UCHWAŁA Nr XXII/34/2005
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 20 grudnia 2005 roku

w sprawie:ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Płośnicy.


           Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zm.), §2 pkt 2 i §3 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz.1222 ze zm.) – Rada Gminy w Płośnicy uuchwala, co następuje:

§1
Dla potrzeb opracowania tabeli  miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płośnicy ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w wysokości 630zł.

§2
W porozumieniu z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ustala się wartość jednego punktu w wysokości 4zł.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

§4
Uchyla się pkt 1 w §1 Uchwały Nr XVI/39/2000 Rady Gminy w Płośnicy z dnia
20 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego, wartości 1 punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Płośnica.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.
 

 

UZASADNIENIE

Wydane dnia 26 lipca 2000 roku rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 61, poz.708) wprowadziło obowiązek ustalania w porozumieniu z Radą Gminy stwaki najniższego wynagrodzenia i wartości 1 punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. W związku z tą zmianą Rada Gminy w Płośnicy w Uchwale
Nr XVI/39/2000 z dnia 20 grudnia 2000 roku ustaliła stawkę najniższego wynagrodzenia oraz wartość 1 punktu, co pozwoliło na poracowanie tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia.
Wobec wprowadzonych od 2000 roku regulacji płac zdezaktualizowała się powołąna wyżej Uchwała, a w konsekwencji opracowana na jej podstawie tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia.
Dnia 7 sierpnia 2005 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.
Nr 146, poz. 1222), które zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie, toteż w w myśl jego postanowień zachodzi obowiązek ponownego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości 1 punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzania zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płośnicy.
Przedłożony projekt uchwały spełnia te kryteria w całości.