian do Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok.
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy przygotowanych na  najbliższe posiedzenie Sesji. 
7. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania .
8. Zamknięcie obrad .
      
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.
         Protokół Nr 24/7/2005 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 08 grudnia  2005 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia  w celu umożliwienia członkom komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią . 
 
Członkowie Komisji  nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu - jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu , w jakim został sporządzony.
 
Ad. pkt 4.
Członkowie Komisji opracowali następujący plan pracy Komisji na 2006 rok:
 
I kwartał:
1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2006 rok w oparciu o przedstawiony przez Wójta projekt Budżetu i opinie Przewodniczących pozostałych Komisji działających przy Radzie Gminy w Płośnicy.

II kwartał:
1.  Ocena wykonania budżetu gminy za 2005 rok
2.   Zaopiniowanie sprawozdań z działalności finansowej jednostek organizacyjnych .

III kwartał:
1.   Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2006 roku.
2. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do wykonania w 2006 roku

IV kwartał:
1. Przygotowanie materiałów  do opracowań projektu Budżetu Gminy Plośnica na 2007 
     rok.
2.  Zaopiniowanie propozycji Wójta w sprawie wysokości stawek podatkowych i opłat 
     lokalnych na 2007 rok.
Inne sprawy bieżące wynikające z pracy Wójta i Rady Gminy. 

Ad. pkt 5.
Pani Teresa Jędraszek- Skarbnik Gminy
, na prośbę Wójta Gminy, przedstawiła i uzasadniła potrzebę naniesienia zmian do Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok ujętych w przygotowanym projekcie uchwały i jej załącznikach, które stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do propozycji zmian - przyjmując je jednogłośnie i opowiadając się za przedłożeniem projektu uchwały w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu Sesji w celu jej podjęcia.
 
Ad. pkt 6.
Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy na najbliższym posiedzeniu Sesji następujących uchwał:
- nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej budynkiem hydroforni, położonej we wsi Turza Małą oznaczonej Nr działki 56/2 z mapy 2 o powierzchni 0,0623 ha stanowiącej własność Gminy.
- zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców wsi Gralewo i Murawki.
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2006.
- o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w miejscowości Przełęk, nadmieniając, że wkrótce, ze względu na bardzo mała ilość dzieci ,  czeka nas również sprawa likwidacji szkół filialnych w miejscowości Mały Łęck i Skurpie .

Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy przedstawiła i uzasadniła potrzebę podjęcia przez Radę Gminy w Płośnicy następujących uchwał:
- w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagradzania, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
- w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych przy obsłudze szkół podstawowych , gimnazjum na terenie Gminy Płośnica.
- w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązku  wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących przedmioty o różnym wymiarze.  
- w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Pan Kazimierz Podlasin - z-ca Wójta Gminy Płośnica przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy nowej
- uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie Płośnica.

Pan Stanisław Dudek - Członek Komisji .......Cyt. ..." Moim zdaniem , było lepiej i wygodniej , jak były duże kontenery. Było czyściej w naszej gminie".

Pan Kazimierz Podlasin -  Z-ca Wójta Gminy Płośnica przyznał Radnemu , że rzeczywiście dla mieszkańców było wygodnie , ale zwrócił uwagę na koszty jakie dokładała do wywozy nieczystości. Gdyby mieszkańcy uczciwie płacili za korzystanie z kontenerów, nie byłoby problemu i można by było utrzymać taki system, jednakże dużo mieszkańców nie płaciła i do tej pory mamy problemy ze ściąganiem zaległości. 
Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do celowości podjęcia uchwał ani przedstawionych projektów jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem ich pod obrady XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  
Nadmieniam, że projekty wyżej wymienionych uchwał stanowią Załączniki do protokołu z niniejszych obrad Komisji.

Ad. pkt 7.
Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy przedstawił listę dróg gminnych koniecznych do modernizacji i remontu, które były zgłaszane przez Radnych oraz mieszkańców gminy na zebraniach wiejskich , po czym poprosił członków komisji o pomoc w wyborze dróg, które powinny być wyremontowane w pierwszej kolejności.

Pan Konrad Sobiech- Członek komisji ......." W pierwszej kolejności należałoby zakwalifikować te drogi, na które jest szansa uzyskać środki z zewnątrz. Powinniśmy przygotować na nie dokumentacje tj. projekty i zaplanować środki własne, a następnie składać wnioski o dotacje".

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy ......Cyt...." Wnioski można złożyć na wszystkie drogi całościowo lub też na każdą drogę oddzielnie. Popieram mojego przedmówcę , aby w tym roku za środki, które posiadamy przygotować dokumentacje na remont dróg i składać wnioski , gdyż z tego co wiem środki unuijne, które można uzyskać ruszają już w 2007 i 2008 roku".
     
Członkowie komisji, po dyskusji w tym temacie , opowiedzieli się za tym , aby w pierwszej kolejności przystąpić do modernizacji następujących dróg gminnych:

1. Zalesie - odcinek drogi gminnej przy stawie
2. Wielki Łęck - odcinek drogi gminnej do cmentarza parafialnego
3. Jabłonowo- droga gminna z drogi powiatowej, przy figurce w kierunku przystanku PKS
4. Gródki - droga gminna od drogi wojewódzkiej w kierunku Gruszki, przy posesji  P.Grędzińskiego Zdzisława
5. Skurpie- droga gminna przez wieś
6. Niechłonin- droga gminna od drogi powiatowej przy posesji P. Gieska Krzysztofa
7. Przełęk- chodniki w Przełęku Kościelnym i Przełęku Małym
8. Płośnica- modernizacja skrzyżowania ul. Kościelnej i Dworcowej wraz z uregulowaniem  stosunków wodnych i likwidacją basenu przeciwpożarowego
9. Mały Łęck - równoległa do drogi powiatowej , za przystankiem PKS
10. Gralewo- droga gminna w kierunku Koszelew
11. Gruszka - odcinek drogi gminnej przy Zlewni Mleka w kierunku Jabłonowa
12. Turza Mała- dropga gminna od drogi powiatowej przy posesji Pana Jana Skuzy i Górka.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy zgłosił wniosek , aby bezpośrednio po obradach XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy przedstawić całej Radzie propozycje Komisji Budżetu w sprawie remontu dróg lub zwołać wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Gminy w innym terminie.

Członkowie jednogłośnie przyjęli wniosek Wójta Gminy.

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji zgłosił potrzebę remontu dachu na Ośrodku Zdrowia w Niechłoninie.

Wójt Gminy wyjaśnił, iż rozmawiał już na ten temat z Panią Łaganowską, która ma sama wyremontować dach a koszty zostaną wliczone w czynsz , który płaci za wynajem tego budynku.

Pan Konrad Sobiech- Członek Komisji zapytał, czy jeśli nie będziemy dalej ciągnąć budowy kanalizacji nie stracimy szansy uzyskania do 50 % pożyczki z Ochrony Środowiska.  

Ad. pkt 8.
     Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i na tym  zamknął niniejsze posiedzenie Komisji.

Protokołowała :                                                                                                                         Przewodniczący Komisji 
Anna Lipińska                                                                                                                           Stanisław Orłowski